7440 sayılı Af Kanununun 4’üncü maddesinde, daha önceki 6111, 6736, 7143 ve 7326 sayılı kanunlardaki düzenlemelere paralel olarak “inceleme ve tarhiyat aşamasında” bulunan işlemlere yönelik hükümlere yer verilmiştir.

Binlerce mükellefimizi ilgilendiren Kanunun 4’üncü maddesinde yapılan söz konusu düzenlemelere ilişkin açıklamalarımız yer almaktadır.


İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN İŞLEMLER

Kapsam

Kanunun 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca; Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak kanunun yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihinden önce başlamış ancak bu tarihe kadar tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemleri, kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla devam eder.

ANCAK bu işlemlerin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergi ve kesilen cezalar için;

• Dava açılmaması,

• İhbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde başvuru yapılması ve ilk taksitin ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödenmesi şartıyla, vergi ve cezalarda aşağıdaki tabloda belirtilen indirimler yapılır.

12.03.2023 tarihinden 31.05.2023 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnameler için bu hükümlerden yararlanmak isteyen mükelleflerin 31.05.2023 tarihine (bu tarih dahil), ihbarnamenin tebliğ tarihi ile 31.05.2023 tarihi arasında otuz günden az süre varsa tebliğ tarihinden otuz gün içinde başvuruda bulunmaları ve madde kapsamında ödenecek tutarların ilk taksitini 30.06.2023 tarihine kadar, izleyen taksitleri aylık dönemler halinde 12 eşit taksitte ödemeleri gereklidir.

Diğer taraftan, kanunun yayım tarihi olan 12.03.2023 tarihi itibarıyla;

– Tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunulmuş ancak uzlaşma günü gelmemiş veya uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar  ile

– Bu kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu kanunun yayımı tarihinden önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine yapılan tarhiyattan doğan alacaklar hakkında da, yukarıda belirtilen şartların sağlanması halinde yukarıda belirtilen indirimler uygulanır.

Kanunun 4’üncü maddesinin 3’üncü fıkrası uyarınca, kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu kanunun yayımı tarihinden önce;

Bu kanunun yayımı tarihi itibarıyla; tarhiyat sonrası uzlaşma hükümlerinden yararlanılmak üzere başvuruda bulunulmuş, uzlaşma günü verilmemiş veya uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış, ancak dava açma süresi geçmemiş alacaklar ise, kanunun 3’üncü maddesi hükümleri kapsamına konu edilebilir.

– Pişmanlık talebiyle veya izaha davet kapsamında verilip ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile,

– Kendiliğinden verilen beyannamelere ilişkin olarak kesilen ve bu kanunun yayımı tarihi olan 12.03.2023 itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır. Şu kadar ki, asla bağlı vergi cezalarının bu madde kapsamında tahsilinden vazgeçilebilmesi için verginin tamamının bu kanunun yayımı tarihinden önce ödenmiş olması veya kanunun 2’nci (kesinleşmiş alacaklar ile ilgili) maddesine göre ödenmesi şarttır.

Diğer Hususlar

• Yukarıda belirtilen hükümlerden, kapsama giren tüm tarhiyatlar için yararlanılabileceği gibi sadece talep edilen tür ve dönemler için de yararlanılabilir.

• Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen mükellefler, ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma, tarhiyat öncesi uzlaşma ve vergi cezalarında indirim hükümlerinden yararlanamazlar.

– Kanunun 5’inci maddesi kapsamında matrah veya vergi artırımında bulunulması, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce başlanılmış olan vergi incelemesi ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine engel teşkil etmez. Ancak bu durumda inceleme ve takdir işlemlerinin, kanunun yürürlüğe girdiği 12.03.2023 tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde (21.03.2023 tarihine kadar) sonuçlandırılması gerekir. Bu süre içinde sonuçlandırılmayan inceleme ve takdir işlemlerine devam edilmez. Süre içerisinde sonuçlandırılan 5 işlemler neticesinde bulunan matrah farklarından, artırılan matrahlar düşülür. Varsa kalan kısım için tarhiyat yapılır. Ancak bu süre içinde sonuçlandırılan vergi incelemeleri ile ilgili tarhiyat öncesi uzlaşma talepleri dikkate alınmaz.,

Olay | Fatih Acar