Özel hastaneler, vermiş oldukları sağlık hizmetlerini Sosyal Güvenlik Kurumu’na faturalandırırken hem “Sağlık Uygulama Tebliği” hem de “Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alım Sözleşmesi” hükümlerini dikkatli bir şekilde uygulamak durumunda. Aksi halde ceza koşulu ve hatta sözleşme fesih yaptırımı ile karşı karşıya kalabilmekteler. Bu noktada özellikle düzenlenen faturaların doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşımakta. Yapılan denetimlerde faturaların sahte veya yanıltıcı nitelikte olduğunun tespiti halinde hastaneler açısından telafisi güç sonuçlar ortaya çıkabilir.

Sahte Belgede Yaptırım
Yapılan denetimler sonucunda;
a) Özel hastane tarafından sağlık hizmeti sunulmadığı halde sağlık hizmetinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura edildiğinin veya
b) Faturayı veya faturaya dayanak oluşturan belgeleri gerçeğe aykırı olarak düzenlediğinin
tespit edilmesi halinde; 10.000 TL’den az olmamak şartıyla yersiz ödeme toplamının 10 katı tutarında ceza koşulu uygulanıyor. Ayrıca söz konusu hizmet bedeli ödenmiyor ve ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilip mevzuat hükümleri çerçevesinde özel hastaneden tahsil ediliyor.
Bahsettiğimiz sahte belge düzenlenmesi durumunda uygulanan yaptırım sadece ceza koşulu ile sınırlı değil. Ayrıca, özel hastane yazılı olarak uyarılıyor ve aynı fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde tekrarlanması halinde gerekli ceza koşulu tekrar uygulanarak sözleşme tek taraflı olarak feshediliyor. Bu durumda sözleşmeden kaynaklı Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre geçmeden özel hastane ile yeniden sözleşme yapılmıyor.

Fiil Sistematik ve Sürekliyse
Yukarıda açıkladığımız sahte veya gerçeğe aykırı belge düzenleme fiilinin niteliği uygulanacak yaptırımı da etkiliyor. Buna göre, fiilin, sistematik ve süreklilik arz edecek şekilde gerçekleştirildiğinin Müfettiş raporuyla tespit edilmesi halinde, özel hastane ile yapılan sözleşme, gerekli ceza koşulu uygulanarak, yazılı uyarı yapılmaksızın feshedilebiliyor. Bu durumda sözleşmeden kaynaklı Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre geçmeden özel hastane ile yeniden sözleşme yapılması söz konusu değil. 

​Yanıltıcı Belgede Yaptırım
Özel hastanenin;
a) Sağlık hizmetlerine hak kazanmayan hastalara sağlık hizmeti sunarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na fatura ettiğinin veya
b) Kurumca bedeli ödenmeyen sağlık hizmetlerini Kurumca bedeli ödenen sağlık hizmetleri gibi göstererek Kuruma fatura ettiğinin
tespiti halinde, 10.000 TL’den az olmamak şartıyla yersiz ödeme toplamının 10 katı tutarında ceza koşulu uygulanıyor.  Ayrıca söz konusu hizmet bedeli ödenmiyor ve ödenmiş ise yapılan bu ödemeler yersiz ödeme kabul edilip mevzuat hükümleri çerçevesinde özel hastaneden tahsil ediliyor.
Bu durumda da özel hastane yazılı olarak uyarılıyor ve aynı fiilin, uyarının tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde tekrarlanması halinde gerekli ceza koşulu uygulanarak sözleşme tek taraflı olarak feshediliyor. Bu durumda sözleşmeden kaynaklı Kurum alacakları tahsil edilmeden ve fesih tarihinden itibaren 2(iki) yıl süre geçmeden özel hastane ile yeniden sözleşme yapılmıyor.
​​
Dr. Mehmet BULUT
İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı