Özel hastanelerin SGK ile olan ilişkilerinde sorun yaşadıkları ve zaman zaman ceza ödemek zorunda kaldıkları hususlardan birisi de kampanya, tarama ve yönlendirme uygulamaları. 2022 yılında güncellenen “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” de bu konuya ilişkin yeni hükümler içermekte. Bugünkü yazımız da özel hastanelerin kampanya, tarama ve yönlendirme faaliyetlerinden ve dikkat etmeleri gereken hususlardan bahsedeceğiz.

Kampanya ve Taramalar Bildirilmeli
Özel hastaneler tarafından kampanya ya da tarama kapsamında check-up, tetkik, tahlil ya da tedavileri yapılan hastaların isimleri ve T.C. Kimlik Numaraları MEDULA Sistemi üzerinden elektronik imzalı olarak; kampanya başlangıç ve bitiş tarihleri ile birlikte kampanya ya da taramanın devam ettiği her ayı takip eden ayın 15’ine kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekiyor. Nitekim bu hizmetlere ilişkin bedellerin Kuruma fatura edilmesi mümkün değil. Şayet Kuruma bildirimi yapılmayan her bir kampanya/tarama söz konusuysa yapılmayan her bir bildirim için 1.000 TL ceza koşulu uygulanıyor.
Ayrıca özel hastaneler, ilgili mevzuata aykırı şekilde reklam, kampanya, tarama ve tanıtım yapamaz. Tespit edilen bu durumlar ilgili il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir ve gelen cevabi yazı göz önünde bulundurularak işlem yapılır.

​Yönlendirme Yasağı
Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi’ne göre özel hastanelerin yönlendirmede bulunması yasak. Ayrıca hasta yönlendirmesine yönelik olarak gerçek ve/veya tüzel kişilerle de iş birliği yapılamaz.
Özel hastane tarafından yönlendirme/işbirliği yapılması nedeniyle Kurum zararına sebebiyet verildiğinin tespiti halinde, 10.000 TL’den az olmamak üzere tespit edilen Kurum zararının 5 katı tutarında ceza koşulu uygulanır, tespit edilen fiil açıkça belirtilmek suretiyle özel hastaneye tebliğ edilir ve özel hastane uyarılır. Aynı fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde tekrarlanması halinde her tekrarda özel hastane 2 (iki) iş günü süreyle MEDULA Sistemi pasif hale getirilir ve yeni hasta kabulü durdurulur. Bu dönemdeki yeni başvurulara ait işlem bedelleri de Kuruma fatura edilemez.
2022 yılında güncellenen “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi”nde bu hususla ilgili “Kurum zararına sebebiyet verildiğinin tespiti” hükmü getirildi. Dolayısıyla yapılan yönlendirme Kurum zararına neden olmuyorsa ceza koşulu uygulanması da söz konusu olmayacak. 

08.08.2022
​​

Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı