T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV ve ÖTV Grup Müdürlüğü

Sayı:E-21152195-130[30-2021/4005]-2645

02.01.2024
Konu:Serbest bölgede faaliyette bulunan firmanın araç alımında ödediği KDV'nin indiriminin mümkün olup olmadığı

İlgi:… tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, … Serbest Bölgesi sınırları içerisinde organik gıda ihracat işi ile iştigal ettiğiniz ve katma değer vergisi (KDV) mükellefiyetinizin bulunmadığı, işçilerin gidiş gelişi için kullanılan servis aracının satılarak yeni bir servis aracı alınacağı, eski aracın satışından tahsil edilen KDV'nin bu işleme ilişkin verilecek KDV beyannamesi ile beyan edileceği, aynı ay içinde yeni bir servis aracının alındığı belirtilerek söz konusu araç alımında ödenen KDV'nin indiriminin mümkün olup olmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun;

- 1/1 inci maddesinde, Türkiye'de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetlerin KDV'ye tabi olduğu,

- 11/1-a maddesinde, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler ile yurt dışındaki müşteriler için yapılan hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

- 12 nci maddesinde, bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için, teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın T.C. gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye vasıl olması şartlarının yerine getirilmiş olması gerektiği,

- 17/4-ı maddesinde, serbest bölgelerde verilen hizmetlerin KDV'den istisna olduğu,

- 29/1 inci maddesinde, mükelleflerin yaptıkları vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV'den, bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, faaliyetlerine ilişkin olarak kendilerine yapılan teslim ve hizmetler sırasında hesaplanan KDV ile ithalat sırasında ödenen KDV'nin indirilebileceği,

hükme bağlanmıştır.

Konuyla ilgili olarak vergi indirimi uygulamasına ilişkin KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-2.) bölümünde açıklamalar yapılmış olup Tebliğin (II/A-1.1.1.) bölümünde;

"3065 sayılı Kanunun (11/1-a) maddesine göre, ihracat teslimleri ve bu teslimlere ilişkin hizmetler KDV'den istisnadır. Aynı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca bir teslimin ihracat teslimi sayılabilmesi için aşağıdaki iki şartın gerçekleşmesi gerekir:

a) Teslim, yurtdışındaki bir müşteriye veya serbest bölgedeki alıcıya veya 4458 sayılı Gümrük Kanununun 95 inci maddesinin (1) numaralı fıkrasına göre faaliyette bulunan gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına ya da yetkili gümrük antreposu işleticisine yapılmalı veya mallar yetkili gümrük antreposu işleticisine tevdi edilmelidir.

...

b) Teslim konusu mal Türkiye Cumhuriyeti gümrük bölgesinden çıkarak bir dış ülkeye veya bir serbest bölgeye vasıl olmalı ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere bu mağazalara veya bunların depolarına veya yetkili gümrük antreposuna konulmalıdır."

açıklamaları yer almaktadır.

Buna göre, yurt içinde trafik tescili yapılan araçlar, hem serbest bölgede hem de serbest bölge dışında kullanılabileceklerinden, bu araçların ihracat istisnası hükümleri kapsamında serbest bölgeye teslim edilmesi mümkün olmayıp, Şirketinize serbest bölge dışında Türkiye'nin diğer yerlerinden satışı yapılacak servis aracı teslimi KDV'ye tabi olacaktır. Şirketiniz tarafından işçilerin gidiş gelişi için kullanılmak üzere satın alınan araca ilişkin yüklenilen KDV'nin 3065 sayılı KDV Kanununun 29/1 inci maddesi kapsamında indirimi mümkün bulunmaktadır.

Öte yandan, serbest bölgede faaliyette bulunan Şirketiniz adına kayıtlı kullanılmış servis aracının serbest bölge dışında Türkiye'nin diğer yerlerine teslimi KDV'ye tabidir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.