Bağış ve yardımların belgelendirilmesi

Bağış ve yardımlar makbuz karşılığı yapıldığı takdirde indirilebilir.

Ayni bağış ve yardımlar:

A1.İşletmenin aktifinden veya stokundan yapılması ha­linde

Fatura düzenlenir ve bu faturada özellikle faturanın arka yüzüne veya ayrı bir teslim belgesine, belirtilen değerlerin ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından bağış veya yar­dım olarak alındığına ilişkin şerh konularak yetkili kimseler tarafından imzalanmış olması gereklidir.

A2. Dışarıdan temin edilerek yapılması

Bu durumda, kurum ve kuruluş tarafından teslim alınacak değerler için teslime ilişkin bir belge düzenlenmelidir. Düzenlenen belgede bağışlanan kıymetin değerinin, cinsinin ve miktarının tereddüde mahal bırakmayacak şekilde belirtilmiş ol­ması gerekmektedir.

Ayrıca, bağışlanan değerlere ilişkin olarak düzenlenmiş olan faturaların arka yüzünde veya ek bir belgede teslim alındığına dair, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının yetkili­lerinin imzası bulunmalıdır.

B. Nakdi bağış ve yardımların belgelendirilmesi

Nakdi bağış ve yardımların matrahtan indirilebilmesi, bağışı kabul eden kuruluşlarca verilecek makbuzla veya bu amaçla bankalarda açtırılan hesaplara yatırıldığına iliş­kin banka dekontuyla belgelendirilmesi şartıyla mümkün­dür.

İndirim Konusu Yapılabilecek Bağış ve Yardımlar

Bağış ve yardımlar; gelir ve kurumlar vergisi beyanna­mesinde ayrıca gösterilmek suretiyle indirilebilmekte ve indirim konusu yapılacağı yılda mükelleflerin beyana tabi gelirinin/kurum kazancının bulunması gerekmektedir.

İndirim konusu yapılabilecek bağış ve yardım tutarları her hal ve takdirde beyan edilen gelir/kurum kazancı ile sı­nırlıdır. İndirilemeyen kısım izleyen yıllara nakledilemez.

Bağış ve yardımların matrahtan indirilmesi için;

Mevzuatta belirtilmiş olan kurum ve kuruluşlara yapıl­ması,

Makbuz karşılığı olması,

Karşılıksız yapılması,

Sadece ilgili dönem gelir ve kurum kazancından indiril­mesi,

Gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde ayrıca gös­terilmesi, gerekmektedir.

Bağış ve yardımın yıllık beyannamelerde gösteril­mesi:

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

Yıllık GV beyannamesinde, gelir bildirimi yapılan Tablo-2’de, GVK 89 uncu maddesinin birinci fıkrasının (4), (5), (6), (7), (10) ve (11) numaralı bentlerindeki bağış ve yardımlar sırasıyla 30, 31, 32, 33, 37 ve 38’inci satırlarda yer almakta­dır.

İndirim konusu yapılacak tutarın hesaplanmasında beyan edilen gelir olarak, yıllık GV beyannamesinde yer alan indirimler ve geçmiş yıl zararları düşülmeden önceki tutar esas alınır.

Yıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesi

Yıllık KV beyannamesinde, kazanç ve matrah bildirimi yapılan Tablo-5’de, kazancın bulunması halinde indirile­cek istisna ve indirimler altında KVK 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerindeki bağış ve yardımlar, sırasıyla 66 ila 70 inci satırlarda yer almaktadır.

KV beyannamesinde yer alan sıraya göre, öncelikle ris­turnlar, Ar-Ge indirimi, tasarım indirimi ve sponsorluk har­camalarının indirime konu edilmesi sonrasında bir kazanç kalmış ise bu tutardan bağış ve yardımlar indirilir.

Kurumlar tarafından yapılan bağış ve yardımlar, bağış ve yardımın yapıldığı tarihte kayıtlarda gider olarak dikkate alındığından, söz konusu bağış ve yardımların kurum ka­zancının tespitinde kanunen kabul edilmeyen gider (KKEG) olarak dikkate alınması ve kurum kazancının yeterli olması halinde, beyanname üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla KV matrahından indirilmesi gerekmektedir.

İndirilebilecek bağış ve yardım tutarının tespitinde esas alınan kurum kazancı, zarar mahsubu dahil gi­derler ile iştirak kazançları istisnası düşüldükten sonra, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki [Ticari bilanço kârı – (iştirak kazançları istisnası + geçmiş yıl zararları)] tutardır.

Ayrıca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu düzenlemelerine göre beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zo­runda olan mükellefler, “beyan edilecek gelirlerden indi­rim” kulakçığında yer alan bağış ve indirim sekmelerini doldurmak suretiyle bağış ve indirimleri beyan edilen ge­lirden/kurum kazancından indirime konu edebileceklerdir.

Not: Bu yazılar için GİB ve TÜRMOB yayınlarından da faydalanılmıştır.

EkoHaber | Cevdet AKÇAKOCA