T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı
Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 

Sayı:E-39044742-130[Özelge]-284974

06.03.2023

Konu:Sponsorluk Bedeli Üzerinden Tevkifat Uygulanıp Uygulanmayacağı

İlgi:… tarihli ve… evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … Vakfı tarafından geliştirilen "…  Projesi" ile Türkiye'nin birçok noktasında, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik, Vakıf ve Şirketiniz tarafından birlikte kurulacak icathanelerle, öğrencilere bilimi sevdirmenin ve onları teknolojiyi geliştiren konumuna taşımanın hedeflendiği, proje sponsorluğuna ilişkin olarak … A.Ş. ile Vakıf ve Şirketiniz arasında sponsorluk sözleşmesi yapıldığı belirtilerek, sponsorluk sözleşmesi kapsamında … A.Ş. ye düzenlenecek faturada ticari reklam kapsamında KDV tevkifatı uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı KDV Kanununun 9/1 inci maddesinde, mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının, işyerinin, kanunî merkezi ve iş merkezinin bulunmaması hallerinde ve gerekli görülen diğer hallerde Hazine ve Maliye Bakanlığının, vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla, vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin ödenmesinden sorumlu tutabileceği hüküm altına alınmıştır.

   KDV Genel Uygulama Tebliğinin "I/C-2.1.3.2.15 Ticari Reklam Hizmetleri" başlıklı bölümünün;

   - "I/C-2.1.3.2.15.1. Tevkifat Uygulayacak Alıcılar ve Tevkifat Oranı" alt başlıklı bölümünde;

   "Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümünde sayılanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.2.15.2.) bölümü kapsamındaki reklam hizmeti alımlarında (3/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.",

   - "I/C-2.1.3.2.15.2. Kapsam" alt başlıklı bölümünde ise;

   ''Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır.

   Tevkifat kapsamına, mal veya hizmetlerin tanıtım ve pazarlamasına yönelik her türlü ticari reklam hizmeti alımları (reklama ilişkin danışmanlık, reklamın planlanması, reklam içeriğinin hazırlanması ve tasarımı, reklamın yayımlanması gibi reklama yönelik hizmetler dahil) girmektedir. Yüklenicileri tarafından tamamen veya kısmen alt yüklenicilere veya daha alt yüklenicilere devredilen ticari reklam hizmetlerinde, işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine ifa edilen hizmete ait KDV üzerinden tevkifat yapılır. Reklam hizmetinin, reklam ajansları üzerinden alınması, söz konusu ajansların bu kapsamda alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmez.

   ..." açıklamalarına yer verilmiştir.

   Buna göre, adı geçen Vakıf tarafından geliştirilen "… Projesi"ne ilişkin olarak; Vakıf, Şirketiniz ve … A.Ş. arasında düzenlenen sponsorluk sözleşmesi kapsamında  reklam ve mekan düzenlemelerinde, tüm basılı materyallerde, görsel sunumlarda, web sitesinde, proje isminde ve proje kapsamında kullanılacak araçlarda banka isim ve logosuna ver verilmesi şeklindeki hizmetler bankanın tanıtımına yönelik verilen ve doğrudan fayda sağlanan hizmetler niteliğinde olduğundan KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.3.2.15) bölümü kapsamında (3/10) oranında KDV tevkifatına tabidir.

   Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)     Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.