• Beyanname bir örnek olarak doldurulacaktır.

 • Beyana tabi gelirin sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olması halinde, geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından ibaret olanlar için hazırlanmış olan yıllık gelir vergisi beyannamesi (1001 B) kullanılacak, başka beyana tabi gelirler varsa, tüm gelirlerin beyanı için geçerli olan beyanname (1001 A) kullanılacaktır.

 • Mavi veya siyah tükenmez kalem kullanılarak büyük matbaa harfleri ile doldurulacaktır.

 • Kurşun kalem kesinlikle kullanılmayacaktır.

 • Her kutuya bir harf veya rakam yazılacaktır.

 • Silinti ve kazıntı yapılmayacak, beyanname katlanmayacak ve buruşturulmayacak, okunaklı olarak düzenlenmesine özen gösterilecektir.

 • Rakamlar arasına herhangi bir işaret konulmayacaktır. Bilgiler ilgili alana sığdığı kadar yazılacaktır.

 • Sayısal ifadeler Romen rakamı ile yazılmayacaktır.

 • Alfabetik karakterler sola, sayısal karakterler sağa yanaşık olarak yazılacaktır.

 • Kelimeler arasında bir karakter boşluk bırakılacaktır.

 • Noktalama işaretinden sonra boşluk bırakılmayacaktır.

 • 1 – 4 no.lu alanlara kimlik bilgileri, nüfus cüzdanında yazılı olduğu şekilde ve kısaltmadan aynen yazılacaktır. Kimlik bilgilerinin ayrılan alana sığmaması durumunda isimler sığdığı kadarıyla yazılacaktır.

 • 5 no.lu doğum yeri alanına, ilçe adı yazılacaktır. İlçenin ayrı bir adı yoksa il adı yazılacak, köy ve bucak ismi yazılmayacaktır.

 • 6 no.lu alana T.C. vatandaşı olanlar T.C. rumuzunu, başka ülkelerin tabiiyetinde bulunanlar ise ülkelerinin uluslararası trafik kodunu yazacaklardır.

 • 7 no.lu alana doğum tarihi gün, ay ve yıl olarak yazılacaktır.

 • 9 no.lu alana esas uğraşı konusu yazılacaktır. Birden fazla meslekle uğraşılmakta ise, ağırlıklı olanı yazılacaktır.

11 – 12 no.lu adres alanına mahalle, cadde/sokak bilgileri yazılacak ve posta kodu muhakkak belirtilecektir. Adres bilgileri açık bir şekilde alanlara sığıyorsa kısaltma yapılmadan yazılacak, sığmaması halinde anlaşılır kısaltmalar yapılacaktır.

Beyannameye Eklenecek Belgeler:

Beyannameyi verecek olan mükellef aşağıdaki eklerden durumuna uygun olanı beyannamesine eklemek zorundadır.

 • Yıllık gelir vergisi beyannamesi eki föy,

 • Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin ek föy,

 • Ayrıntılı bilanço ve ayrıntılı gelir tablosu,

 • Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere ait ticari kardan mali kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirim,

 • Zirai kazançlara ait bildirim,

 • Basit usulde hesap özeti,

 • Kesinti yoluyla ödenen vergilere ilişkin belgeler,

 • Yabancı ülkelerde ödenen vergilere ilişkin belgeler,

 • Yatırım indirimi potansiyelini ve beyannamedeki indirimi açıklayan bir yazı,

 • Aile durumu bildirimi (Ücret gelirlerini beyan edenler ekleyecektir),

 • Beyannamedeki tabloların yetersizliği nedeniyle ayrıca düzenlenecek liste ve diğer ekler.

Enflasyon düzeltmesi yapma ve geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunan mükelleflerce, enflasyon düzeltmesinin yapıldığı geçici vergi ve hesap dönemlerine ilişkin gelir/kurumlar beyannamelerine düzeltilmiş (düzeltme sonrası) bilanço eklenir.

Enflasyon düzeltmesi yapan mükelleflerce, 2023 hesap dönemine ait gelir/kurumlar vergisi beyannamesi ekinde, 2023 hesap dönemi sonuna ait bilançonun düzeltmeden önceki hali ile düzeltme sonrasında oluşan haline birlikte yer verilir.
​​​​​​​

Beyannamelerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi:

 • Ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri hiçbir hadle sınırlı olmaksızın gelir vergisi beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadırlar.

 • Diğer gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek zorunda olan mükellefler beyannamelerini prensip olarak kağıt ortamında vermek durumundadırlar. Bu mükellefler vergi dairesinden alacakları beyanname formları ile beyanlarını yapacaklardır. Fotokopi kullanılamaz. Ancak bu mükelleflerden isteyenler beyanlarını, aracılık yetkisi almış meslek mensupları (SM, SMMM veya YMM) vasıtasıyla elektronik ortamda yapabilirler.

Meslek odaları ve birlikler de, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyannameleri elektronik ortamda gönderebilirler.


​​​​​​​Defter Beyan Sistemi:

Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amacıyla geliştirilen Defter-Beyan Sistemine ilişkin usul ve esaslar 17/12/2017 tarihli ve 30273 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenmiştir.

Serbest meslek erbapları ile basit usule tabi mükellefler (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) 1/1/2018, diğer mükellefler ise 1/1/2019 (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 1/1/2018) tarihinden itibaren Sistemi kullanmaya başlamışlardır.

Serbest meslek kazanç defteri yanında bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de 1/1/2018 tarihinden itibaren serbest meslek faaliyetine ilişkin kayıtlarını ve kazanç defterini Sistem üzerinden tutmak zorundadırlar.

Defter-Beyan Sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin, Sistemi kullanmaya başlayacakları takvim yılından önceki ayın son gününe kadar www.defterbeyan.gov.tr adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Hazır Beyan Sistemi:

2012/43 sayılı Sirkülerimizde duyurulduğu üzere, 414 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Maliye Bakanlığı 2011 ve izleyen yıllarda beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan mükelleflerin beyannamelerini “Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi”ni kullanarak verebilmeleri uygulamasını 01.03.2012 tarihinden itibaren başlatmıştı.

Bu Sistem, kira geliri elde eden mükelleflerin tapu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, banka, PTT, TOKİ, inşaat, sigorta, elektrik, su ve doğalgaz şirketleri gibi kurumlardan alınan bilgiler kullanılarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından önceden hazırlanan beyannamelerinin ve internet ortamında mükelleflerin onayına sunulduğu bir Sistem’di.

25.02.2016 tarih 29635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 470 Sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bu Sistemin kapsamı genişletilerek ücret, menkul sermaye iradı (MSİ) ile diğer kazanç iratlar (DKİ) da Sisteme dâhil edilmiş VE Sistemin adı “Hazır Beyan Sistemi olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, gelirleri sadece ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlardan veya bunların birkaçından veyahut tamamından ibaret olan gelir vergisi mükelleflerinin bu gelirlerine ilişkin beyannamelerinin Gelir İdaresi Başkanlığınca önceden hazırlanarak mükelleflerin onayına sunulması esasına dayanan Hazır Beyan Sistemi kullanılarak verilmesi mümkündür. Sistemden yararlanmak ihtiyaridir.

Olay | Fatih ACAR