SGK 31.10.2022 tarihinde yayımladığı duyuru ile  01.11.2022 tarihinden itibaren bütün illerde e-Tebligat başvurusu yapmış ve yapacak olan muhataplara , e-Tebligat başvurusu gönderilme uygulamasının 01.11.2022 tarihinden itibaren tüm Türkiye’ de uygulanacağını belirtmiştir.

Bugüne kadar büyük ölçüde vergi konusunda uygulama alanı olan E-Tebligat konusu mükellefler açısından son derece önemli bir konudur. 01.01.2022 tarihli uygulama sonrası mükelleflerin belli sürelerle sisteme girip kendilerine e-tebligat yapılıp yapılmadığını düzenli o kontrol etmelerinde fayda var. Aksi halde çok ciddi mağduriyet yaşayabilirler.


VERGİ VE SGK AÇISINDAN E-TEBLİGAT ZORUNLULUĞU

Maliye Bakanlığı 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesinin verdiği yetkiye istinaden elektronik tebligat (e-tebligat) için gerekli altyapıyı oluşturmuş ve  bazı mükellefler için 1 Nisan 2016 tarihinden itibaren elektronik tebligat zorunluluğu getirmişti.

Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari, zirai ve mesleki kazanç yönünden sürekli gelir vergisi mükellefiyeti bulunanlar (Kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) için e-tebligat zorunlu.

SGK açısından , E-Tebligat uygulaması 24.9.2021 tarihli ve 31608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Sosyal Güvenlik Kurumunca Elektronik Ortamda Yapılacak Tebligata İlişkin” Yönetmelik” le, 01.10.2021 tarihinde yürürlüğe girmiş daha sonra muhtelif tarihli duyurularla

• 9.2.2022 tarihinde Eskişehir İlinde,

• 4.4.2022 tarihi itibariyle Bursa, Konya ve Gaziantep illerinde,

• 01.09.2022 tarihi itibarıyla da Ankara ilinde ve

• 7.10.2022 tarihi itibariyle Adana -Antalya -Aydın Balıkesir -Denizli-Diyarbakır- Erzurum- Hatay, İstanbul– İzmir- Kahramanmaraş –Kayseri– Kocaeli -Malatya– Manisa –Mardin- Mersin -Muğla– Ordu -Sakarya -Samsun- Şanlıurfa -Tekirdağ -Trabzon-Van illerinde

• Son olarak  01.11.2022 tarihinden itibaren tüm Türkiye’ de uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.


E-TEBLİGAT NE ZAMAN YAPILMIŞ SAYILIYOR?

Mükelleflere tebliği gereken evrak (bu kapsamda vergi/ceza ihbarnamesi) elektronik imza ile imzalanıyor ve mükellefin e-tebligat adresine iletiliyor.

Elektronik imzalı tebliğ evrakı, muhatabın elektronik ortamdaki adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılıyor.

Tebligat yapılacak muhatap tarafından elektronik tebligat sistemine başvuru sırasında veya daha sonra bildirilen mobil telefon numarasına ve/veya e-posta adresine, kendisine gönderilen tebligata ilişkin bilgilendirme mesajı gönderilebiliyor. Bilgilendirme mesajının herhangi bir nedenle muhataba ulaşmamış olması tebligat süresini ve geçerliliğini etkilemiyor.


TELAFİSİ OLMAYAN BİR DURUMLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ

Konuyla ilgili mevzuat ve yargı kararları, mükelleflerin bu konuda dikkatli olmaları ve takip konusunu ciddiye almaları gerektiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu açıklamalar çerçevesinde  konunun önemi nedeniyle  mükelleflerin belli sürelerle sisteme girip kendilerine e-tebligat yapılıp yapılmadığını düzenli olarak kontrol etmelerinde fayda var.

Aksi halde  telafisi mümkün olmayan bir durumla karşılaşabilirsiniz. Özellikle bu konuda mükelleflerden yetki almış meslek mensuplarının gerek vergi gerekse sosyal güvenlikle ilgili internet vergi dairesinden düzenli olarak e-tebligat yapılıp yapılmadığını kontrol etmeniz son derece önemli.

Konuyla ilgili; Özellikle sistemin “zorunluluk” yönünden değerlendirilmesi gerektiğini, Sisteme teslim edilen evrakın, hangi nedenle olursa olsun, açılıp açılmadığının kontrol edilmesi ve açılmadığının/okunmadığının görülmesi halinde alternatif (geleneksel) yöntemle tebligatın yapılarak mükellefe yasal haklarını kullanma fırsatı verilmesinin daha uygun olacağını belirten uzman görüşleri mevcut. Bu görüşe büyük ölçüde katıldığımı belirtmekle birlikte mükelleflerin ciddi mağduriyetler yaşamaması için yasanın ilgili hükmünün çok açık olduğunu ve değiştirilmediği sürece uygulamanın bu şekilde olacağından şu an koyulmuş kurallara uymalarının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim.

YARGININ KONUYA YAKLAŞIMI

Danıştay’a göre elektronik ortamda bilinen adreslere yapılan e-tebligat geçerli olup, bilgi amaçlı SMS veya e-posta gönderilmemesi tebligatın süresini ve geçerliliğini etkilemiyor!

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, “213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun 107/A ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 51. maddeleri ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği‘nin 10, madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, vergi dairesi müdürlüklerince elektronik ortamda yapılan bir tebligatın geçerliği açısından muhataba kısa mesaj (SMS) ve/veya e-posta yolu ile bir bilgilendirme yapılmasının gerekli olmadığı, kısa mesaj ve e-postanın asıl tebligat işlemini haber vermek adına sadece muhataba hatırlatmada bulunmak amacıyla sunulan bir hizmet olduğu sonucuna varılmıştır” hükmü ile e-tebligata ilişkin telefon veya elektronik posta adresine bilgilendirme mesajı gönderilmemesinin, tebligatın süresi ve geçerliliğini etkilemeyeceğine karar verdi. (Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı; E: 2021/2, K: 2021/4)

İlgili yargı kararının SGK açısından da geçerli bir karar olacağı yorumundan hareketle hak mağduriyetleri yaşamamak bakımından bu konuya özel önem verilmesinde fayda var.

Olay | Fatih ACAR