Söz konusu standartlar, sorumlu denetçinin ve denetim ekibinin sorumlulukları dâhil olmak üzere, söz konusu denetimlerin yürütülmesiyle ilgilenir. Bu standartlar, denetim şirketinin KYS 1 ve KYS 25’de öngörülen yükümlülükleri karşı­layacak muhtevadaki diğer düzenlemelere tabi olduğu ön kabulüne dayanır. KYS 1, denetim şirketinin bir Kalite Yöne­tim Sistemi’ne (KalYönSis) sahip olma sorumluluğuyla ilgile­nir. KalYönSis, (Kalite Yönetim Sistemi) denetim ekiplerinin kaliteli denetimler gerçekleştirmesini sağlayan ve destekle­yen bir ortam yaratan mekanizmadır. KYS 1, mevcut standart olan KKS 1, Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Ba­ğımsız Denetim Kuruluş­ları ve Bağımsız Denetçiler İçin Kalite Kontrol’ün yerini alır.

II • KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Ge­çirilmesi konusundaki rehber 15 sahifelik bir yayındır. KYS 2 deneti­min kalitesinin gözden geçirilmesi konusunu esas almış olup aşağıdaki konularda açıklamalar yapmaktadır.

(a) Denetimin kalitesini gözden geçiren kişinin liyakati ve atanması ile

(b) Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesi ve belgelen­dirilmesinde kaliteyi gözden geçiren kişinin sorumluluklarını ele almaktadır.

KYS 2 nin yürürlük tarihi:

KYS 2; 15 Aralık 2022 tarihinde veya sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin bağımsız denetimi ve sınırlı bağımsız denetimlerinde ve

• 15 Aralık 2022 tarihinde veya sonrasında başlayacak diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


III• BDS 220 (Revize) Finansal Tabloların Bağımsız De­netiminde Kalite Yönetimi konusundaki değişiklikleri ve düzenlemeleri esas alan ilk uygulama rehberi 21 sahife­den ibaret bir rehberdir.

BDS 220’nin amacı, mevcut BDS 220’ye benzemekle bir­likte, revize Standartta denetçinin amacının yalnızca kalite kontrol prosedürlerini uygulamak yerine kaliteyi yönetmek ve kaliteye ulaşmak olduğu vurgulanmaktadır.

Bu standardın amacı, denetim düzeyinde kaliteli bir çıktıya odaklanır. Denetçinin BDS 220 kapsamındaki çalışmasını, -denetçi raporuna ilişkin standartlar da dâhil olmak üzere- diğer BDS’lerle ilişkilendirir. Bu standardın amacı, öncelikle BDS 220 hükümlerinin yerine getirilmesi suretiyle sağlanır.

BDS 220 (Revize), 15/12/2022 tarihinde ve sonrasında baş­layacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

SONUÇ: KGK’nın duyurusunu ele aldığımız yazımızdan an­laşılacağı üzere değişiklikler 15.12.2022 tarihinde ve sonra­sında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir. Bu değişikliklerin ve yeniliklerin öğrenilmesi ve uygulanması için önümüzde 1-1,5 (bir-bir buçuk) aylık bir süre bulunmaktadır. Standartlar, birebir dünyada uygulanmakta olan standartla­rın tercümesidir. Ancak, her zaman olduğu gibi tercümelerde anlaşılamayan veya yanlış anlaşılabilen kısımlar vardır. Bu yüzden, yeni kalite kontrol standartlarının çok iyi eğitmenler tarafından denetçilere anlatılması büyük bir önem taşımak­tadır.

Bağımsız denetçilerin çok iyi bildiği gibi KGK incelemele­rinde ceza yazmaya çalışmaktadır. Öyle ise KGK da yeni Kalite Yönetim Sistemi eğitimi konusunda çok detaylı eğitimler ver­melidir diye düşünüyorum.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA