555 Seri No.lu Tebliğin 9. Maddesinde; “…aksine bir hüküm olmaması ve Tebliğde bir belirleme yapılmamış olması şartıyla, bu Tebliğ uygulamasında öz sermaye kalemleri "parasal olmayan kıymet" olarak addolunur.” şeklinde açıklama mevcuttur.

Ancak, 20.02.2024 tarih 165 No.lu VUK Sirkülerinin “4. Sermayenin Düzeltilmesi” başlıklı bölümünde;

“4.3. Nevi itibarıyla iktisadi işletmelere dâhil bulunan kıymetlerden parasal ve parasal olmayan kıymetler esas itibarıyla 555 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ eki listelerde (EK 1 ve EK 2) yer almaktadır. Mezkûr listelerde yer alan iktisadi kıymetler, uygulayıcılar için kolaylık sağlamak üzere, “Tek Düzen Hesap Planı”nında izlendikleri hesap kodları ile gösterilmiştir. Bu listelerde yer almayan iktisadi kıymetler mahiyet itibarıyla listelerdeki kendilerine en yakın iktisadi kıymet gibi işleme tabi tutulurlar. Bunun yanı sıra, söz konusu listelerde öz sermaye kalemlerine yer verilmemekle birlikte, anılan Tebliğin 9 uncu maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca, aksine bir hüküm olmaması ve Tebliğde bir belirleme yapılmamış olması şartıyla, bu Tebliğ uygulamasında öz sermaye kalemleri "parasal olmayan kıymet" olarak kabul edilecektir.

Bu kapsamda, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 376 ncı maddesi uyarınca sermayenin tamamlanmasına karar verilen şirketin ortakları tarafından zarar sebebiyle karşılıksız kalan kısmı kapatacak miktarda aktarılan ve öz kaynaklar içerisinde takip edilen sermaye tamamlama fonu parasal olmayan kıymet olarak kabul edilecek ve düzeltmeye tabi tutulacaktır.

Öte yandan, 213 sayılı Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrasının (8) numaralı bendinin verdiği yetkiye dayanılarak, 6102 sayılı Kanunun 376 ncı maddesi kapsamı dışında kalan ve sermaye avansı olarak sermaye yedekleri hesabında takip edilen tutarların parasal kıymet olarak kabul edilmesi ve düzeltmeye tabi tutulmaması uygun bulunmuştur.”

Bu açıklamalara göre; Tebliğde her ne kadar aksi yönde bir belirleme yapılıncaya kadar Tebliğ uygulamasında öz sermaye kalemleri “parasal olmayan kıymet” olarak kabul edileceği belirlenmiş ise de, 165 Seri No.lu Sirkülerde “Sermaye Yedekleri Hesabında” takip edilen tutarların “Parasal Kıymet” olarak kabul edileceği belirtildiğinden, enflasyon düzeltmesine tabi tutulmayacağı anlaşılmaktadır.

Bu hesabın 31.12.2023 tarihinden önce Sermayeye eklenmiş olması halinde, aksi yönde bir düzenlemeye rastlanılmadığından sermayeye eklendiğinin tescil tarihinden 31.12.2023 tarihine kadar geçen süre için “Sermaye” olarak enflasyon düzeltmesine tabi tutulabileceği yorumlanmaktadır.

Hamza Ertekin | Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.