“7440 SAYILI KANUNUN MATRAH ARTIRIMI İLE İLGİLİ 5. MAD. HÜKMÜNDEN YARARLANMA TALEBİNİZ ALINMIŞTIR. KAYITLARIMIZA GÖRE 213 SAYILI VERGİ USUL KANUNUN 359/B MADDESİ KAPSAMINDA NEZDİNİZDE YÜRÜTÜLEN BİR VERGİ İNCELEMESİ BULUNDUĞUNDAN, 7440 SAYILI KANUNUN 5-9/b MAD. UYARINCA VERGİ İNCELEMESİ SONUCUNA GÖRE İLGİLİ VERGİ DAİRESİNCE BU ARTIRIMA İLİŞKİN TAHAKKUK VE ÖDEME PLANI OLUŞTURULACAKTIR”

Yukarıda yer verilen başlık, sahte fatura düzenleme kuşkusu ile incelemeye sevk edilen mükellefler için matrah artırımı talebi hakkında internet vergi dairesi üzerinden gözüken çıktı ibareleridir.

Bilindiği gibi, sahte fatura düzenleme kuşkusu ile haklarında vergi incelemesi bulunan mükelleflerin matrah artırım talepleri 03.07.2023 tarihine kadar sonuçlandırılmamaktadır. Söz konusu incelemeler 12 Ay içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

Konuyla ilgili 1 seri nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair 7440 sayılı Kanunun 1 sayılı Genel Tebliği’nin içeriğinde yer alan 41 nolu örnekte yer verilmiştir. Buna göre,  haklarında yasanın 5. Maddesinin 9. Fıkrasının (b) bendi kapsamındaki incelemeye ilişkin raporun ( c) bendindeki inceleme raporu ve takdir komisyonu kararından önce vergi dairesinin intikal etmesi gerekecektir. Konuyla ilgili tebliğde yer verilen açıklamalar kısaca şöyledir:

Kanunda belirtilen süre ve öngörülen şekilde matrah ve vergi artırımında bulunan ve haklarında yapılan inceleme neticesinde Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde belirtilen fiillerin tespit edilmemesi nedeniyle kendilerine, bu durumun tespitine ilişkin rapor veya yazı tebliğ edilen mükelleflere ilişkin, tarhiyata konu matrah veya vergi farkı tespiti içeren Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi kapsamındaki vergi incelemesine ilişkin raporun, aynı fıkranın (c) bendi kapsamındaki inceleme raporu veya takdir komisyonu kararından önce vergi dairesi kayıtlarına intikal etmesi durumunda, matrah veya vergi artırımının ihlal edilmemesi koşuluyla, (c) bendi kapsamındaki inceleme ve tarh işlemlerine devam edilmez.

Örnek 41- (E) A.Ş. hakkında 2018 yılı için, Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde belirtilen fiillere yönelik olarak 21/11/2022 tarihinde vergi incelemesine başlanmıştır. Kanunun yayımı sonrasında mükellef 25/5/2023 tarihinde Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendi kapsamında, on iki eşit taksitte ödemek üzere 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için kurumlar vergisi ve KDV açısından matrah ve vergi artırımında bulunmuştur. Söz konusu vergi incelemesi tamamlanana kadar bu artırımlara ilişkin tahakkuk işlemlerinin tamamı bekletilecektir. Diğer taraftan mükellef hakkında 2019 yılı için, kurumlar vergisi ve KDV açısından 13/6/2023 tarihinde yeni bir vergi incelemesine başlanmıştır. 2019 yılına ilişkin vergi incelemesi tamamlanmadan 2018 yılına ilişkin vergi incelemesi sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporları 12/9/2023 tarihinde vergi dairesi kayıtlarına intikal etmiştir. Raporlarda kurumlar vergisi ve KDV açısından matrah ve vergi farkı tespitine yer verilmiş ancak Kanunun 5 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde belirtilen fiillerin varlığı tespit edilmemiştir. Bu duruma ilişkin rapor/yazı mükellefe 11/10/2023 tarihinde tebliğ edilmiştir. Buna göre, matrah ve vergi artırımı sonucu hesaplanan vergilerin 2023 Kasım ayından itibaren on iki eşit taksitte, matrah ve vergi artırımı dolayısıyla verilen beyannamelere ait damga vergisinin ise ilk taksit ödeme süresi olan Kasım ayı içinde ödenmesi ve Kanunun 5 inci maddesinde öngörülen diğer şartların yerine getirilmesi koşuluyla mükellef matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümlerden yararlanacak, bulunan matrah ve vergi farkı ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci, ikinci, üçüncü fıkra ve Kanunun geçici 1 inci madde hükümleri ile birlikte değerlendirilecektir. Öte yandan, 2019 yılına ilişkin incelemeye, matrah ve vergi artırımının ihlal edilmemesi koşuluyla devam edilmeyecektir.”

Öte yandan, yine konuyla ilgili 1 seri nolu tebliğin 8- Diğer Hususlar bölümünde de önemli görülen bir husus şu dur:

7440 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkra ile geçici 1 inci maddesinin birinci fıkra hükümlerinden yararlananlar hakkında 213 sayılı Kanunun 367 nci maddesi kapsamında inceleme yapılabilecektir. Buna göre, matrah ve vergi artırımından yararlanılması, matrah ve vergi artırımında bulunulan dönemler de dâhil olmak üzere, 213 sayılı Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan kaçakçılık fiillerinin işlenip işlenmediğinin tespiti yönünden inceleme yapılmasına engel teşkil etmeyecektir. Yürütülen bu incelemeler sırasında söz konusu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi durumunda, aynı Kanunun 367 nci maddesi kapsamında cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir. Ancak, bu incelemeler sonucunda matrah ve vergi artırımında bulunulan dönem ve vergiler için tarhiyat yapılmayacaktır.”

Özetle, sahte fatura düzenleme kuşkusuyla vergi incelemesine alınan mükelleflerin matrah artırım talepleri idare tarafından kabul edilmese bile, söz konusu talepler ihtirazi kayıt şerhi ile vergi dairesine beyan edilerek buna göre vergi yargısında iptal davası açılarak ilgili matrah artırım talebinin kabulü sağlanabilir. Bu konuda açılabilecek vergi iptal davalarının mutlak surette yürütmenin durdurulması talepli olması gerekmektedir.

HukukiHaber | Dr.Mustafa ALPASLAN