2 Kasım 2022 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 32001

YÖNETMELİK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM
HAKKININ KULLANIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 12/6/2014 tarihli ve 29028 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine tabi kurumlarda,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını,

b) Başkanlık: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığını,

c) Hak sahibi: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu uyarınca haklarında korunma veya bakım tedbir kararı alınmış olup fasılalı olarak geçen yararlanma süreleri dâhil, iki yıldan az olmamak üzere Bakanlığın (f) bendinde tanımlanan sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklardan reşit olduğu tarih itibarıyla bu hizmetlerden yararlanmaya devam eden ve on sekiz yaşını doldurduğu ve korunma veya bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Bakanlığa başvuran kişiyi,

ç) Kanun: 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununu,

d) Kura: Hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilmeleri amacıyla tercihlerine göre yapılacak çekilişi,

e) Merkez: Bakanlık adına kura işlemlerini gerçekleştiren kurum veya kuruluşu,

f) Sosyal hizmet modeli: Haklarında korunma veya bakım tedbiri kararı alınmış olan çocuklara sunulan kuruluş bakımı veya koruyucu aile hizmetini,

g) Yerleştirme: Kura sonucuna göre yapılacak yerleştirme işlemlerini,

ifade eder.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Hak sahipleri listesinin belirlenmesi

MADDE 7- (1) Hak sahiplerini gösterir liste Bakanlıkça her yerleştirme dönemi için ayrı ayrı olmak üzere Mart, Temmuz ve Ekim aylarının ikinci haftasında hazırlanır.

(2) Kazaî rüşt kararı alanlar hariç olmak üzere 18 yaşını doldurmamış olanlar ile 65 yaşından büyük olanlar hak sahipleri listesine dâhil edilmezler.

(3) Yerleştirme işlemlerinde Bakanlık kayıtlarında yer alan öğrenim düzeyi ve programı, cinsiyet, doğum tarihi ile mezuniyet tarihi bilgileri esas alınır.

(4) Birbirini izleyen üç yerleştirme döneminde tercihte bulunmadığı Bakanlıkça tespit edilen kişiler bir sonraki dönem içerisinde hazırlanacak hak sahipleri listesinden çıkarılırlar. Bu kişiler Bakanlıktan talepte bulunmaları halinde, talebi izleyen ve hak sahibi listesi hazırlama süresi geçmemiş ilk yerleştirme döneminde yeniden hak sahipleri listesine dâhil edilirler.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin yedinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “Başkanlıkça” ibareleri “Bakanlıkça” şeklinde değiştirilmiştir.

“(3) Başkanlıkça her yılın Ocak ayında tespit edilen toplam yerleştirme kontenjanları Bakanlığa bildirilir. Kontenjanlar Bakanlık tarafından Mayıs, Eylül ve Aralık yerleştirmeleri için eşit olarak dağıtılır. Bu dağıtımda kontenjan sayısının eşit bölünmesinin mümkün olmaması halinde Aralık yerleştirme döneminin kontenjan sayısı daha büyük olacak şekilde dağıtım yapılır.

(4) Dağıtımı yapılan yerleştirme kontenjanları her dönemde Bakanlıkça kurumlara bildirilir. Kurumlar yerleştirme yapılmasını talep ettikleri unvanlar ile nitelikleri ve gerekli diğer bilgileri Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde Başkanlığa ve Bakanlığa bildirirler.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlıkça” ibaresi “Bakanlıkça” şeklinde, “Başkanlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlık” ibareleri “Bakanlık” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Bakanlıkça bildirilen” ibaresi “Bakanlık kayıtlarında yer alan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “yerleştirilmediği Başkanlıkça bildirilen” ibaresi “tercihine yerleşemeyen” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Yerleştirme sonuçları, Bakanlığın internet sitesinde ve e-devlet üzerinden hak sahiplerine ilan edilir. Yerleştirme sonuçları kamu kurum ve kuruluşlarına Başkanlıkça duyurulur. Yerleştirmenin Bakanlık adına Merkezce yapılması halinde yerleştirilen adaylara ilişkin bilgiler ayrıca Bakanlığa ve Başkanlığa da bildirilir.”

MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname” ibareleri “2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “Başkanlıkça belirlenecek” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Ataması yapılanlardan herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlara ilişkin bilgiler işten ayrılmayı takip eden bir ay içerisinde yerleştirme yapılan kamu kurum ve kuruluşları tarafından Bakanlık ve Başkanlığa bildirilir.”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin geçici 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başkanlığın bağlı olduğu Bakan” ibaresi “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 13- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14- Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı yürütür.