Toplam 53 maddeden oluşan 7420 Sayılı “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 09.11.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştı. Oldukça geniş kapsamlı düzenlemeler içeren bu kanunun gözden kaçan çok özel (!) ve önemli düzenlemesini sizlerle paylaşacağım.

SADECE 2023 YILI İÇİN İDARİ PARA CEZALARI YENİDEN DEĞERLEME ORANINDA ARTMAYACAK!

7420 sayılı Kanun'un 34. maddesi aşağıda yer almaktadır.

“MADDE 34- 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18'inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde, (h) bendinde yer alan “Bu Kanun çerçevesinde Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara ve denetime” ibaresi “Denetime” şeklinde, “iki bin Türk Lirası” ibaresi “elli bin Türk Lirası'ndan iki yüz elli bin Türk Lirası'na kadar” şeklinde değiştirilmiş ve maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

“ğ) 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine istinaden belirlenen mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket edenler ile bu maddede ayrı bir idari para cezası öngörülmemiş olması durumunda, aynı fıkranın (ç) bendine göre Bakanlıkça alınan tedbirlere ve yapılan ikincil düzenlemelere uymayanlara her bir aykırılık için on bin Türk Lirası'ndan üç yüz bin Türk Lirası'na kadar,”

“(6) Bu maddede alt ve üst sınırları belirtilen idari para cezalarının uygulanmasında Bakanlıkça ceza tutarı belirlenirken, işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik durumu gibi hususlar dikkate alınır.”

Bu düzenleme ile yetinilmemiş 7420 sayılı Kanun'un 35. maddesi ile 6585 sayılı Kanun'a aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 2- (1) 2023 takvim yılı bakımından bu maddeyi ihdas eden Kanunla değişik 18'inci maddenin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri uyarınca kesilecek idari para cezaları hakkında 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17'nci maddesinin yedinci fıkrası hükümleri uygulanmaz.”

Sadece 2023 yılı için uygulanmaması istenen düzenleme, idari para cezalarının her yılın başında yeniden değerleme oranı kadar artırılmasına ilişkindir.

(Ğ) VE (H) BENTLERİNDE NE VAR?

Fazla kafanızı karıştırdım ama düzenlemenin özeti şu: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 18. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (h) bentleri uyarınca; kesilecek idari para cezaları, sadece 2023 yılı için yeniden değerleme oranında (%122.93) artırılmayacak ve 2022 yılı tutarları geçerli olmaya devam edecek.

Kabahatler Kanunu hükümlerine göre kesilen idari para cezaları, her yılın başında yeniden değerleme oranında artırılırken, neden bu iki bentte düzenlenen suçlar için sadece 2023 yılı için yeniden değerleme oranı kadar artış uygulanmıyor?

Bu iki bent de düzenlenen suçlar belki bize bir fikir verir. (ğ) bendinde “mesleki davranış kurallarına ve yapılan düzenlemelere aykırı hareket, “(h) bendinde ise; denetime yetkili olanlarca istenilen defter, belge ve diğer kayıtlar ile bunlara ilişkin bilgileri vermeyenlere veya eksik verenlere ya da denetim elemanlarının görevlerini yapmalarını engelleyenlere ilişkin suçların yaptırımı belirlenmiş.

Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun amacı; “perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılması, tüketicinin korunması, perakende işletmelerin dengeli bir şekilde büyüme ve gelişmesinin sağlanması ve perakende işletmelerin faaliyetleri ile bunların birbirleri, üretici ve tedarikçilerle ilişkilerinin düzenlenmesi “olarak belirlenmiştir. Amacı bu olan kanuna, sadece 2023 yılı için uymamayı kolaylaştırmanın amacı nedir?

Seçimler yaklaşırken yılbaşından itibaren boynu kırılacağı ilan edilen enflasyona yönelik, perakende sektöründe mevzuata ve yerleşik kurallara aykırı bir operasyon mu planlanıyor acaba?

Sözcü | Nedim TÜRKMEN