29/06/2024 tarihli ve 32587 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile daha önce 07/04/2004 tarihli ve 25426 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü ve 7 nci maddesinde değişiklik ve ekleme yapılmıştır. Değişiklikler yayımı tarihinde (29.06.2024) yürürlüğe girmiş olup özet olarak şu şekildedir:

1. Daha önce sadece turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerine tanınan 24 saatlik zaman diliminde üç yerine iki vardiya halinde çalışma esnekliği, değişiklikle petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde de uygulanabilir hale geldi. Yönetmelik maddesinin (4/a)yeni hali;

“Nitelikleri dolayısıyla sürekli çalıştıkları için durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde posta sayısı 24 saatlik süre içinde en az üç işçi postası çalıştırılacak şekilde düzenlenir(Ek cümle:RG-19/8/2017- 30159)Ancak turizm, özel güvenlik (Değişik ibare:RG-29/6/2024-32587), sağlık hizmeti ve petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir” şeklinde olmuştur.

2. Yönetmeliğin 7. Maddesinde yapılan değişiklik ile; Bilindiği üzere postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde, 4857 sayılı Kanunun 42 ve 43 üncü maddeleri(zorunlu ve olağanüstü hallerde fazla çalışma) ile 70 inci maddesinde öngörülen yönetmelikte belirtilen haller dışında (Hazırlama, tamamlama ve temizleme işleri) işçilerin gece postalarında 7,5 saatten çok çalıştırılmaları yasaktır.

Ancak sadece turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti veren işletmeler işçi onayı ile yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir iken bu istisnaya yapılan değişiklik ile petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler de dahil edilmiştir.

Bu fıkranın uygulanmasında;

a) Turizm hizmeti kapsamında yürütülen işler; ilgili mevzuatı uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm işletmesi belgesi veya turizm yatırımı belgesi verilen ya da belediye tarafından turizm işletmesi olarak faaliyet göstermek üzere işletme belgesi verilen tesislerde,

b) Özel güvenlik hizmeti kapsamında yürütülen işler; 10/6/2004 tarihli ve 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında İçişleri Bakanlığınca faaliyet izni verilen özel güvenlik şirketlerinde veya özel güvenlik görevlisi olarak herhangi bir işyerinde,

c) Sağlık hizmeti kapsamında yürütülen işler; Sağlık hizmeti sunan ve/veya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerin işyerinde ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerinde, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda tanımlanan sosyal hizmet kuruluşlarında,

ç) Petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri kapsamında yürütülen işler; 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu uyarınca petrol araştırma, arama ve sondaj faaliyetleri yürütülen işyerlerinde,

Çalışan işçiler ile bu işyerlerinde alt işveren tarafından çalıştırılan işçileri kapsar.


Söz konusu Yönetmelik'e ulaşmak için tıklayınız...


Saygılarımızla.

Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş.

Erkan Baykuş