Firmalarımızdan birinde ÖTV’li mal ihracatı, ihraç kaydıyla yapılmaktadır. Bu ihracatta aşağıda anla­tılan problem doğmakta ve yine yazımızda belirtildiği gibi çözümü olmaktadır. Sonuçta ihraç kaydıyla ÖTV ‘li mal ihraç eden firma, KDV’sinin bir kısmını alamayacak ve ihracattan sonra indirim yolu ile gidermiş olacaktır.

İhraç kaydı ile ÖTV’li mal ihraç eden firmaların yazı­mızda açıklanan esaslar ve yine yazımızda belirtilen özelgeye göre hareket etmesi gerekmektedir.

İhraç kayıtlı satışlarda ne yapıyorduk?

3065 sayılı KDV kanunu 11/1-c maddesine göre ihraç edilmek şartıyla, imalatçı tarafından ihracatçıya mal tesliminde bu mala ait KDV ödenmeyip be­yannamede tecil ola­rak gösterilecek ve ancak aybaşından iti­baren 3 ay içinde ihraç gerçekleştiğinde, bu tecil edilen vergi terkin edilecektir.

İhraç kaydıyla veri­len mal, ÖTV’ye tabi bir malsa uygulamada değişiklik olmaktadır. İhraç kaydıyla teslimde ÖTV terkin edilmekte ve terkin edilen ÖTV üzerinden hesaplanan KDV fazla hesaplan­mış görünür. O zaman, ihraç kayıtlı ÖTV’li malın ihraca­tında özel bir durum meydana gelmektedir.

FİRMANIN BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNİN 02/03/2020 tarihli yazısı ile bu özel uygulamanın nasıl yapılacağı şöylece açıklanmıştır.

ÖTV’ye tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV tutarı, ÖTV’ye isabet eden KDV tutarı dü­şülmek suretiyle hesaplanacaktır.

Bu çerçevede ihraç kaydıyla teslimlerden kaynakla­nan tecil-terkin kapsamındaki ÖTV dahil toplam bedel üzerinden hesaplanan KDV’nin:

a. Tamamının ilgili dönem beyannamesinin “Tecil Edilecek KDV” satırında yer alması halinde, KDV iadesi talebi söz konusu olmadığından herhangi bir işlem ya­pılmayacak

b. Bir kısmının “Tecil Edilecek KDV”, bir kısmının ise “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” satırında yer alması durumunda;

i) Öncelikle ÖTV’ye isabet eden KDV tutarı ile “Tecil Edilecek KDV” tutarı kıyaslanacak “Tecil Edilecek KDV “ tutarının yüksek olması halinde herhangi bir işlem ya­pılmayacak

ii) ÖTV’ye isabet edene KDV tutarının “Tecil Edilecek KDV” tutarından yüksek olması halinde ise aşan kısım iade tutarın­dan düşüle­cek ve bu suretle ÖTV’ye isabet eden iade edilmeyecek KDV tutarı tespit edile­cektir.

ÖTV üzerin­den hesapla­nan ve yukarıda (b-ii maddesinde) belirtilen şekilde iade hesa­bından düşülen KDV tutarı, en erken ihracatın gerçek­leştiği dönem beyannamesinin “indirimler” kulakçığının “indirimler” tablosunda 107 kod numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapılabilecektir.

ÖTV’li mal ihraç eden mükelleflerin yukarıdaki açık­lamalara uygun şekilde hareket etmesi önemlidir, aksi takdirde lüzumsuz işlemler, yazışmalar ve belki de ce­zalarla muhatap olacaklardır.

Ama ne olurdu, böyle karmaşık işlemler yaptırmak ve açıklamalar yapmak yerine basitçe hesaplanan KDV’nin olduğu gibi iade edilmesi sistemine devam edilseydi, her zaman kafa karışıklığına sebep olan iş­lemler.

BU OLAY VERGİ DAİRESİ YAZISI GEREĞİ OLMUŞTUR.

Her ne olursa olsun, iade KDV’nizi problemsiz alabil­mek için idarenin bu şekildeki uygulama ve açıklama­larına lütfen dikkat ederek, uygulamalarınızı ona göre yapın ki KDV’nizi almakta zorlukla karşılaşmayın derim.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA