banner79

banner80

4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

12.01.2021

SGK 12.01.2021, 09:43
4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı     :    E-98547999-010.99-17811447                                                                            

Konu   :   4/1-(a) ve 4/1-(b) Kapsamında Gelir/Aylık Alanların 2021/Ocak Artışları

GENEL YAZI

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun ile 506, 1479, 2925  ve mülga  2926 sayılı kanunlara  göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları,  82 nci  maddesine göre  günlük  prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları, geçici 4 üncü maddesine göre  belediye  başkanlarına ödenen tazminatları, 667 sayılı KHK kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara ödenecek bakım ücreti ile 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre yapılan ek ödemeler ve 2022 sayılı Kanuna göre ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi için aşağıdaki usul ve esaslar doğrultusunda yapılacaktır.

1- Güncelleme katsayısı;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönünden özel sektör için 1/1/2021, kamu sektörü için 15/1/2021 tarihinden sonra tahsis talebinde bulunan sigortalılara bağlanacak aylıklarda kullanılacak güncelleme katsayısının hesaplanmasında; gayri safi yurtiçi hasıla gelişme hızının (GH) her  yıl  1  Nisan’da açıklanması nedeniyle GH açıklanana kadar 2020 yılı en son temel yıllı tüketici fiyatları endeksindeki (TÜFE) artış oranının bir önceki yılın Aralık ayına göre değişiminin (2020 yılı yıllık TÜFE oranının) %. 14,6 olması nedeniyle, Nisan/2021 ayına kadar hesaplanan aylıklarda güncelleme katsayısı 1,146 olarak dikkate alınacaktır.
 

2- 5510 sayılı Kanunun 55 inci ve geçici 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bu Kanun 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre bağlanan gelir ve aylıkların artırılması ve alt sınır aylıkları;

5510 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde bağlanan gelir ve aylıkların her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel  indeksindeki  değişim  oranı  kadar arttırılarak ödeneceği öngörülmüş olup, 2020/Temmuz-Aralık süresi TÜFE oranı % 8,37 olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 2021 yılı Ocak ödeme döneminde;

a- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları ile Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI

2020/TEMMUZ AYLIĞI

(TL)

2021/OCAK ARTIŞ ORANI (%)

2021/OCAK AYLIĞI (TL)

Sigortalı alt sınır aylığı

2.147,00

1,0837

2.326,70

%80

1.793,96

1,0837

1.944,11

%60

1.313,68

1,0837

1.423,64

%30

656,87

1,0837

711,85

%45

985,27

1,0837

1.067,74

b- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmış durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar sigortalı aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI

2020/TEMMUZ AYLIĞI

(TL)

2021/OCAK ARTIŞ ORANI (%)

2021/OCAK AYLIĞI (TL)

Sigortalı alt sınır aylığı

2.147,00

1,0837

2.326,70

%80

1.791,31

1,0837

1.941,24

%60

1.312,78

1,0837

1.422,66

%30

656,44

1,0837

711,38

%45

984,62

1,0837

1.067,03

c- 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 5510 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm  aylıkları  sigortalı  aylığını  geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

AYLIĞIN ORANI

2020/TEMMUZ AYLIĞI

(TL)

2021/OCAK ARTIŞ ORANI (%)

2021/OCAK AYLIĞI (TL)

Sigortalı alt sınır aylığı

1.323,73

1,0837

1.434,53

%80

1.058,97

1,0837

1.147,61

%60

794,19

1,0837

860,66

%30

397,13

1,0837

430,37

%45

595,71

1,0837

645,57

d. 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce ölen sigortalıların hak sahiplerine 4447 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm geliri aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacaktır.

1/1/2021 tarihinde geçerli olan asgari günlük kazanç 119,25 TL olduğundan alt sınır  geliri: 119,25 x 30 x % 35 = 1.252,13 TL’dir.

GELİRİN ORANI

01/01/2021 GELİRİ (TL)

2021/OCAK ARTIŞ ORANI (%)

2021/OCAK ÖDEME DÖNEMİ GELİRİ (TL)

Sigortalı alt sınır geliri

1.252,13

1,0837

1.356,93

%80

1.001,70

1,0837

1.085,54

%60

751,28

1,0837

814,16

%30

375,64

1,0837

407,08

%45

563,46

1,0837

610,62

İş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak ve son takvim ayı;

2021/Ocak-Aralık olan gelirlerde, sigortalının başkasının bakımına muhtaç olması durumunda, bağlanacak gelir 119,25 x 30 x % 85 = 3.040,88 TL’den, az olmayacaktır.
 

3- 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesine göre günlük prime esas asgari ve azami günlük kazanç miktarları;

4857 sayılı İş Kanununun 39’uncu maddesine göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen bir günlük asgari ücret; 16 yaşından küçükler ve büyükler için 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında günlük119,25 TL olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi gereğince, 16 yaşından küçük olanlarda dahil olmak üzere 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında prime esas kazancın alt  sınırı  119,25 TL,  üst sınırı  ise asgari günlük kazancın 7,5 katı olan 894,38 TL’dir.

Diğer taraftan, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 25. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin, yaş durumlarına göre asgari ücretlerinin % 50’si sigorta primlerinin hesabına esas tutulmaktadır.

Buna göre, aday çırak, çırak ve işletmelerde meslek eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları;1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında 59,63 TL olarak uygulanacaktır.
 

2021 yılında özel ve kamu sektörü için asgari ve azami yıllık kazançlar ise;

Son çalıştığı kurum kamu ve özel sektör olup malullük, yaşlılık  ve ölüm  sigortaları yönünden tahsis talebinde bulunan sigortalıların 2021 yılı prime esas kazanç alt sınırı 42.930,00 TL, üst sınırı 321.976,80 TL olarak dikkate alınacaktır.


4- 1/1/2021-30/6/2021 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,165786 olarak belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla 506, 1479, 2925 ve mülga 2926 sayılı kanunlara göre aylık ve

gelir olarak her ay ödenecek tutarlara göre,

 • 2021 yılının ilk altı aylık döneminde yapılacak ek ödemenin bir aylık tutarı, her bir aylık veya geliri;
 • 1.554,72 TL (dahil) ve daha az olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 5’i,
 • 1.554,72 TL’den fazla olanlar için gelir ve aylık tutarlarının % 4’ü, üzerinden hesaplanacaktır.
   

5- 2022 sayılı Kanun gereğince ölüm gelir ve aylığı alan çocuklara yapılan fark ödemeleri;

5510 sayılı Kanun ile bu Kanunla 506 ve 2925 sayılı kanunlara göre aylık ve gelir almakta olan yetim çocuklara 2022 sayılı Kanun gereğince yapılacak fark aylık ödemelerinde aylıklarının, 1/1/2021-30/6/2021 tarihleri arasında özürlülük dereceleri;

 • %70 ve üzerinde olduğu tespit edilenlerde;
 • 1/1/2021-30/6/2021 süresi için, 5253 x 0,165786 870,87 TL’nin,
 • % 40 ile % 69 arasında olanlar ile 18 yaşından küçük olup, özürlülük derecesi % 40 ve  üzeri olanlara ise,
 • 1/1/2021-30/6/2021 süresi için, 3502 x 0,165786 580,58 TL’nin, altında  olması halinde, aradaki fark  kadar aylıklarına  ilave ödeme yapılması gerekmektedir.
   

6- Geçici 4 üncü maddesine  göre  belediye başkanlarına ödenen tazminatlar,

Memur maaş katsayısının 1/1/2021-30/6/2021 süresi için 0,165786 olarak belirlenmesi nedeniyle belediye başkanlarına, belediye başkanlığı niteliğine göre aylıklarla  birlikte  ödenecek  makam/temsil/görev tazminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

- 1/1/2021-30/6/2021 süresi için,

SEÇİMLE GELEN

BAŞKANLAR

MAKAM

TAZMİNATI

TEMSİL TAZMİNATI

GÖREV TAZMİNATI

Büyükşehir Belediye

Başkanları

7000 x 0,165786 =

1.160,50

17000 x 0,165786 =

2.818,36

İl Belediye Başkanları

6000 x 0,165786 =

994,72

15000 x 0,165786 =

2.486,79

İlçe ve İlk Kademe

Belediye Bşk.

3000 x 0,165786 =

497,36

9000 x 0,165786 =

1.492,07

Diğerleri (belde,

kasaba bld.bşk)

1500 x 0,165786 =

248,68

7500 x 0,165786 =

1.243,40

7- 667 sayılı KHK ile 4/1(a) ve 4/1(b) kapsamında vazife malullüğü aylığı bağlananlardan, başkasının yardım ve desteği olmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olanlara 2021 yılı için ödenecek bakım ücreti miktarı;

Net asgari ücret: 2.825,90 TL. Asgari geçim indirimi: 268,31 TL.

Bakım ücretine esas net asgari ücret: 2.825,90 TL – 268,31 TL = 2.557,59 TL. Bakım ücreti: 2.557,59 TL x 2 = 5.115,18 TL olacaktır.
 

8- 2021 yılında malullük sigortasından tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklara uygulanacak alt sınır aylıklarının 4/1-(a) kapsamında bağlanan  aylıklar için 767,54 TL, 2925 sayılı Kanuna göre 575,99 TL, 4/1-(b) kapsamında bağlanan aylıklar için 782,26 TL, 2926 sayılı Kanuna göre 697,71 TL olarak esas alınması gerekmektedir.
 

9- Cenaze ödeneği;

2021 yılı için öngörülen cenaze ödeneği miktarı 918,00 TL’dir.
 

10- 2021 yılı ilk dönem için uygulanacak memur taban aylık katsayısı; 2,594917 olacaktır.
 

11- 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamındaki sigortalı veya hak sahiplerine 2330 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanacak aylıklarda alt sınır aylığı uygulaması;

2330 sayılı Kanuna ve 667 KHK’ya göre ödenen aylıklarda dosyadaki ilk gelir/aylık  başlangıç tarihi 01/01/2021-30/06/2021 tarihleri arasında olanlar için kişinin öğrenim durumu ve maluliyet derecesi dikkate alınarak ekli tablolar kullanılacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

İsmail ERTÜZÜN Genel Müdür V.

Yorumlar (0)
11°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 23 Ocak 2021
İmsak 06:47
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:16
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 19 41
2. Fenerbahçe 19 39
3. Galatasaray 19 36
4. Gaziantep FK 19 34
5. Alanyaspor 19 31
6. Hatayspor 19 31
7. Trabzonspor 19 30
8. Karagümrük 19 27
9. Malatyaspor 19 27
10. Göztepe 19 25
11. Antalyaspor 19 25
12. Sivasspor 19 24
13. Rizespor 19 24
14. Başakşehir 19 23
15. Konyaspor 19 22
16. Kasımpaşa 19 22
17. Kayserispor 19 19
18. Gençlerbirliği 19 19
19. Ankaragücü 19 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 19 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. İstanbulspor 17 34
3. Samsunspor 17 33
4. Altay 17 32
5. Adana Demirspor 17 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Adanaspor 17 21
12. Ümraniye 17 20
13. Boluspor 17 19
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Balıkesirspor 17 16
16. Akhisar Bld.Spor 17 13
17. Ankaraspor 17 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. M. United 19 40
2. Man City 18 38
3. Leicester City 19 38
4. Liverpool 19 34
5. Tottenham 18 33
6. Everton 17 32
7. West Ham 19 32
8. Chelsea 19 29
9. Southampton 18 29
10. Arsenal 19 27
11. Aston Villa 16 26
12. Leeds United 18 23
13. Crystal Palace 19 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Newcastle 18 19
16. Burnley 18 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 19 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 17 44
2. Real Madrid 18 37
3. Barcelona 18 34
4. Villarreal 19 33
5. Sevilla 18 33
6. Real Sociedad 19 30
7. Granada 19 28
8. Real Betis 19 26
9. Cádiz 19 24
10. Getafe 18 23
11. Celta de Vigo 19 23
12. Levante 18 22
13. Athletic Bilbao 18 21
14. Valencia 19 20
15. Eibar 19 19
16. Real Valladolid 19 19
17. Deportivo Alaves 19 18
18. Elche 17 17
19. Osasuna 19 16
20. Huesca 19 12
Günün Karikatürü Tümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@