İndirim:

İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılır. Ceza ödense bile yargı yoluna başvurulabilir.

Taksitlendirme:

Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde taksitlendirme talep edilebilir. Talep kabul edilirse, biri ödeme süresi içinde diğer üçü bir yıl içinde toplam 4 taksitte ödenir. Taksitlendirmede teminat ve tecil faizi aranmaz. Zamanında ödenmezse ek mali yükümlülükler tatbik edilecektir. Zamanında ödenmediği takdirde, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilir. Ancak, takibi kesinleşme şartına bağlı olan idari para cezalarının taksitlerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle bu cezaların kalan kısmının takip edilebilmesi, cezanın kesinleşmiş olma şartına bağlıdır. 5326 sayılı Kanun kapsamında yapılan taksitlendirme talebinin reddedilmesi, bu idari para cezası için 6183 sayılı Kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunmaya ve bu talebin kabulüne engel teşkil etmez.

Tahsil zamanaşımı:

(1): idari para cezalarında tahsil zamanaşımı süreleri;a) 10.000 TL’den az olanlar için 3,b) 10.000 TL - 19.999 TL arasında olanlar için 4,c) 20.000 TL - 49.999 TL arasında olanlar için 5,ç) 50.000 TL ve üzeri olanlar için 7, yıldır.

(2) Zamanaşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

(3) Kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.

(4) 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen idari para cezaları için 6183 sayılı Kanunun 103 ve 104’üncü maddelerinde yer alan haller, tahsil zamanaşımını kesen ve durduran haller olarak dikkate alınır. Zamanaşımının kesilmesinden sonra yeniden işleyecek olan süreler, birinci fıkraya göre belirlenmiş olan sürelerdir.

(5) Zamanaşımı süresinin zamanaşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari para cezaları takip edilmez ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilir. Ancak, bu sürelerden sonra rızaen yapılan ödemeler kabul olunur.

Ölüm halinde idari para cezaları hakkında yapılacak işlemler:

(1) Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilir.

(2) Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam olunur.

(3) Adli para cezaları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

İade işlemleri:

Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarının genel bütçe kapsamındaki birimler tarafından tahsil edilmesinden sonra iadesinin gerekmesi durumunda, iade işlemleri tahsilatı yapan birimler tarafından yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler:

432, 435, 436, 442, 443, Seri B 14 sıralı tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır. Bu Tebliğ 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.Yeni düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA