Sözleşmeli personele kadro düzenlemesinde son dakika gelişmesi! Taslak metin hazırlandı. Son müzakerelerden sonra Meclis'e gelecek ve yürürlüğe girecek. Böylece kamuda 4B kadrosunda çalışan sözleşmeliler kadro ile birlikte yeni sosyal ve mali haklara kavuşmuş olacak.

Yeni Asır yazarı Faruk Erdem, konuyla ilgili bilinmeyen detayları anlattı: Kamuda çalışan sözleşmelilerin kadro sorununu ortadan kaldıracak düzenlemede sona gelindi. Taslak metin hazırlanırken artık son müzakerelerden sonra yasalaşma aşamasına geçilecek. Söz konusu yasanın bu ay sonunda ya da Kasım ayı başında Meclis'ten geçmesi de bekleniyor.

Bu noktada özellikle kamuda çok parçalı halde bulunan sözleşmeli sisteminin sadeleştirilmesi ve kadro haklarının verilmesi söz konusu olacak. Belli alanlarda ihtiyaç duyulduğunda yine sözleşmeli sistem işletilecek. Ancak sözleşmeli personel sistemi bir ana istihdam alanı olmaktan çıkacak.

İŞTE TASLAKTAKİ MADDELER
Hazırlanan ilk taslağa göre 3 yılı dolduran sözleşmeliler kadroya geçecek. 3 yıldan az süresi olanlar ise 3 yılı tamamladıklarında kadroya geçecek.
Bu taslağa göre halen bakanlıklarda ve belediyelerde çalışan sözleşmelilerden 3 yılı dolduranlar otomatik olarak kadroya geçmiş olacak.
İkinci taslakta ise süreli süresiz herkesin kadroya geçmesi öngörülüyor. Burada ise 3 yıl kuralına bakılmadan otomatik kadro imkanı getirilmiş olacak.

Taslaklardaki diğer detaylar ise şöyle sıralanıyor: Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatı ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, 657 sayılı yasanın 4B maddesine göre çalışan sözleşmeli personel kadroya geçirilecek.

İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlarda kadro düzenlemesinden yararlanacaklar.

31.12.2022 tarihi itibariyle sözleşmeli pozisyonlarda istihdam edilenler ile sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaya hak kazananlar kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde müracaat etmeleri halinde ihraz ettikleri kadrolara atanmış sayılacaklar.

Askerlik, doğum veya ücretsiz izin nedenleriyle görevlerinde bulunmayanlardan ilgili mevzuatına göre yeniden hizmete alınma şartlarını kaybetmemiş olanlar da düzenlemeden yararlanacaklar.

KANUN TEKLİFİ HAZIRLANIYOR 

Sözleşmeli personel pozisyonlarına personel alımına yönelik olarak ilanı verilmiş ve 31.12.2022 tarihi itibarı ile yerleştirme işlemleri bitmiş olan sözleşmeli personel de kadro düzenlemesinden yararlanacak.

Memur kadrolarına atanacakların, sözleşmeli pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilecek.

Atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanacaklar önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir mahsuplaşma yapılmayacak.

Sözleşmeli pozisyonlarda geçen toplam hizmet süreleri, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

4924 sayılı kanun uyarınca çalışmakta iken 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun hükümlerine göre aile hekimliği uygulamasında görev alanlar hakkında görevlerinden ayrılmalarına gerek kalmaksızın bu madde hükümleri uygulanır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılacak sözleşmeli personel hakkında çerçeve kanun teklifi hazırlanıyor .Hazırlanan kanun teklif ile hizmet akdi ile sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin hizmet şartları, nitelikleri, işe alınma ve işine son verilme halleri, görev ve yetkileri, hak, yükümlülük ve sorumlulukları, ücret ve diğer ödemeleri ile özlük işleri düzenlenecek.

SÖZLEŞMELER 3 YIL UZATILACAK

01.01.2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler 3 yıl süre atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar.

3 yıllık sürenin sonunda 30 gün içinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur unvanlı kadrolara atanacaklar.

3 yıllık sürenin sonunda memur kadrolarına geçmek istemeyen personelin sözleşmeleri 3 yıl daha uzatılmış sayılacak.

Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık nedeniyle yer değişikliği gibi memurlara tanınan haklar aynen tanınacak.

Sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, hizmet sözleşmeleri, malî hakları bu kanun ile düzenlenecek.