Spor Kulüplerinde ve Spor Anonim Şirketlerinde kuralların değiştiğini önceki yazılarımda belirtmiştim.

22 Nisan 2022 tarihinde yayımlanan 7504 sayılı Yeni Spor Kanunu sonrası Spor Kulüpleri için yönetmelikler ard arda geliyor.

Öncelikle Spor Kulüpleri için getirilen borçlanma limitleri çok önemli yaptırımlar ve bağlayıcılık taşıyan hususlar getirdiğini hatırlatalım. 

07 Eylül 2022 tarihinde Spor Kulüpleri tarafından tutulacak Defter ve Kayıtlar Hakkında Yönetmelik yayımlandı.

14 Eylül 2022 'de de; Spor kulüplerinin birleşmesi ile faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin yönetmelik yayımlandı.

YAYIMLANMIŞ İKİ YÖNETMELİK ÇERÇEVESİNDE; ÖNCELİKLE SPOR KULÜPLERİNE İŞLETME VEYA BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİĞİNİ BELIRTELIM.

Diğer hususda; Spor Kulüpleri ve Spor Anonim şirketlerinin faaliyet gösterdikleri spor dallarından bir veya birkaçını aktif ve pasif varlıklarıyla bir bütün olarak başka bir spor kulübüne veya spor anonim şirketine devrine ilişkin yönetmelik idi.

22 Aralık 2022’de Spor kulüpleri ve Spor Anonim Şirketlerinin Borçlanma Sınırlamalarından Muafiyetlerine usul ve esasları düzenleyen yönetmelik yayımlandı.

Yeni yönetmeliğe göre; Kulüplerin borçlanma limitlerine çeşitli muafiyetler getiriliyor.

Spor Kulüplerinin ve Spor A.Ş’lerin borçlanma limitleri ve muafiyetlere ilişkin çıkan yönetmeliğe konunun değerlendirmesine ve özellikli hususlara bir göz atalım. 

Uygulamaların ciddi yaptırım ve müeyyideler getirdiğinin de altını çizmek istiyorum..


Spor Kulüplerinde Borçlanma ve Borç Vermeye İlişkin Esaslar

22/4/2022 tarihli ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için öngörülen borçlanma sınırlamalarının muafiyetlerini düzenlemektir.

Yönetmelik, 7405 sayılı Yeni Spor Kanunun 20.maddesinin 5.fıkrasına dayanılarak  hazırlandığını belirtelim.

Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla yüzde onuna kadar borçlanabilir.

-Borçlanma, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin yükümlülük altına girmesidir. Yükümlülük altına girilen tutar, içinde bulunulan hesap dönemi sonu itibarıyla finansal tablolarda yer alan yabancı kaynaklar toplamı ile bir önceki hesap dönemi sonu itibarıyla finansal tablolarda yer alan yabancı kaynaklar toplamının farkıdır.

-Borçlanmaya ilişkin yapılacak hesaplamalarda, karşılaştırma yapılacak hesap dönemi ile bir önceki hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan Türk Lirası yükümlülükler raporlama tarihi itibarıyla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yurt içi üretici fiyat endeksiyle (Yİ-ÜFE) değerlenerek, yabancı para cinsinden olan yükümlülükler ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru ile endekslenerek karşılaştırma yapılır.

Yapılacak değerleme işlemi sonucunda oluşan artışlar borçlanma hesabında dikkate alınmaz, eksilmeler ise ilave borçlanma limiti sağlamaz.

- Bir bütçe yılında önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla %10’una kadar borçlanabilir. Spor kulüplerinde genel kurul üye tamsayısının en az üçte ikisinin,

- Halka açık spor anonim şirketlerinde sermayenin çoğunluğunu oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin,

-Diğer spor anonim şirketlerinde sermayenin en az üçte ikisini oluşturan pay sahipleri veya temsilcilerinin, olumlu oyu ile kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir.

- Ek bütçe ile yapılacak borçlanma önceki yıl brüt gelirlerin %50’sinden fazla olamaz.

- Önceki yıl gerçekleşen bütçelerindeki brüt gelirleri, gerçekleşen giderlerinden fazla olan spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, takip eden yılda bu maddede öngörülen sınırlamaların üzerinde gerçekleşen brüt gelir fazlası kadar ilave borçlanma yapabilir.

- Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri, ancak önceki yıl brüt gelirlerinin en fazla %10’una kadar ve vadesi mevcut yönetim kurulunun olağan görev süresinin bitiminden önce gelecek şekilde borç verebilir.

- Borçlanma ve borç verme oranlarının hesabında 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin altıncı fıkrasında öngörülen;

6102 sayılı Kanunun 398 inci maddesi kapsamında denetime tabi şirketler için, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre düzenlenen finansal tablolar esas alınır.

Eğer bu şirketler, mevzuat gereği konsolide finansal tablo düzenliyorsa, dördüncü ve beşinci fıkrada bahse konu oranların hesabında konsolide finansal tablolar esas alınır.

Finansal tablolarının düzenlenmesinde ihtiyari olarak Türkiye Muhasebe Standartlarının uygulanmasını tercih eden spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri için de dördüncü ve beşinci fıkrada bahse konu oranların hesabında bu finansal tablolar esas alınır.
 

Borç verme, devralma veya teminat sağlama yasağı

 -Spor kulüpleri ve spor anonim şirketleri; yönetim kurulu üyelerine, bunların eşleri ve üçüncü dereceye kadar hısımlarına ve spor anonim şirketleri, üzerinde 6102 sayılı Kanunun 195 inci maddesi kapsamında doğrudan ya da dolaylı hâkimiyeti bulunan kişilere borç veremez veya bu kişiler lehine rehin, kefalet, ipotek veya diğer bir teminat sağlayamaz, sorumluluk yüklenemez ve bunların borçlarını devralamaz.
 

Muafiyet

- Spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere; spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri tarafından spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar, 7405 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında borçlanma için öngörülen sınırlamalardan muaftır.

Buna göre; spor kulüpleri veya spor anonim şirketleri spor faaliyetlerinde kullanılmak üzere spor tesislerinin satın alınması veya yapılması ya da spor tesisi yapmak için taşınmaz satın alınması, irtifak hakkı tesisi, kiralanması veya bu tesislerin bakım ve onarımına ilişkin borçlanmalar yaparsa, bu borçlanma tutarları kanunda yer verilen borçlanma limitlerinden muaf tutulacağını özellikle belirtelim.


Gayrimenkul Değerleme Raporu Talep Edilecek

-Satın alınan taşınmazlar için yapılan borçlanmalar için Sermaye Piyasası Kurulunca oluşturulan Sermaye Piyasasında Gayrimenkul Değerlemesi Yapmaya Yetkili Kuruluşlar Listesinde yer alan gayrimenkul değerleme kuruluşları tarafından düzenlenen değerleme raporlarında belirtilen değer esas alınacak.

-Borçlanma sınırlamalarından muafiyet hallerinde genel kurul toplantı ve karar yeter sayılarına ilişkin olarak tüzük veya esas sözleşme hükümleri uygulanacak.

Borçlanma Limitlerine İlişkin Muafiyet Şartları Kötüye Kullanılırsa İdari ve Hapis Cezası Var

Muafiyet kapsamında yapılan borçlanmaların muafiyet kapsamına girmediğinin veya bu giderlerin muafiyete konu işler için yapılmadığının tespiti halinde ilgililer hakkında 7405 sayılı Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulacak.

Bu durumda; 22.12.2022 tarihinde Spor Kulüplerinde Borçlanma Limitleri ve Muafiyetlere ilişkin şartları taşımadığı halde muafiyetten yararlanarak borçlanma yapan Spor Kulübü ve Spor A.Ş.yöneticilerine 7405 sayılı Kanunun da belirtilen idari para cezası ve hapis gibi cezalar uygulanacak.

Söz konusu yönetmelik bültenimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,