Bilindiği gibi, vergi incelemesi için mükelleflerin defter ve belgeleri 213 sayılı VUK mad. 134 mad. hükmüne istinaden vergi müfettişleri tarafından incelemeye esas olmak üzere defter ve belgeleri talep edilmektedir. İncelemede uyulacak usul ve esaslar ise 213 sayılı VUK’ un 140 ila 141 mad. belirtilmiştir. Son yıllarda vergi incelemeleri dijital ortamda yapılmaya başlanmıştır. Vergi incelemeleri mükelleflerin gıyabında bile sürdürülebilmektedir. Eski uygulamada mükelleflere “defter ibraz” yazısı tebliğ edilerek 15 gün içerisinde istenen defter ve belgeler mükellefler tarafından ibraz edilmekte idi. Bu defa yapılan düzenlemeler sonucunda mükelleflerin gıyabında vergi müfettişleri tarafından incelemeye başlama tutanakları yapılarak mükelleflere bildirilmektedir. Daha sonra incelemeye başlama bildirimi ve ekinde vergi incelemesinde mükellef hak ve yükümlülükleri konusunda 2 sayfa yazı mükelleflere elektronik ortamda VDK tarafından e-mail adresine yollanmaktadır.

Vergi Denetim Kurulu, elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda tutulan/üretilen diğer belgelerin, incelemeyi yürüten Vergi Müfettişine elektronik ortamda ibrazını sağlayan Elektronik Veri İbraz Sistemini (e-Viz) 1 Aralık’ta devreye alınmıştır. Buna göre de;

E-Viz sistemi ile;

  1. Hazine ve Maliye Bakanlığının elektronik ortamda tutulmasına izin verdiği elektronik defter ve belgeler ile elektronik ortamda oluşturulan diğer tüm dosyaları ibraz imkânı,
  2. Elektronik defter ve belgelerin, çalışma hayatını aksatmaksızın elektronik ortamda yasal süreler dahilinde 7/24 ibraz olanağı,
  3. İbraz yetkilisi olunan tüm vergi incelemeleri için tek bir sistem üzerinden ibraz işlemlerini yönetme olanağı,
  4. İbraz sürecinin hangi aşamada olduğunu takip olanağı,
  5. Büyük boyutlu dosyaları ibraz olanağı,
  6. Sisteme yüklenen her bir dosya için dosya değişmezlik bilgisi (SHA256) oluşturularak ibraz olanağı,
  7. Güvenli elektronik imza kullanılarak üretilen belge ile ibraz işlemini yasal olarak belgelendirme olanağı,

sağlanıyor.

Vergi Denetim Kurulu’nun Mükellef Portalı üzerinden veya https://vdk.hmb.gov.tr/e-viz  adresinden doğrudan erişim sağlanan sistem için önce elektronik defter, belge ve diğer belgelerin ibrazına yetkili şahıs/şahısların belirlenmesi gerekiyor.

Sonra ise elektronik defter, belge ve diğer belgelerin elektronik ortamda ibrazını sağlayan ve nihayetinde ibraz belgesi üreten Veri İbraz Sisteminin kullanılması gerekiyor.

Öte yandan e-İbraz Belgesinin elektronik ortamda imza altına alınması için elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilmiş elektronik imza gerekiyor.

29.12.2022