13 sayılı tebliğin 2-3-4’üncü maddeleri ile Karayolları genel Müdürlüğü (KGM) iş­letimindeki otoyollar ile erişme kontrolü­nün uygulandığı karayolları için belirlenen geçiş ücretlerini ödemeden geçiş yapan araç sahiplerine verilecek ce­zalar ve yapılacak uygulamalar aşağıdaki gibidir.

1. Geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış ya­pılan mesafeye ait ücretin 4 (dört) katı idari para cezası verilir.

2. Ödemesiz geçiş tarihini izleyen 45 (kırk beş) gün içinde, idari para cezası tebliğ edilmese bile, geçiş ücreti ile bir­likte geçiş ücretinin bir katı kadar tutarı­nın idari para cezası olarak ödenmesi halinde, idari para cezası bir kat verilmiş sayılır. Ayrıca kabahatler kanunundaki in­dirim hükmü uygulanmaz.

3. Normalde geçiş ücretini ödemeden geçiş yapanlardan, ödemesiz geçiş tari­hini izleyen 15 (on beş) gün içinde ücreti, usulüne uygun olarak ödeyenlere kara­yolları ile ilgili 7417 sayılı Kanun’un 30’uncu maddesindeki 1 ve 5’inci fıkra­larda belirtilen cezalar uygulanmaz.

4. Otoyollar ve kontrollü yollarda geçiş ücretini ödemeden geçiş yapan yabancı plakalı araç­lara uygulanan idari para ce­zaları için 15 (on beş) günlük süre beklenmez. 15 gün içinde geçiş ücreti ödenirse idari para cezası tahsil edil­mez.

Bu hükümlere göre, araç sahipleri herhangi bir şekilde ödemesiz geçiş yapmışlarsa bunları KGM sistemlerinden takip etmelidirler.

Buraya kadar yazılanlardan görüldüğü üzere, idari para cezası tebliğ edilmeden toplamda 45 gün içinde ödenirse idari para cezası dört kat yerine bir kat ola­rak ödenir ve %75 ora­nında indirim yapılmış olur.

İdari para cezası tebliğ edilmişse de usulüne uygun olarak KGM vergi dairesi veya tah­silata yetkili bankalara veya posta idare­sine ödendiği takdirde yine idari para cezasının %75’i tahsil edilmeyecektir. Ay­rıca bir peşin ödeme indirimi yapılmaz.

Okurlarımızın bu hususa dikkat etme­leri ve indirimlerin doğru uygulanarak ödemelerini yapmaları için bu yazımızı dikkatle okumalıdırlar.

5. Kanundaki değişiklik 5.Tem­muz.2022 tarihinden itibaren geçerli olup. Bu tarihten 45 gün öncesine kadar yani 21.5.2022 ila 4.7.2022 tarihleri ara­sında olan ödemesiz geçişlerde de yuka­rıda saydığımız şekilde ödemeler yapılırsa dört kat yerine bir kat idari para cezası ödenir ve idari para ceza­larında %75 indirim yapıl­mış olur. 45 günden sonraki yapılan ödeme­lerde geçiş ücreti ve idari para cezaları tam olarak ödenecektir.

6. Buraya kadar olan açıklamalarımızda görül­düğü üzere ödemesiz geçiş tarihinden itibaren 15 gün ve son­raki 30 gün yani toplam 45 günlük sü­rede ödeme konusu çok önemlidir. Aksi takdirde sürücüler veya araç sahipleri yu­karıda saydığımız haklarını kaybederler.

Aynı Resmi Gazete’de yayımlanan 14 sayılı tebliğin 2 ve 3’üncü maddeleri ile

1. Kabahat dolayısıyla idari para cezası veren kamu görevlisi, ilgilinin de rıza göstermesi halinde tahsilatını derhal kendisi gerçekleştirir.

2. Ödeme süresi düzenlenmemiş idari para cezaları, tebliğinden itibaren (1) bir ay içinde ödenirse cezadan %25 ora­nında indirim yapılır.

3. Özellikle unutulmaması gereken konu şudur: Ödeme yapılsa bile, kişinin, bu karara karşı kanun yoluna başvurma hakkı vardır.

4. İdari para cezalarının, düzenlendik­leri kanunlarda ödeme süresi belirlen­mişse bu sürede, belirlenmemişse bir (1) aylık ödeme süresi içinde ödenmesi ge­rekir. Düzenlenecek makbuzlarda idari para cezası, indirim ve tahsilat tutarı gibi her türlü bilgi ayrı ayrı gösterilecektir.

5. Kanunun yürürlüğe girdiği 5.7.2022 tarihi çok önemlidir. Bu tarihten yani 5.7.2022 tarihinden önce verilen ancak kanun yoluna başvuru süresi geçmemiş olan idari para cezalarında;

a. Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha uzun olması halinde kanun yoluna başvuru süresi içinde

b. Kanun yoluna başvuru süresi ödeme süresinden daha kısa olması ha­linde ise ödeme süresi içinde yapılan ödemelere indirim uygulanacaktır.

Okurlarımızın maruz kaldıkları idari para cezaları ödemeleri ve bu ödemeler­den yapılacak indirimlere dikkat etmele­rini hatırlatmak istedik.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA