8 Nisan 2023 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 32157

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 81)

(EMANET İŞLEMLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA

GERÇEKLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, kamu idarelerinin emanet kaynaklı ödemelerinin ve emanet hesaplardan yapılacak diğer işlemlerinin, kontrol düzeyi artırılarak ve birimler arası yazışmalar azaltılarak elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile merkezi yönetim kapsamında olmamakla birlikte harcamalarını Hazine ve Maliye Bakanlığınca geliştirilen bilişim sistemi üzerinden gerçekleştiren kamu idarelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun ek 4 üncü maddesi, 26/6/2018 tarihli ve 30460 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 557 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Hazine ve Maliye Bakanlığını,

b) Devlet muhasebesi yönetim sistemi: Bakanlık tarafından geliştirilen ve harcama yönetim sistemi ile entegre çalışan, ödeme emri belgesi ile eki kanıtlayıcı belgelerin elektronik ortamda iletildiği, muhasebe işlem fişlerinin elektronik ortamda oluşturulduğu bilişim sistemini,

c) Emanet hesap: Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin 33-Emanet Yabancı Kaynaklar ve 36-Ödenecek Diğer Yükümlülükler hesap gruplarında yer alan hesaplardan Bakanlıkça belirlenenleri,

ç) Harcama birimi: Kamu idaresi bütçesinde ödenek tahsis edilen ve harcama yetkisi bulunan birimi,

d) Harcama yönetim sistemi: Bakanlık tarafından geliştirilen ve devlet muhasebesi yönetim sistemi ile entegre çalışan, ödeme emri belgesi ile eki kanıtlayıcı belgelerin elektronik ortamda oluşturulduğu bilişim sistemini,

e) Kamu idaresi: 2 nci maddede belirtilen her bir kamu idaresini,

f) Kanıtlayıcı belge: İlgili mevzuatına göre, emanet hesaplardan yapılacak işlemlerin belirlenmiş usul ve esaslara uygun olarak yapıldığına ilişkin olan ve ödeme emri belgesine eklenen belgeyi,

g) Muhasebe işlem fişi: Mali işlemlerin muhasebeleştirilmesine esas bilgileri içeren ve muhasebe yetkilisince imzalanan muhasebe belgesini,

ğ) Ödeme emri belgesi: Kamu idarelerinin bütçelerinden yapılacak ödemeler ve diğer ödemelere ilişkin bilgiler ile bu süreçte görevli ve sorumlu olanların onay veya imzalarının bulunduğu ve ekinde gerçekleştirme belgelerinin yer aldığı, muhasebe işlem fişine eklenmesi zorunlu belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Emanet kayıtlarının harcama birimleriyle paylaşılması

MADDE 5- (1) Bakanlıkça, devlet muhasebesi yönetim sisteminde kamu idaresi defterinde harcama birimi adına kaydedilen emanet hesapların,  harcama yönetim sistemi üzerinden ilgili kamu idaresi/harcama biriminin erişim ve kontrolüne açılması sağlanır.

Emanet işlemleri

MADDE 6- (1) Emanet işlemleri; ilgili mevzuatına göre, emanetin ilgilisine iadesi, emanet hesaptan harcama yapılması, emanetlerin bütçeye gelir kaydedilmesi, emanetlerin ilgili kuruma gönderilmesi, emanetlerin kamu idaresi alacaklarına mahsup edilmesi ve emanet hesaplarda düzeltme yapılması şeklinde gerçekleştirilir.

Emanet işlemlerinin elektronik ortamda yapılması

MADDE 7- (1) 6 ncı maddede belirtilen emanet işlemlerinden, emanetin ilgilisine iadesi, emanet hesaptan harcama yapılması, emanetlerin ilgili kuruma gönderilmesi ve emanetlerin kamu idaresi alacaklarına mahsup edilmesi işlemleri, harcama birimlerince harcama yönetim sistemi üzerinden ilgili mevzuatı gereği hazırlanması gereken belgelerin ödeme emri belgesine eklenmesi ve ödeme emri belgesi ile eki kanıtlayıcı belgelerin elektronik ortamda muhasebe birimlerine iletilmesi suretiyle yapılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında yapılacak işlemler; 18/10/2022 tarihli ve 31987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 78) (Harcamaların Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesi)’nde belirtilen usul ve esaslara göre yürütülür.

(3) Harcama birimlerince ödeme emri belgesi ve eklerinin elektronik ortamda muhasebe birimine iletilmesi durumunda muhasebe birimlerince; ilgili mevzuatından kaynaklanan yetki, görev ve sorumluluklar çerçevesinde gerekli kontroller yapılarak muhasebe işlem fişi düzenlemek suretiyle muhasebeleştirme işlemleri yapılır.

(4) Emanetlerin bütçeye gelir kaydedilmesi, emanet hesaplarda düzeltme yapılması işlemleri, muhasebe yetkililerince devlet muhasebesi yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

(5) Bakanlık; kamu idaresi, emanetlerin kaydedildiği hesap kodu ve birinci fıkrada belirtilen emanet işlemleri bazında sürecin harcama yönetim sistemi üzerinden yapılmasını zorunlu hale getirebilir.

(6) Beşinci fıkraya göre zorunluluk getirilen işlemler Bakanlıkça harcama birimleri ve muhasebe birimlerine duyurulur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sorumluluk

MADDE 8- (1) Harcama birimlerinin ve muhasebe birimlerinin ilgili mevzuattan kaynaklı sorumlulukları devam eder.

(2) Emanet hesaplardan yapılacak işlemlerle ilgili olarak harcama birimlerince muhasebe birimlerine yapılmış olan bildirimler, harcama yönetim sistemi üzerinden ödeme emri belgesi düzenlenmesi ve devlet muhasebesi yönetim sistemine gönderilmesi suretiyle yapılmış sayılır.

(3) Bakanlıkça getirilen zorunluluk kapsamında yapılacak işlemlerin ikinci fıkrada belirtilen usul ile yapılmaması veya farklı bir usulle yapılmasından kaynaklanan sorumluluk harcama birimlerine aittir.

Yetki

MADDE 9- (1) Bakanlık;

a) Bu Tebliğ kapsamında belirtilen iş ve işlemlere ilişkin hususları teknik ve/veya uygulama kılavuzları ile belirlemeye,

b) Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek işlemler için gerekli teknik altyapıyı hazırlamaya, pilot çalışmaları yürütmeye ve uygulamanın devreye alınacağı zamanı belirlemeye,

c) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye,

yetkilidir.

Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğ; ilgili kamu idaresi açısından, Bakanlıkça uygulama zorunluluğu getirildiği ve gerekli bildirimin kamu idaresine yapıldığı tarihe kadar uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.