T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları Gelir ve Kurumlar Vergileri Grup Müdürlüğü

Sayı:E-62030549-125[Geç.13/2023]-692233

23.06.2023

Konu:Sigorta acentelerinin 2022 yılı kurumlar vergisi oranı hk.

İlgi:

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, sigortacılık sektöründe faaliyet göstermesine ve unvanında sigorta ve reasürans brokerliği yazılı olmasına rağmen poliçe düzenleme yetkisi olmaması nedeniyle sadece aracılık faaliyetlerinde bulunan şirketinizin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 13 üncü maddesine göre 2022 dönemi kurumlar vergisi oranının … olarak mı yoksa …. olarak mı uygulanacağı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 32 nci maddesinde; "Kurumlar vergisi, kurum kazancı üzerinden %20 oranında alınır. Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun  kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin kurum kazançları üzerinden kurumlar vergisi %25 oranında alınır." hükmüne yer verilmiştir.

Aynı Kanunun geçici 13 üncü maddesinde; "Bu Kanunun 32 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan %20 oranı, kurumların 2021 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %25, 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için %23 olarak uygulanır. Bu oranlar özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır. (7394 sayılı kanunun 26 ncı maddesiyle eklenen cümle; Yürürlük: 1/7/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken beyannamelerden başlamak ve 1/1/2022 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için geçerli olmak üzere 15.04.2022) Şu kadar ki bankalar, 6361 sayılı Kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketlerinin 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi %25 oranında alınır." hükmü yer almaktadır.

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun "Tanımlar" başlıklı 2 nci maddesinde; "(1) Bu Kanunda geçen;

...

m) Sigorta acentesi: Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir sıfatı olmaksızın bir sözleşmeye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimî bir surette sigorta şirketlerinin nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık etmeyi veya bunları sigorta şirketleri adına yapmayı meslek edinen, sözleşmenin akdinden önce hazırlık çalışmalarını yürüten ve sözleşmenin uygulanması ile tazminatın ödenmesinde yardımcı olan kişiyi,

...

p) Sigorta şirketi: Türkiye'de kurulmuş sigorta şirketi ile yurt dışında kurulmuş sigorta şirketinin Türkiye'deki teşkilâtını,

ifade eder."

hükmü yer almaktadır.

Öte yandan konuya ilişkin olarak …. alınan …. ve 212607 sayılı yazıda Şirketinizin … tarihinde aldığı ruhsata binaen sigorta sözleşmelerine aracılık etmekte olduğu, dolayısıyla Sigortacılık Kanununun 2 nci maddesi gereğince "sigorta şirketi" olarak değil "sigorta aracısı" olarak tanımlandığı anlaşılmaktadır.

Bu hüküm ve açıklamalara göre, sigorta acenteliği faaliyetiyle iştigal eden ve sigorta veya reasürans şirketi olmayan Şirketinizin Kurumlar Vergisi Kanununun geçici 13 üncü maddesi gereğince 2022 yılı vergilendirme dönemine ait kurum kazançları için kurumlar vergisi oranının %23 olarak uygulanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.