Önceki gün TBMM'de memur ve emekliler için önemli bir teklif olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlanmasını müteakip yürürlüğe girecek.

Elbette memur maaşlarına yapılan artış aynı zamanda kıdem tazminatı tavanını da belirliyor.

Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ilave oran, aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

Buna göre yüzde 30 zam esas alındığında ise kıdem tazminatı tavanı 1.1.2023 tarihinden geçerli olmak üzere brüt 19.982,82.-TL olacak.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından daha önce açıklanan yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılmasına ilişkin düzenleme de bu teklifte yer alıyordu.

Söz konusu düzenleme ile birlikte 1 Ocak 2023'ten geçerli olarak SSK ve Bağ-Kur emekli ve hak sahiplerine ödenen gelir ve aylıklar yüzde 30 oranında artırılıyor.

Diğer bir deyişle artık hem SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılacak, hem de 5.500 TL altında dosya bazında emekli maaş kalmayacağı için alt sınır olan 3.500 TL'den aylık alanlar için artış oranı yüzde 57 olacak. Böylece düşük aylık alanlara daha yüksek bir artış yapılmış oldu.

Asgari ücret desteği

Asgari ücrete enflasyonun çok üzerinde artış yapılmasından dolayı işveren maliyetlerinin karşılanması için 2016 yılından beri uygulanan asgari ücret desteği Ocak-Haziran 2023'te de devam edecek.

Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce, 2022'nin aynı ayına ilişkin SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime esas günlük kazancı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023'te cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; 2023 yılı içinde ilk kez bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının; Ocak-Haziran 2023 dönemi için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Sigorta primine esas günlük kazanç tutarı, işçi sendikalarıyla toplu iş sözleşmesi yapılan özel sektör işverenlerine ait iş yerleri için 500 lira olarak esas alınacak.

Ücretleri asgarî ücretin iki katından az olamayacağı hükme bağlanan "Linyit" ve "Taşkömürü" çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için belirlenecek günlük kazanç 667 Türk lirası olarak ve 2022 yılının aynı ayına ilişkin Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2023 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

2023 Ocak ilâ Haziran aylarına/dönemine ilişkin yasal süresi dışında Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya Hazine ve Maliye Bakanlığına verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar için bu madde hükümleri uygulanmayacak.

Kovid-19 Düzeltmesi

Kovid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde hatalı işlemlerden dolayı hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek. Özellikle çeşitli nedenlerden dolayı hatalı işlem yapılmış olan çalışanlar için bu şekilde geriye dönük düzeltme imkanı olacak.

4447 sayılı Kanunun Geçici Madde 29 ve Geçici madde 32 hükümlerinden yararlanan işverenler tarafından SGK'na sigortalılar adına eksik bildirilen günlere ilişkin ek nitelikteki muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin/aylık prim hizmet belgelerinin işverenin Kuruma başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren üç ay içinde verilmesi ve muhteviyatı primlerin de aynı sürede ödenmesi halinde, söz konusu yükümlülükler süresi içerisinde yerine getirilmiş sayılacak. Bu maddenin yürürlük tarihine kadar bu kapsamda tahsil edilmiş primler ve idari para cezaları iade veya mahsup edilemeyecek.

Star | Resul KURT