30.12.2023 tarih ve 32415 sayılı (2.Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 492 sayılı Harçlar Kanunu’na bağlı tarifelerde yer alan maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen mükerrer 138 inci maddesine istinaden, 2024 yılında uygulanmak üzere 94 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği uyarınca belirlenmiştir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2023 yılı için yeniden değerleme oranı %58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş ve 492 sayılı Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2023 yılında uygulanan maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden değerleme oranında artırılmıştır.

Artırılan bu tutarlar 01/01/2024 tarihinden itibaren uygulanmak üzere ekteki tarifelerde gösterilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231230M2-10.pdf

Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş

Editör: Hakan UYSAL