Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi ile Hazine ve Maliye Bakanlığına; mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etmeleri zorunluluğunu getirme ve bu zorunluluğun kapsamını ve uygulamaya ilişkin usul ve esaslarını belirleme yetkisi verilmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca bu yetkiye istinaden yayımlanan 459 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde, tahsilat ve ödemelerin tevsik zorunluluğu ve uygulamaya ilişkin esasları açıklanmış, tevsik zorunluluğuna ilişkin 8.000 TL olarak uygulanan had, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 7.000 TL’ye düşürülmüştür.

Söz konusu Tebliğde; tevsik zorunluluğu kapsamında olanların (Vergi Usul Kanununun 232. maddesinin birinci fıkrası kapsamında fatura almak zorunda olan birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, serbest meslek erbabı, kazançları basit usulde tespit olunan tüccarlar, defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçiler, vergiden muaf esnaf), kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL'yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmalarının ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmelerinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Ancak, uygulamada, özellikle yabancılara ve turistlere yapılan ve 7.000 TL’yi aşan satışlarda, ödemelerin aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılma ve bu tahsilat ve ödemelerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilme zorunluluğu ciddi sıkıntılara neden olmaya başladı. Tevsik zorunluluğu uygulaması, bu kapsamdaki satışları olumsuz etkilemeye, müşteri ve satış kayıplarına neden olmaya başladı. Yabancılar ve turistler tarafından yapılan alışverişlerde işletmeler, nakit ödeme talepleri ile sıkça karşılaşmaya başladılar.

Bu konuda kendisine yansıyan başvuru ve önerileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, bugünkü Resmi Gazete’de (23.07.2022 tarihli ve 31901 sayılı) yayınladığı 540 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile, tevsik zorunluluğu kapsamında olanların tevsik zorunluluğu kapsamında olmayan yabancılar ve/veya Türkiye mukimi olmayan gerçek kişilerle yapacakları işlemlere ilişkin tahsilat ve ödemeleri aracı finansal kurumlar kanalıyla yapma zorunluluğunu kaldırarak, nakit tahsilat yapma imkanı getirmiştir.

Söz konusu Tebliğde yapılan açıklamalara göre, bu kapsamda düzenlenecek faturalara söz konusu kişilerin pasaport numarasının yazılması ve nakit tahsil edilen tutarların, tevsik zorunluluğu kapsamında olanlar tarafından tahsilatı takip eden ilk iş günü sonuna kadar aracı finansal kurumlarca düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir.

Yapılan bu düzenleme ile, özellikle oteller ve yabancılara/turistlere mal ve hizmet satanların nakit ödeme ve tevsik zorunluluğu ile ilgili olarak yaşadıkları büyük problem de çözüme kavuşturulmuş oldu.

Söz konusu Tebliğ ve eklerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/07/20220723-12.htm

Saygılarımla.                          

Abdullah TOLU
Yeminli Mali Müşavir