6183 sayılı Kanunun 48 ve/veya 48/A maddelerine istinaden yapılan tecil taleplerinde borçlular tarafından teminat olarak gösterilen banka teminat mektupları ile sigorta şirketleri tarafından verilen kefalet senetlerinin bu Genel Yazının ekindeki örneklere uygun olarak mutlaka süresiz ve şartsız olacak şekilde düzenlenmesi ve bunların doğruluklarının, banka teminat mektubu için teminat mektubunun alındığı bankadan, sigorta kefalet senedi için ise sigorta şirketinin genel müdürlüğünden resmi yazıyla teyit edilmesi gerekmektedir.