Bilindiği üzere, 26 Haziran 2023 tarihinde Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu (ISSB) tarafından, sermaye piyasaları için sürdürülebilirlikle ilgili açıklamalara ilişkin küresel bir temel sağlamak üzere UFRS Sürdürülebilirlik Açıklama Standartları yayımlanmıştır. Daha iyi bilginin, daha iyi ekonomik kararlarla sonuçlanacağından yola çıkarak; UFRS S1, şirketlerin, kısa, orta ve uzun vadede karşılaştıkları sürdürülebilirlik risklerini ve fırsatlarını bildirmelerini zorunlu kılmaktadır. Standart hükümleri, şirketlerin, yatırımcıların karar vermeleri için ihtiyaç duydukları bilgileri sunmalarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. UFRS S2 ise, iklimle ilgili özel açıklamaları ortaya koymaktadır ve UFRS S1 ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Tüm işletmelerin açıklaması gereken ortak açıklamaların yanı sıra işletmelerin faaliyet gösterdiği sektör özelinde yapması gereken ek açıklamaları içeren 68 sektör için oluşturulmuş sektör spesifik açıklama gereklilikleri de mevcuttur.

UFRS S1 ve UFRS S2, sürdürülebilirlik açıklamalarını kolaylaştırmak için TCFD tavsiyeleri, SASB Standartları, CDSB Çerçevesi, Entegre Raporlama Çerçevesi ve Dünya Ekonomik Forumu metrikleri üzerine inşa edilmiştir ve tüm bunları birleştirmektedir. Bu konsolidasyon, şirketlerin hâlihazırda sürdürülebilirlik açıklamalarına yaptıkları yatırımlardan faydalanmalarına yardımcı olurken, sürdürülebilirlik açıklamalarının karmaşasını azaltmaktadır. Temel yaklaşım, finansal piyasalar için küresel karşılaştırılabilirdi sağlamanın yolunu açmak ve ülkeler için kamu politikalarına veya daha geniş paydaş ihtiyaçlarına yönelik olarak gerekirse ilave hükümler geliştirmelerine olanak tanımaktır.

Öte yandan Kurumumuz, 2022 yılında Türk Ticaret Kanunu’nda yapılan değişiklikle edindiği yetki çerçevesinde uluslararası standartlarla uyumlu Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarını yayımlamakla görevlendirilmiştir. Bu çerçevede yapılan çalışmalar neticesinde ISSB tarafından yayımlanan standartların ülkemiz açısından en uygun standart seti olduğu kanaatine varılmış ve ISSB ile Kurumumuz arasında telif anlaşması imzalanmıştır.

Kurumumuz tarafından ISSB standartlarının tercümesi yapılmış ve yayımlanmak üzere son aşamaya getirilmiştir. Bu kapsamda standartların Türkçe metinleri, tüm paydaşların görüşlerine başvurulması amacıyla kamuoyu görüşüne açılmaktadır. Söz konusu taslak metinler hakkındaki görüşlerinizin 18/12/2023 tarihine kadar elektronik ortamda [email protected] adresine bildirilmesi rica olunur.

İlgili Standartların taslak metinlerine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

TSRS S1 Sürdürülebilirlikle İlgili Fnansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Hükümler (Taslak)

TSRS S2 İklimle İlgili Açıklamalar (Taslak)