SGK uygulamasında SSK (4/1-a) ve Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanların iş kazası ve meslek hastalığı haricinde kalan ve iş göremezliğine neden olan rahatsızlıklar, hastalık hali olarak kabul ediliyor. Belirtilen rahatsızlıklar nedeniyle hastalık sigortasından yardımlar yapılıyor.

KİMLER FAYDALANIYOR?
Memur ve memur gibi sigortalı sayılan (4/1-c) sigortalılar, hastalık sigortası dışında bulunuyor ve bu yardımlardan faydalanmıyor.
Hastalık sigortasından başta SSK (4/1-a) kapsamındaki sigortalılar olmak üzere şu kapsamdakiler yararlanabiliyor:
 
* Aday çırak, çırak ve stajyerler,
 
* Ev hizmetlerinde çalışanlardan ay içinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı 10 gün ve daha fazla olanlar,
 
* Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen
 
Türk işçileri,
 
* İntern öğrenciler.
 
Bağ-Kur (4/1-b) kapsamında sigortalı olanlar, hastalık sigortasından geçici iş göremezlik ödeneğinden faydalanamıyor.
 
HANGİ YARDIMLAR YAPILIYOR?
Hastalık sigortasından sigortalılara yapılan başlıca yardım, halk arasında rapor parası olarak bilinen hastalık hali nedeniyle geçici olarak çalışılamaması sebebiyle yapılan geçici iş göremezlik ödenekleridir.
 
Kapsamdaki sigortalıların hastalanmaları durumunda SGK tarafından yetkilendirilen hekim veya sağlık kurulu raporlarında belirtilen istirahat süresince geçici olarak çalışamama hallerinde iş göremezlik ödeneği veriliyor. Halk arasında istirahat parası veya rapor parası olarak da bilinen bu uygulamada; iş göremezliğin başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için istirahat parası ödeniyor.
 
Hastalık halinde iş kazası ve meslek hastalıklarından farklı olarak hastalığın ilk 2 günü için SGK rapor parası vermiyor.
 
GEÇİCİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?
Hastalık halinde SGK tarafından yapılan geçici iş göremezlik ödeneği, sigortalının yatarak ya da ayakta tedavi görüp görmemesine göre değişiyor. Buna göre;
 
* Yatarak tedavilerde günlük kazancının yarısı,
* Ayaktan tedavilerde ise günlük kazancın üçte ikisidir.

Asgari ücret üzerinden çalışanlar için yapılan ödenek miktarları, halen temmuz ayından itibaren geçerli olan asgari ücrete göre hesaplanıyor.
 
1 Temmuz 2022-31 Aralık 2022 tarihleri arasında 215,70 TL olarak belirlenen asgari günlük kazanç üzerinden hesap ediliyor.
 
SSK’lı (4/1-a) sigortalıların geçici iş göremezlik ödeneğine ilişkin işlemleri e-ödenek programı ile elektronik ortamda yapılıyor.
 
Belirtilen sigortalıların istirahatli olduğu dönemde işyerinde çalışıp çalışmadığının işverenlerce kuruma elektronik ortamda bildirilmesi gerekiyor. Hemen belirtelim ki, 4/1-a sigortalılarının geçici iş göremezlik ödeneklerini alabilmeleri için işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince bildirimde bulunulması koşulu aranmıyor.
 
Bildirim süresi geçtikten sonra bildirimin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın  sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği ödeniyor.
 
İstirahatin bitim tarihi itibariyle gerekli işlemler yapılarak sigortalının hak ettiği geçici iş göremezlik ödeneği anlaşmalı bankanın herhangi bir şubesinden çekilebilecek şekilde hesaba aktarılıyor. Geçici iş göremezlik ödenekleri ise anlaşmalı banka şubeleri aracılığı ile yapılıyor.
 
İşten ayrılanlar ödenek alabilir mi?
Belirli durumlarda işten ayrılma hallerinde de hastalık sigortasında geçici iş göremezlik ödeneği alınması mümkün. Keza hastalık halinde sigortalılık niteliği;
 
* Sigortalının kanuni ücretsiz izinli olması, greve iştirak etmesi veya işverenin lokavt yapması hallerinde, bu hallerin sona ermesini,
 
* Diğer hallerde ise hizmet akdinin sona erdiği tarihi veya terk tarihini, takip eden 10. günden başlanarak yitirilmiş sayılıyor.
Sigortalılık niteliğinin sona erdiği tarihten sonra hastalık hali nedeniyle alınan istirahat raporlarına, ilk istirahat raporu ya da devam raporu olup olmadığına bakılmaksızın geçici iş göremezlik ödeneği ödenmiyor.