Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1 saat 30 dakika süt izni verilmesi zorunludur. Süt izninde geçen süreler günlük çalışma süresinden sayılmaktadır.

İş kazası ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13'üncü maddesinde hüküm altına alınmıştır.

5510 sayılı Kanunun 13'üncü maddesinin birinci fıkrasında iş kazası;

* Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada,

* İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

* Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

* Bu Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

* Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay olarak tanımlanmıştır.

Bu kapsamda bir olayın iş kazası sayılabilmesi için;

* Kazayı geçiren kişinin sigortalı olması,

* Kaza sonucu bedence veya ruhça engelli hale gelmesi,

* Kaza ile sonuç arasında uygun bir illiyet bağının bulunması,

şartlarının bir arada bulunması ile birlikte, olayın yukarıda sayılan hallerden birinde meydana gelmesi gerekmektedir.

Anlatılanlar bağlamında kadın işçi süt izninin kullanırken yaşayacağı bir kaza iş kazası olarak değerlendirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumunun 2016/21 sayılı Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulamaları başlıklı genelgesinde de bu husus hüküm altındadır.

"Emziren kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda geçirdiği kazalar da iş kazası sayılmaktadır. Kanunun 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan sigortalıların, çocuklarını emzirmeleri için ilgili Kanunlarında belirtilen sürelerde çocuğunun bulunduğu yer ile bu yere gidiş geliş sırasında ve emzirme sürelerinde geçirdiği kazalar iş kazası sayılacaktır.

Kadın sigortalının çocuğunu emzirmek için belirlenen zamanda işyerindeki emzirme odasında merdivenden düşmesi sonucu meydana gelen kaza, çocuğun bulunduğu yere gidiş gelişi esnasında geçirdiği trafik kazaları iş kazası sayılmalıdır."

Dolayısıyla süt izni sırasında iş kazası geçiren kadın sigortalının bildirimi en geç 3 işgünü içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Bu süre, iş kazasının işverenin kontrolü dışındaki yerlerde meydana gelmesi halinde, iş kazasının öğrenildiği tarihten itibaren başlar.

İş kazasının bildirim süresine uymayan veya bildirim yapmayan işverenlere 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca işyerinde çalışan sigortalı sayısına ve işyerinin tehlike sınıfına göre değişen tutarlarda idari para cezası uygulanmaktadır.

Son olarak iş kazası bildirimini yapmayan işverenlere, bildirimin Sosyal Güvenlik Kurumuna yapıldığı tarihe kadar geçen sürede çalışana ödenecek olarak geçici iş göremezlik ödeneği, Kurum tarafından işverenden tahsil edilecektir.

Star | Resul KURT

Editör: Hakan UYSAL