Gelir İdaresince verilen özelgelerden seçilmiş bazılarının özetine, yorum yapmadan zaman zaman  bu köşede yer vermeye çalışıyorum. 

İşte son zamanlarda verilen özelgelerden seçtiğim bazılarının özeti. Özelgelerin tam metinlerine  Gelir İdaresinin internet sitesinden ulaşmak mümkün. 

Konaklama vergisi kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınabilir mi?

(01.12.2023 tarih ve 559617 sayılı özelge) 

Konaklama tesisleri tarafından % 2 oranında hesaplanarak fatura edilen konaklama vergisi,  mahiyeti itibariyle bir gider vergisidir. Bu niteliği dikkate alındığında, yapılan konaklama  harcamasının işle ilgili olması ve yapılan işin önemi ve genişliğiyle mütenasip olması şartıyla, safi  kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkündür. 

Kamu yararına çalışan dernek statüsü olmayan derneğe, bir kamu kurumuna taşıt  alımı için yapılan şartlı bağış kurum kazancından indirilebilir mi? 

(05.12.2023 tarih ve 270852 sayılı özelge) 

Kamu yararına çalışan dernek statüsünde bulunmayan derneğe yapılan bağışların, gelir veya  kurumlar vergisi matrahının tespitinde beyanname üzerinde indirim konusu yapılması mümkün değildir. 

Öte yandan, bağış yapılan Dernek ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca, adı geçen Derneğe yapılan şartlı bağışın; söz konusu Derneğin gelir ve gider hesapları ile  ilişkilendirilmemesi, banka kanalıyla yapılacak ödemenin açıklama kısmına “… İl Emniyet  Müdürlüğüne yapılacak taşıt alımında kullanılmak üzere” açıklamasına yer verilmesi ve bu hususta  anılan Dernek arasında protokol yapılması koşuluyla, söz konusu bağışın Kurumlar Vergisi  Kanunu’nun 10/1-c maddesi kapsamında ilgili yıla ilişkin kurum kazancının %5’ini aşmamak  şartıyla, beyanname üzerinden indirim konusu yapılması mümkündür. 

Tevsi yatırımdan elde edilen kazancın hesaplanmasında, yeniden değerleme  yapılması, yatırıma katkı tutarını ve hesap şeklini değiştirir mi? 

(03.01.2024 tarih ve 5562 sayılı özelge) 

Tevsi yatırımlardan elde edilen kazancın oranlama yapılmak suretiyle hesaplanmasında; pay ve  paydayı oluşturan tevsi yatırım tutarı ile sabit kıymet tutarlarının Vergi Usul Kanunu’nun geçici 31.  maddesi kapsamında yeniden değerlenen tutarlarının dikkate alınması gerekir. 

Diğer taraftan, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi,  yatırıma katkı tutarını değiştirmeyecek, teşvik belgesine göre belirlenen indirimli kurumlar  vergisine esas yatırıma katkı tutarı, yeniden değerleme kapsamında artmayacaktır. 

Yurt dışı merkezli e-ticaret platformlarından yurt dışında alınan pazarlama hizmeti  bedelinden, sorumlu sıfatıyla KDV tevkifatı yapılması gerekir mi? 

(05.01.2024 tarih ve 24718 sayılı özelge) 

Yurt dışı merkezli e-ticaret platformları/kuruluşları üzerinden yurt dışındaki müşterilere yapılan  ürün satışıyla ilgili olarak, söz konusu platformların kullanılması şeklinde verilen aracılık hizmeti, yurt dışında verildiğinden ve bu hizmetten yurt dışında yararlanıldığından, söz konusu hizmet 

KDV’nin konusuna girmemekte olup yapılacak ödemeler üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan  edilmesine gerek yoktur. 

Müşteriye fatura edilen yakıt ve otopark giderleri, binek oto gider kısıtlamasına tabi midir? 

(18.12.2023 tarih ve 1469526 sayılı özelge) 

Esas faaliyet konusu kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde  işletilmesi olmayan Şirketin, projelerle ilgili işlerinde kullanmak üzere kiralama yoluyla edindiği  binek otomobillere ait yakıt, otopark vb. giderlerinin, müşterileri adına düzenlenen fatura ile  yansıtılmak suretiyle tahsil edilmesi halinde, ilgili olduğu dönemde gelir olarak kaydedilmesi  gerekir. 

Öte yandan, anılan giderlerin karşılanmasından sonra, müşteriye fatura düzenlemek suretiyle  yansıtılması durumunda, yansıtma faturasında yer alan tutarın tamamının gelir kaydedilmesi  nedeniyle, gider olarak dikkate alınacak tutarın da gider kısıtlamasına tabi tutulmaksızın  tamamının gider olarak dikkate alınması mümkündür. 

Kiralanan binek otomobillerin, yapılan sözleşmeyle iş yapılan İdarenin kullanımına  bırakılması halinde giderlerinin indirimi mümkün müdür? 

(25.12.2023 tarih ve 1525459 sayılı özelge) 

İhale yoluyla alınan ve yapımı üstlenilen inşaat taahhüt işlerine yönelik olarak, idarelerle imzalanan  sözleşme ve teknik şartnameler gereği, kiralanarak idarenin kullanımına tahsis edilen ve şirket faaliyetlerinde kullanılmayan binek otomobillerin kiralama, akaryakıt, kasko, sigorta, onarım,  bakım vb. giderlerinin tamamının ya da bir kısmının, kurum kazancının tespitinde gider olarak  dikkate alınması mümkün değildir. 

Kiracı tarafından ödenmeyen elektrik ve su bedellerinin taahhütnameye istinaden  ödenmesi halinde, bu ödemeler gider yazılabilir mi? Yüklenilen KDV indirim konusu  yapılabilir mi? 

(06.11.2023 tarih ve 511280 sayılı özelge) 

OSB Kanunu ve OSB Yönetmeliğine uygun olarak imzalanan taahhütname kapsamında ödenen,  kiracıya ait elektrik, su, atık su ve aidat bedellerinin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesinin  birinci fıkrasının (3) numaralı bendi kapsamında ilgili dönem kurum kazancının tespitinde gider  olarak dikkate alınması mümkün bulunmaktadır. 

OSB Kanunu ve OSB Yönetmeliğine uygun olarak imzalanan taahhütname kapsamında ödenen,  kiracıya ait elektrik, su, atık su ve aidat bedelleri nedeniyle yüklenilen KDV’nin, indirim konusu  yapılması mümkün değildir. 

Vergi mükellefiyeti bulunmayan kişilerden alınan aracılık hizmet bedeli nasıl  vergilenir, nasıl belgelenir? 

(04.01.2024 tarih ve 17710 sayılı özelge) 

Vergi mükellefiyeti bulunmayan veya bulunması gerekmeyen ya da hizmet akdiyle işverene bağlı  olarak çalışmayan kişilerden aracılık hizmeti alınması durumunda; aracılık faaliyetinin hizmeti  veren tarafından kazanç sağlama amacıyla ve devamlılık arz etmeyecek şekilde yapılması halinde  elde edilen kazancın “arızi ticari kazanç” olarak değerlendirilmesi ve yapılacak ödemeler üzerinden  tevkifat yapılmaması gerekir. 

Söz konusu hizmet için gider pusulası düzenlenmesi gerekir. Ancak, 01.11.2021 tarihinden itibaren  gerçekleştirilen hizmet alımlarına ait bedelin banka, 6493 sayılı Kanun kapsamında  yetkilendirilmiş ödeme kuruluşları veya PTT A.Ş. aracılığıyla ödenmesi halinde, bu kurumlarca  düzenlenen belgeler (dekont, makbuz vb) gider pusulası yerine geçen belge olarak kabul edilir. Bu  durumda ayrıca gider pusulası düzenlenmesi gerekmez.

PWC | Recep BIYIK