Sosyal güvenlik mevzuatında Şubat ayında SGK bildirimlerinin nasıl yapılacağı, bu ay içerisinde giriş çıkış yapanların ve eksik günü olanların bildirimlerine ilişkin özellik arz eden konular uygulamacılara yardımcı olmak bakımından aşağıda açıklanmıştır.

 Şubat Ayında Tam Ay (29 Gün) Çalışanların Prim Ödeme Gün Sayılarının SGK’ya Bildirimi: Bu durumda Şubat ayının 29 gün çekmesi dikkate alınmaksızın çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır.

♦ Şubat Ayı İçerisinde İşe Başlayan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının SGK’ya Bildirimi: Şubat ayı içerisinde işe giren sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işe giriş tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Şubat ayının ilk gününde işe başlamış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların, ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır. Buna karşılık örneğin 02.02.2024 tarihinde işe giren sigortalının eksik günü olması nedeniyle parmak hesabı yapılacak ve sigorta günü 28 gün üzerinden bildirilecektir. 

♦ Şubat Ayı İçerisinde İşten Ayrılan Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının SGK’ya Bildirimi: Şubat ayı içinde işten ayrılan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, işten çıkış tarihleri ve ayın kaç gün olduğuna bakılarak yine parmak hesabı yapılmak suretiyle hesaplanacaktır. Şubat ayının son gününde çalıştıktan sonra işten ayrılmış ve ayın tamamı için ücret almaya hak kazanmış olan sigortalıların ilgili ay için prim ödeme gün sayıları 30 gün olacaktır. Şubat ayı içerisinde tam çalışması olan sigortalının; 29.02.2024 tarihinde işten ayrılması halinde sigorta günü 30 gün olacakken, örneğin 25.02.2024 tarihinde işten ayrılması halinde sigorta günü 25 gün olarak bildirilecektir. Yine Şubat ayı içerisinde işe başlayan ve aynı ay içerisinde ayrılanlar sigortalıların prim ödeme gün sayıları parmak hesabı yapılmak suretiyle belirlenecektir. Bu doğrultuda, örneğin 17.02.2024 tarihinde işe başlayan ve 29.02.2024 tarihinde işten ayrılan sigortalının prim ödeme gün sayısı 13 gün olacaktır. 

♦ Şubat Ayı İçerisinde Bazı Günlerde Çalışmamış ve Çalışmadığı Günler İçin Ücret Almamış Sigortalıların Prim Ödeme Gün Sayılarının Hesaplanması: Şubat ayı içerisinde işe girişi ve çıkışı bulunmayan sigortalılar için, ücretsiz izinli olarak kabul edilen günler sigortalının çalıştığı günlerden çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Şubat ayında 10 gün ücretsiz izin alan sigortalının ayın diğer günlerinde tam gün çalışmış olması halinde sigorta prim ödeme gün sayısı 29 – 10 = 19 gün olarak hesaplanacaktır. Sigortalının Şubat ayı içerisinde girişi veya çıkışı bulunması halinde prim ödeme gün sayısı ilgili aydaki gün sayısından, işe başladığı tarihten önceki gün sayısı, işten ayrıldığı tarihten sonraki gün sayısı ve ücret alınmayan gün sayısı çıkartılmak suretiyle hesaplanacaktır. Örneğin 08.02.2024 tarihinde işe başlayan ve 3 gün istirahatli olan sigortalının prim ödeme gün sayısı 29 – 7 – 3 = 19 gün olarak hesaplanacaktır.

♦ Şubat Ayı İçerisinde İşverenlerce SGK’dan Geçici İş Göremezlik Ödeneği Alan Sigortalılara İstirahatli Oldukları Süreler İçin Ücret Ödenmesi Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması: Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara, kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile normal günlük kazançları arasındaki fark ücretleri veya kurumca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ayrıca normal günlük ücretlerinin ödendiği durumlarda, geçici iş göremezlik ödeneği alan sigortalılara istirahatli bulundukları süreler için işverenlerince yapılan bu ödemeler prime tabi tutulacaktır. Şubat ayı içerisinde SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan (ay içinde istirahatli olan) sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ücret aldığı günler dikkate alınmak suretiyle hesaplanmaktadır. Dolayısıyla prime tabi tutulan bu ödemelerin sigorta primine esas günlük kazanç alt sınırının altında kalması halinde, Kanunun 82.nci maddesi gereğince prime esas günlük kazanca tamamlanarak, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi de dahil olmak üzere prime tabi tutulması ve bu primlerin ilişkin olduğu sürelerin aylık prim ve hizmet belgesinde prim ödeme gün sayısına ilave edilmesi gerekmektedir. Örneğin 16.02.2024 – 24.02.2024 döneminde istirahatli olması nedeniyle SGK’dan geçici iş göremezlik ödeneği alan bir sigortalı için, işvereni tarafından bu süreler için kurum tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın tam ücretinin ödendiği varsayıldığında, söz konusu sigortalının 2024/Şubat ayındaki prim ödeme gün sayısı 30 olacaktır. İstirahatli sürelerde işverence ücret ödenmemesi halinde ise sigortalının 2024/Şubat ayı prim ödeme gün sayısı 29 – 9 = 20 olacaktır.

♦ Şubat Ayı İçerisinde Hafta Tatili Ücretine Hak Kazanılması Halinde Prim Ödeme Gün Sayısının Hesaplanması: Sigortalıların işe başladığı ay/dönemdeki prim ödeme gün sayılarının ve prime esas kazanç tutarlarının hesaplanması sırasında, 394 ve 4857 sayılı kanunlarda öngörülen hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanmadığı hususu da göz önüne alınacak ve hak kazanılan hafta tatili prim ödeme gün sayısına dahil edilecektir. Diğer taraftan, hafta tatiline hak kazanmadıkları halde hafta tatili yapan sigortalılara, kullanmış oldukları hafta tatili için ücret ödenmesi zorunlu olmadığından, bu sürelerin prim ödeme gün sayısının hesaplanması sırasında dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır. Buna karşın, hak kazanılmadığı halde kullanılmış olan hafta tatili için ücret ödenmesi halinde, bu sürelere ilişkin ücretler de prime esas kazanca dâhil edileceğinden, bu durumda bahse konu süreler de prim ödeme gün sayısına dâhil edilecektir.

Olay | Fatih ACAR