Pakette getirilen düzenlemeler ile yalnızca KDV, ÖTV ve harçlar ile ilgili düzenlemelerin yıllık gelire etkisinin toplam 181 milyar TL olacağı hesabı yapılmıştır. Aşağıda açıklanan başlıklar dışında da düzenlemelerin geleceği elbette beklenmektedir ancak başlıca düzenlemeler incelenmiştir.

Engelli bireylerin ÖTV ve KDV istisnaları kaldırılabilir

Bu düzenleme hakkında iki öneri mevcut olmakla birincisi ÖTV kanunundaki istisnanın yenilenmesi iken diğeri ÖTV kanunundaki istisnanın kaldırılması ve verilen teşvikin sosyal yardım haline getirilerek alınması olacaktır. Engellilerin hane halkı ve kişisel gelir durumları ve alınacak taşıtların yerli mi yabancı mı olacağı vb. kriterler esas alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından nakit destek verilecek olması gibi bir alternatif doğabilir.

Yurt Dışı çıkış harcının arttırılması söz konusu

Harcın 150 TL’den 1.500-3.000 TL bandına çıkarılması öngörülmektedir. Mevcut miktarın 10 katına ve fazlasına varan artış oldukça fazladır.

Kira gelirlerinden %20 stopaj vergisi alınmasına ilişkin düzenleme de taslakta mevcut Bu önerinin taslaktan çıkarılacağı şu anda gündemdedir. Önerinin içeriği örneğin kiracı olan kişi kirasını bankaya yatıracak ve sonrasında ise buradaki rakamdan %20 oranında kesinti yapılıp kalan rakam mal sahibinin hesabına yatırılacaktır.

Bahşiş gelirlerinin vergilendirilmesi hususu öneride ele alınmış

Bahşiş gelirlerinde basitleştirilmiş vergi sistemi uygulanabilir. Bahşiş gelirlerinin işverenlerce ayrı açılan bir banka hesabında takip edilmesi, bahşiş gelirinin fatura/fiş bedelinin %10undan fazla olmaması, toplanan bahşişlerin her çalışana düşen brüt asgari ücreti aşmaması önerilmiştir.

Moto-kurye faaliyetlerine basit vergi düzenlemesi

Türkiye'de ticari kazanç mükellefi olarak faaliyet gösteren yaklaşık 126.000 moto-kurye mevcut bulunmaktadır. Ticari kazanç mükellefi olan moto kuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden yüzde 15 oranında kesinti yapılması önerildi.  Kabul edilirse 1 Ocak 2025’te yürürlüğe girmesi planlanmaktadır.

Kayıt dışı faaliyetlere artırımlı ceza uygulaması getirilmesi

"Vergi idaresinin bilgisi dışında çalışanlara kesilecek vergi ziyaı cezasının verginin bir katı olarak kesilecek cezalarda 1,5 kat, verginin 3 katı olarak kesilecek cezalarda 4,5 kat olarak uygulanması" önerilmiştir. Getirilecek artış ile bu cezanın vergi uyumunu arttırıcı bir ceza olması planlanıyor.

Başka hesaplara havaleye ceza verilmesi

Son dönemlerde vergi kaçırma amacıyla uygulamada çokça kullanılan bir yöntem olan IBAN ile ödeme yapmayı azaltma bakımından vergi paketinde yapılan öneri, mükelleflerin müşterilerine yaptığı mal teslimi veya hizmet ifası karşılığı elde ettikleri hasılatlarının kendi hesapları dışında, aile yakınlarının veya başkalarının İBAN hesaplarına havale yaptırmak suretiyle tahsil ettikleri gerekçesiyle ceza verilmesidir. Asgari 30 bin TL olmak ve azami 20 milyon TL olmak üzere işleme konu tutarın %10’u tutarında banka hesabını kullanan ve kullandıran adına ayrı ayrı özel usulsüzlük cezası kesilmesinin kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye katkı sağlaması bekleniyor. 

Gayrimenkul satış istisnası bir konut için geçerli olmakla taksi plakasına istisnanın tamamen kaldırılması öngörülüyor. Gelir Vergisi Kanunu’na göre gayrimenkullerin, hakların, gemi ve gemi paylarının iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılması halinde elde edilen değer artışı kazançları vergiye tabi tutuluyor. 5 yıl dolduktan sonra elden çıkarılması halinde ise elde edilen kazanç değer artışı kazancı olarak sayılıp vergilendirilmiyor. Ayrıca, basit usule tabi olan mükelleflerin taksi plakası satışlarından elde ettikleri kazançların tamamı, elde tutma süresine bakılmaksızın istisna durumda. Bu konuda vergi paketinde, "Gayrimenkullerin satış bedeli olarak tekil değerlemeye göre belirlenmiş tapu satış değerinin de dikkate alınması, elde tutmaya bağlı 5 yıllık istisna süresinin sadece bir konut için uygulanması ve diğer konutlar için kaldırılması, değer artışı kazançları için var olan istisnanın (2024 takvim yılı için 87 bin TL) kaldırılması ve taksi plakalarının elden çıkarılmasından doğan kazançlara uygulanan istisnanın kaldırılması" önerilmiştir.

Diğer düzenlemeler

Bu başlıkların dışında getirilmesi öngörülen düzenlemeler şunlardır:

- Borsa kazançlarının vergilendirilmesi,

- Ulusal güvenlik amaçlı KDV istisnasının alt mükelleflere tanınan kısmının daraltılması

- Yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılması

- Yabancılara verilen sağlık hizmetindeki KDV istisnasının kaldırılması

- Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnasının kaldırılması

- Altın, gümüş, petrol arama hizmetlerindeki KDV istisnasının kısmi istisnaya dönüştürülmesi

- Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hattı ile liman ve havalimanı inşasına ilişkin istisnanın kısmi istisnaya dönüştürülmesi

- Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin istisnanın kısmi istisnaya dönüştürülmesi

- TVF istisnasının uygulamasının netleştirilerek KDV’nin indirimine izin veren düzenlemenin kaldırılması

- Kısmi istisnalarda KDV’nin indirimine izin veren düzenlemelerinin kaldırılması

- Esnaf muaflığının kapsamının genişletilmesi, esnaf muaflığı belgesi alma zorunluluğu getirilmesi ve harç alınması

- Evlerde sunulan hizmetlerde basit bir vergileme usulü getirilmesi

- Startup Şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarında vergisel kolaylık sağlanması

- Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için "Asgari Gelir Vergisi" uygulaması ihdas edilmesi

- İştirak hissesi satış kazancı istisnasının kaldırılması, eski hisseler için devam ettirilmesi ve bu hisselerin satış istisnasının yüzde 25 ile sınırlandırılması

- Ar-Ge personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesi

- Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması

- Çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması

Ekonomim.com | Av. Zafer İşeri