Geçtiğimiz yılın nisan ayında Vergi Denetim Kurulu Danışma Komisyonu Yönetmeliği yayımlandı ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde " Danışma Komisyonu" oluşturularak söz konusu komisyonun çalışma usul ve esasları belirlendi.

2023 YILIN DA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK TARİHLERİ 2023 YILIN DA TUTULACAK TİCARİ DEFTERLER VE TASDİK TARİHLERİ

Yönetmelikte komisyonun görevi­nin, vergi inceleme görevlerinin yü­rütülmesi sırasında mevzuat hüküm­lerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususlar ko­nusunda talep üzerine gündeme ala­rak görüşmek ve kararlarını Başkanlığa bildirmek olduğu açıklanmış Kurul Başkanı tarafından onaylanan karar­lar, onaylandığı veya onayda belirtilen tarihte yürürlüğe giriyor.

Vergi mükellefleri ve sorumluları Komisyondan görüş talep edemiyor­lar. Kurul bünyesindeki Daire Başkanlıklarının ve Vergi Müfettişlerinin de Komisyondan doğrudan görüş ta­lep edebilmeleri mümkün değil. Bu yö­nüyle bakıldığında mükellefleri doğ­rudan ilgilendiren bir yönü yok gibi gözükse de asim da Komisyonun ala­cağı kararlar dolaylı da olsa mükellef­leri etkileyecek, çünkü Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kuru­lan komisyonlar ve Vergi Müfettişleri onaylanan kararlar doğrultusunda iş­lem tesis etmek zorundalar. Dolayısıyla alınan kararlar vergi müfettişlerini bağlayacağından mükellefler de bun­dan etkilemiş olacak ve ihtilaflar bu durumda yar gr/a taşınacak.

Komisyon20.12.2021tarih ve 2021/ DK- A/l-lsayılı Kararında. Transfer fi­yatlandırması incelemelerinde mü­kellefin ortaklarına veya ilişkili kişi­lerine para kullandırdığı durumlarda iç emsal yok ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edi­len bankalarca açılan ticari kredile­re uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranının, kullandırılan döviz cinsi­nin mezkûr ilanda yer almaması ha­linde ise bankalardan alman faiz oranı bilgilerinin dış emsal olarak dikkate alınması gerektiğine karar verdi. Dolayısıyla vergi müfettişleri yapacakla- n incelemelerde eğer iç emsal yok ise transfer fiyatlandırmasına yönelik ya- pacakları eleştirilerde emsal faiz oranı olarak Merkez Bankasınca ilan edilen bankalarca açılan ticari kredilere uy­gulanan ağırlıklı ortalama faiz oranını esas almak zorundalar

Üçüncü dönem geçici vergi beyanla- rının verilme hazırlıklarının yapıldığı şu günlerde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından Temmuz Ağustos ve Eylül 2022 aylan için hafta­lık olarak ilan edilen bankalarca açı­lan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oram ortalaması yüzde 25.41'dir. Oysa aynı dönemde parası­nı ilişkili kişilere borç olarak kullandırmayıp vadeli mevduatta değerlen­dirmek isteyen bir kuruma bankalarca teklif edilen faiz cr anı bunun çok daha altında. Hatta TCMB Para Politikası Kurulu 2022-42 sayılı 20 Ekim 2022 tarihinde verdiği kararda, politika faiz oranını yüzde l2’den yüzde 10,5'e in­dirdi. Dolayısıyla Danışma Komisyo- nünün mükellefler aleyhine önemli bir karar verdiğini söylemek gerekiyor.

Diğer taraftan Danışma Komisyo­nunun böyle bir Karar verme yetki­sinin olup olmadığı. Gerek transfer fiyatlandırmasına ilişkin düzenle­melerin yer aldığı Kurumlar Vergisi Kanununda, gerekse Vergi Usul Kanununda Danışma Komisyonundan bahsedilmiyor. Ayrıca Danışma ko­misyonun almış olduğu bu karar ince­leme yetkisini Vergi Usul Kanunum­dan alan denetim elemanlarının bu yetkilerine de müdahale niteliğinde.

Anayasanın "Vergi ödevi” başlıklı 73 üncü maddesinde de vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülükle­rin kanunla konulup, değiştirilip veya kaldırılacağı hüküm altına alınmıştır. Vergi resim harç ve benzeri mali yü­kümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hü­kümlerinde kanunun belirttiği yukar ı ve aşağı sınırlar içinde değişiklik yap­mak yetkisi de sadece Cumhurbaşka­nına verilmiş ki buda sınırlı bir yetki.

Yönetmelik ile oluşturulmuş 11 kişi­lik bir Komisyonun dalı a ilk Kararında ülkedeki tüm mükellefleri ilgilendiren düzenleyici işlem niteliğinde bir karar alması da pek doğru gözükmüyor, in­celemelerde mevzuat hükümlerinin uygulanmasına ilişkin olarak ortaya çıkan tereddütlü hususların gideril­mesi ve uygulama birlikteliği sağlan­ması aduıa alman Kararlar mevzua­ta uygun olmalı yorum içermen»!! ve yeni bir mevzuat ya da içtihat yarat­maya yönelik olmamalıdır. Dunun bu olacaksa tekrar üzerinde oturup dü­şünmek gerekir gibi.

TÜRMOB