28 Kasım 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32383

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 84)

(KAMU İDARELERİNCE YURT DIŞINA GÖNDERİLENLER İÇİN YÜKLENME
SENEDİ İLE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET
SENEDİNİN DÜZENLENMESİ)

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yer alan kamu idarelerince ilgili kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri nedenlerle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle üç ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilenlerden alınacak Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) Senet: 657 sayılı Kanunun ek 34 üncü maddesi ile  21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükümleri uyarınca, idarelerince yurt dışına gönderilen kamu görevlisi ve öğrencilerden alınan Yüklenme Senedi ile Muteber İmzalı Müteselsil Kefalet Senedini (EK-1),

b) Takibe yetkili birim: Kamu idarelerinin merkez teşkilatında strateji geliştirme birimini, taşrada ise strateji geliştirme biriminin bağlı olduğu üst yöneticinin alacağın takibi konusunda yetki verdiği birimi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kamu İdarelerince Yurt Dışına Gönderilenler
Hakkında Yapılacak İşlemler

Senet düzenlenmesine ilişkin işlemler

MADDE 4- (1) Senedin düzenlenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Senet; kamu hizmetinin yerine getirilmesinde görev alan ve ilgili kanunlarına ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine göre öğrenim yapmak, yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak, staj yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek suretiyle, üç ay veya daha fazla süre ile yurt dışına gönderilen kamu görevlileri ile 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ve ilgili diğer kanun hükümleri uyarınca yurt dışına gönderilen öğrencilerden alınır.

b) Senede, bu Tebliğ ile belirlenen esaslara ve ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla idarelerce gerekli görülen maddeler ilave edilebilir.

c) Senet, ilgili birim amiri veya noterce onaylanır. Kamu idarelerince gerekli görülmedikçe senet için noter onayı aranmaz.

Yükümlülüklerini ihlal edenlerin yapacakları ödemeler

MADDE 5- (1) Yurt dışına gönderilenlerden yükümlülüklerini ihlal edenler idarelerince kendilerine yapılan harcamaları, ilgili mevzuatında belirtilen fazlası veya katı olarak, döviz cinsinden fiilen yapılan harcamaları ise aynı cins ve miktarda döviz cinsinden, borcun tahsil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilan edilen efektif satış kuru üzerinden faizi ile birlikte Türk Lirası olarak ödemek zorundadır.

(2) Özel kanunlarında aksine bir hüküm bulunmadıkça faiz başlangıç tarihi, borç aslı için taahhüdün ihlal edildiği tarih, ceza koşulu için ise temerrüde düşürüldüğü tarihtir.

(3) Kamu idarelerince yurt dışına gönderilenlere yapılan öğrenim gideri, aylık, yolluk, kitap ve yayın alımı, sağlık sigortası harcamaları gibi Türk Lirası ve döviz cinsinden yapılan tüm harcamalar, borcun hesaplanmasında ayrı ayrı dikkate alınır.

Harcama birimince yapılacak işlemler

MADDE 6- (1) Kamu idarelerince yurt dışına gönderilenler için harcama birimi tarafından Kamu İdarelerince Yurt Dışına Gönderilenlere Yapılan Harcamalara İlişkin Takip Listesi (EK-2) düzenlenir ve ilgiliye Türk Lirası ve fiilen döviz cinsinden yapılan harcamalar ayrı ayrı bu listeye kaydedilir. Harcamaların birden fazla harcama birimi tarafından yapılması halinde EK-2 Liste her bir harcama birimi tarafından ayrı ayrı düzenlenir. Yükümlülüğün ihlali durumunda, yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere yapılan harcamaların geri alınmasını sağlamak üzere liste, senet ve ihlale ilişkin karar veya onay on beş iş günü içinde takibe yetkili birime gönderilir.

Takibe yetkili birimce yapılacak işlemler

MADDE 7- (1) Yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin borçları ile borca uygulanacak faizin hesaplanmasında, harcama biriminden alınan EK-2 Listede yer alan Türk Lirası ve döviz cinsinden yapılan fiili harcama tutarı ayrı ayrı dikkate alınır. Bu şekilde hesaplanan borç aslı, senette yer alan ceza koşulu ile birlikte ilgiliye 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Ayrıca, tahsil edilecek tutar ilgilileri adına borç kaydının yapılabilmesi için, Türk Lirası ve döviz cinsinden ayrı ayrı, borç aslı ve ceza koşulu için faiz başlangıç tarihi de belirtilmek suretiyle muhasebe birimine bildirilir ve taksitlendirme yapılmış ise ödeme planının bir örneği de ayrıca gönderilir.

(2) Yükümlülüğün ihlali halinde borcunu rızaen ödemeyenlere ilişkin oluşturulacak dosyalar, dava veya icra yoluyla tahsili için hukuk birimine gönderilir.

Muhasebe birimince yapılacak işlemler

MADDE 8- (1) Takibe yetkili birimden gelen borç bildiriminde Türk Lirası cinsinden bildirilen tutar, ilgili adına borç kaydedilir. Döviz cinsinden bildirilen borç tutarı ise muhasebe kaydına alındığı tarihte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca tespit ve ilan olunan efektif satış kuru uygulanmak suretiyle Türk Lirasına çevrilir. Bu tutar, yabancı para cinsinden karşılığını gösteren açıklama ile ilgili adına borç kaydedilir.

(2) Döviz cinsinden olan taksit tutarı, tahsil tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirası olarak tahsil edilir ve karşılığı döviz miktarı, ilgilinin tahsilat izleme dosyasında döviz cinsinden gösterilen borç miktarından düşülür. İlgilinin döviz cinsinden olan borç tutarının değerleme işlemleri, 27/12/2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki alacakların silinmesinde 27/9/2006 tarihli ve 2006/11058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kıyasen uygulanır.

(2) Bu Tebliğ kapsamındaki alacaklar; hesaplanan  borç  miktarı, ilgilinin durumu ve ödettirilecek meblağ dikkate alınarak azami beş yıla kadar taksitlendirilebilir.

Tereddütlerin giderilmesi

MADDE 10- (1) Bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkacak tereddütleri gidermeye Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

Ekleri için tıklayınız.