Borçların Yapılandırılması

2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup, Kanunun yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde bu tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
– Prim borçları,
– İlgili Kanunları gereğince SGK tarafından takip edilmekte olan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
– 31/12/2022 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup Kanunun yayım tarihinden önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde Kanunun yayım tarihi itibarıyla ödenmemiş olan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primleri,
– 31/12/2022 tarihinden önce (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin olup uygulanan
idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı,
– Kanunun yayım tarihinden önce asılları ödenen alacakların; bu tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
yapılandırma kapsamında yer almaktadır. 

Yukarıda sayılan borçlardan 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup Kanunun yayım tarihinden önce tahakkuk ettiği hâlde yine bu tarih itibarıyla ödenmemiş olanların asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın süresinde ödenmesi hâlinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Ayrıca yukarıda belirtilen ve Kurumca takip edilen idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayım tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi hâlinde, idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Başvuru ve Ödeme Süresi

Borçluların kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için 31/05/2023 tarihi mesai bitimine kadar ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenli merkezine başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Yapılandırılan borcun ilk taksitinin en geç 30/06/2023 tarihinde ödenmesi gerekmektedir. Yapılandırılan borçlar azami 48 eşit taksitte ödenebilecektir.

Gelir Testi Yaptırmayanlar İçin Yeni Başvuru Hakkı

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan, 31/07/2023 tarihine kadar gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecektir. Ayrıca, 2022 yılı Aralık ayı ve önceki aylara ilişkin olup, ödenmemiş olan GSS prim borçlarının 31/08/2023 tarihine kadar ödenmesi hâlinde gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.

Öte yandan 4/b kapsamındaki sigortalılar ile ek 5’inci ve ek 6’ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılacaklardır.

Diğer Hususlar

İşverenlerin veya üçüncü şahısların, sosyal güvenlik mevzuatı gereği iş kazası, meslek hastalığı, malullük, adi malullük, ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısı veya bakmakla yükümlü olduğu kişilere karşı fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü oldukları borçların kanuni faizleri silinecek ve kalan tutarlar yukarıda yer verilen usule göre yapılandırılacaktır. 

SGK tarafından fazla veya yersiz olarak ödenen gelir veya aylıkların, asıl tutarlarına Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılarak, yasal faizi silinerek tahsil edilecektir.

Çiftçilerin yapmış oldukları ürün satışlarından sigorta primi kesintisi yapması gereken tarımsal kesinti sorumlularınca, 2022/Aralık ayı öncesi dönemlerde kesinti yaptıkları halde SGK’ya bu kesintileri aktarmamış olanlar, gecikme zammı ve cezası uygulanmaksızın Yİ-ÜFE güncellemesi ile bu borçlarını ödeyebileceklerdir. 

Kanun, yayımlandığı gün (12 Mart 2023) itibarıyla yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Karar | Fatih ACAR