28 Temmuz 2023 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 32262

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ŞARJ HİZMETİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendine “Mevcut” ibaresinden sonra gelmek üzere “halka açık” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken dokuz ay, en geç üç ay önce,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, bu tüzel kişilikte yüzde on veya daha fazla paya sahip ortaklar ile lisans iptal tarihinden önceki bir yıl içerisinde görevden ayrılmış olanlar dâhil, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, lisans iptalini takip eden üç yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamaz, lisans başvurusunda bulunamaz, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz, yönetim kurullarında görev alamaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 3- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut şarj ağı işletmeci lisansı sahibi tüzel kişilere 15 inci maddenin ikinci fıkrası kapsamında şarj ağının oluşturulması için 31/1/2024 tarihine kadar süre verilir.”

MADDE 5- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.