YMM VE SMMM ODA BAŞKANLIKLARINA

Bilindiği üzere; 3568 sayılı Meslek Yasamızın 44’üncü maddesine dayanılarak hazırlanan TÜRMOB Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği (Yönetmelik) 23 Haziran 2018 tarihinde R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra, Yönetmelik’te değişiklik yapılmış, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından onaylanan Yönetmeliksin son hali 29 Mart 2023 tarihinde R.G’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerden; çalışanlar listesine kayıtlı olanlar, meslek mensubu yanında ya da mesleki şirketlerde çalışanlar ile işletmelerde hizmet akdi ile çalışan ve 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 2 nci maddesinde belirtilen işleri yapanların, meslek ruhsatlarını edindikleri günden başlayarak meslekle ilişiklerinin kesildiği güne kadar tabi olacakları geliştirme eğitimine ilişkin düzenlemeleri kapsar ve meslek mensuplarımızın yaşam boyu öğrenme sürecini benimsemelerini ve mesleki yetkinliklerini artırarak, yeni iş ve uzmanlık alanlarına hazırlanmalarını sağlamak temel amaçlarını taşımaktadır.

Ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle; SÜRGEM eğitim faaliyetlerine 2023 Haziran ayı itibariyle başlanılmış olup uygulamanın ilk yılı olması ve deprem felaketi sebebiyle temel motivasyonun eğitimlere yöneltilmesinde zorluklar yaşanmıştır. Bu kapsamda. Birlik Yönetim Kurulu’nun 21/12/2023 tarihli ve 51 sayılı kararı ile;

a- "2023 yılı içerisinde alman eğitimlerin geçerli olması kaydıyla; 2023 yılında SÜRGEM eğitim kredilerini tamamlayamayan meslek mensuplarında bir defaya mahsus 2023 yılı içinde en az 30 kredi alma şartının aranmamasına, bu kapsamdaki meslek mensuplarının 

2023 yılına ilişkin yükümlülüklerini takip eden l yılda tamamlamaları kaydıyla yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılmalarına,

b- Kahramanmaraş, Hatay, İskenderun, Adıyaman ve Malatya illeri ile Gaziantep iline bağlı Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde Odalarımıza kayıtlı tüm meslek mensuplarının 2023 yılı SÜRGEM eğitim yükümlülüklerinden muaf olmalarına, bu durumda olan meslek mensuplarının 2024 yılı eğitim yükümlülüklerine ilişkin durumun, mücbir sebep haline dair nihai karardan sonra yeniden değerlendirilmesine” karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve alman kararın meslek mensuplarına duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

Emre KARTALOĞLU Genel Başkan