Kayıt dışı istihdam, esasen ülkemizin en başta gelen sorunları arasında yer almaktadır.  

TÜİK’in 2023/ III. Çeyrek verilerine göre, yaptığı işten ötürü herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna  kayıtlı olmadan çalışanların oranı % 33,6 seviyesindedir. Bu veri bize her üç kişiden birinin sigortasız  çalıştığı anlamına gelmektedir. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde kayıt dışı istihdamın tamamen sıfırlanması söz konusu olmamakla birlikte,  ülkemiz için % 33,6 seviyesindeki oranın makul olduğunu söylemek de mümkün değildir. 

Kayıt dışı çalışma, çalışan açısından pek çok olumsuz duruma (örneğin geç emeklilik, sağlık  güvencesinden yoksunluk vb) yol açtığı gibi, genel ekonomi açısından firmalar arasında haksız  rekabete, Devlet yönünden de vergi ve sigorta primi kaybına yol açmaktadır.  

Bu bağlamda, ülkemizde kayıt dışı istihdamla mücadele için son yıllarda bazı önemli düzenlemeler  hayata geçirilmiş olup, bu düzenlemelerin de etkisiyle son 20 yılda %50’ler seviyesindeki kayıt dışı  istihdam oranı %33,6 seviyesinde inmiştir. 

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında yapılan düzenlemelerden birini de 2008 yılında yürürlüğe  giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 100’üncü maddesinde yapılan  düzenleme oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede; 

  • 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ile diğer  gerçek ve tüzel kişiler doğrudan,  
  • Münferit olarak bilgi ve belge istenmesi hariç olmak üzere kamu idareleri ile kanunla kurulan  kurum ve kuruluşlar ise Kurumla (SGK) yapılacak protokoller çerçevesinde,  

Devletin güvenliği ve temel dış yararlarına karşı ağır sonuçlar doğuracak hâller ile özel hayat ve aile  hayatının gizliliği ve savunma hakkına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla özel kanunlardaki  yasaklayıcı ve sınırlayıcı hükümler dikkate alınmaksızın gizli dahi olsa Kurum (SGK) tarafından  kişilerin sosyal güvenliğinin sağlanması, 6183 sayılı Kanuna göre Kurum alacaklarının takip ve tahsili  ile 5510 sayılı Kanun kapsamında verilen diğer görevler ile sınırlı olmak üzere istenecek her türlü bilgi  ve belgeyi sürekli ve/veya belli aralıklarla vermeye, bilgilerin elektronik ortamda görüntülenmesini  sağlamaya, görüntülenen bu bilgilerin güvenliğini sağlamaya, muhafaza etmek zorunda oldukları her  türlü belge ile vermek zorunda oldukları bilgilere ilişkin mikrofiş, mikrofilm, manyetik teyp, disket ve  benzeri ortamlardaki kayıtlarını ve bu kayıtlara erişim veya kayıtları okunabilir hale getirmek için  gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemek için ibraz etmeye zorunlu tutulmuş, bu yükümlülüğe 

uymayanlara da asgari ücretin iki katı ile beş katı arasında idari para cezası yaptırımı öngörülmüştür. 

Yukarıda belirtilen düzenleme uyarınca, kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile SGK  arasında yapılan protokoller çerçevesinde, ilgili Kurum ve kuruluşlardan istihdama ilişkin bilgiler  alınarak SGK tarafından kontrol edilmekte, kayıt dışı çalıştığı veya gerçek ücret seviyesinden daha  düşük ücret seviyesinden sigorta primleri ödenenler tespit edilerek sosyal güvenlik mevzuatı  çerçevesinde gerekli işlemler yapılmaktadır. 

SGK’nın kayıt dışı istihdam konusunda yaptığı kontrollerden birini de yabancı uyruklu çalışanlar  oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından  verilen çalışma izin belgeleri ile diğer bakanlıklar veya kurumlar tarafından verilen ve Uluslararası  İşgücü Genel Müdürlüğüne gönderilen çalışma izin belgelerinin birer örneği elektronik ortamda ilgili  SGK müdürlüklerine intikal ettirilmekte ve SGK tarafından da çalışma izni verilen yabancının sigortalı  olarak bildirilip bildirilmediği kontrol edilmekte, çalışma izni başvurusu sırasında beyan edilen  yabancının mesleği, ödenecek ücreti, işyeri, çalışacağı adres gibi bilgileri SGK sistemindeki verilerle  karşılaştırılmaktadır. 

Çalışma izni mevzuatı uyarınca, muafiyet ve istisnalar hariç olmak üzere bir yabancının Türkiye’de  çalışabilmesi için çalışma izninin olması gerekmektedir.  

Bu çerçevede, çalışma izni başvurularında belli kriterler aranmakta olup, diğer kriterlerin yanı sıra  başvuru tarihi itibariyle yürürlükte bulunan asgari ücret tutarı dikkate alınmak suretiyle yabancıya  ödenecek ücretin en az; 

  • Üst düzey yöneticiler ve pilotlar için asgari ücretin 6,5 katı, 
  • Birim veya şube müdürleri ile mühendis ve mimarlar için asgari ücretin 4 katı, 
  • Uzmanlık ve ustalık gerektiren işlerde çalışacaklar ile öğretmenler için asgari ücretin 3 katı, • Ev hizmetlerinde çalıştırılacak yabancılar için en az asgari ücret, diğer mesleklerde  çalışacak yabancılar için asgari ücretin 1,5 katı, 
  • Turizm-animasyon organizasyon firmalarında akrobat ve benzeri unvanlarda çalışacak  yabancılar ile masör, masöz ve SPA terapisti gibi işlerde çalışacak yabancılar için asgari  ücretin 2 katı,  

olması gerekmektedir. 

SGK Müdürlükleri, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü’nden elektronik ortamda aldıkları çalışma  izin belgeleri ile ilgili olarak; başvuru sekli, başvuru türü, yabancı kimlik numarası, il, ad soyad, baba  adı, görevi (meslek kodu), izin başlangıç ve bitiş tarihi, işveren unvanı ve işyeri numarası, ücret ve  iletişim bilgileri yönlerinden aylık bazda kontrol etmekte, izin bitiş tarihine kadar yapılan sigorta  primine esas kazanç (SPEK) bildirimlerinin çalışma izin belgesiyle uyumlu olup olmadığını kontrol  etmekte, eksik ücret bildiriminin tespiti halinde de aradaki fark kadar işverenlere ek prim tahakkuku, gecikme cezası ve gecikme zammı, idari para cezası şeklinde yaptırım uygulamakta, ayrıca işyerinin  yararlanmış olduğu asgari ücret desteği varsa bunların iptali yoluna gitmektedir. 

Dolayısıyla, işyerinde istihdam edilecek yabancı uyruklu çalışanlarla ilgili (çalışma izni mevzuatında  belirtilen muafiyet ve istisnalar hariç olmakla üzere) öncelikle çalışma izni alınması, çalışma izni  alınmış yabancı uyruklu çalışanların sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen yasal süre içinde sigortalı işe giriş işlemlerinin yapılması ve çalışma izni başvurusu sırasında beyan edilen meslek kodu ve ücret  kriteriyle uyumlu olacak şekilde SGK bildirimlerinin yapılması hususuna dikkat edilmesi gerekmektedir.

Kaynak: Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Ekonomim.com | Celal ÖZCAN