25 Temmuz 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32259

TEBLİĞ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

MENKUL KIYMET TESİSİ HAKKINDA TEBLİĞDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SAYI: 2023/18)

MADDE 1- 10/6/2022 tarihli ve 31862 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Menkul Kıymet Tesisi Hakkında Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yüzde 3’ün” ibaresi “yüzde 2’nin” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2- Bu Tebliğ 29/7/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.