Ekim.2023 tarih ve 32332 sayılı Resmi Gazetede yayımla­nan 552 sayılı Vergi Usul Kanunu tebliği ile dijital vergi dairesi kurularak hizmete açıldı. Dijital vergi dairesi uygulaması ile hizmetler tek çatı altında sunulacaktır. Gelir idaresi başkanlığınca elektronik ortamda sunulan hizmetler tek çatı altında bir­leştirilecektir.

Tüm uygulamalara kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde erişim sağlanacaktır

Beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi sağlanacaktır.

Elektronik ortamda verilen bu belgelerle ilgili işlem sonuçla­rının ilgililerine elektronik ortamda sunulması mümkün olacak­tır.

Mükelleflerin vergilendirmeye ilişkin görevlerini yerine geti­rirken bilişim teknolojilerinden belli usul ve esaslarda yararlanı­lacaktır.

Dijital vergi dairesinin hizmete açılması ile interaktif vergi dai­resi (ivd.gib.gov.tr), İnternet Vergi Dairesi (intvrg.gib.gov.tr) ve e-Beyanname Sistemi (ebeynname.gib.gov.tr) erişim sayfaları kapatılarak, elektronik uygulamalara dijital.gib.gov.tr adresin­den üzerinden giriş yapılması imkânı sağlanmıştır.

Elektronik uygulamalara erişimin kolaylaştırılması ve sadeleş­tirilmesi amacıyla zaman içerisinde İnternet Vergi Dairesi ile İn­teraktif Vergi Dairesindeki tüm işlemler Dijital Vergi Dairesine alınarak mükelleflerin bir noktadan işlem yapabilmeleri temin edilecektir.

Dijital Vergi Dairesine, daha önce İnternet Vergi Dairesi ve İn­teraktif Vergi Dairesi gibi uygulamalar için alınan şifrelerin yanı sıra e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabilmektedir.

Şifresi olmayanlar Dijital Vergi Dairesi üzerinden ya da vergi dairesine başvurarak şifre alabilirler.

Bir defa daha belirtelim:

(1) Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, elektronik ortamda yapı­lacak vergisel işlemlerle ilgili teknik altyapı GİB Teknoloji tarafın­dan kurularak, Dijital Vergi Dairesi uygulaması geliştirilmiştir.

(2) Dijital Vergi Dairesine kullanıcı kodu ve şifre bilgileri kulla­nılarak dijital.gib.gov.tr adresi üzerinden veya Başkanlık tarafın­dan oluşturulan mobil uygulama üzerinden giriş yapılacaktır.

(3) Dijital Vergi Dairesi hizmetlerinden;

a) Bakanlık tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kullanıcı kodu ve şifresi bulunan,

b) e-Devlet şifresi bulunan,

c) Bu Tebliğ kapsamında şifre edinen, kişiler yararlanabilecek­tir. Daha önce şifre edinmemiş kişiler tebliğ gereğince istenen bilgileri sistem üzerinden girerek şifre alacak ve işlemlerini diji­tal vergi dairesi üzerinden yapacaklardır.

(4) Sistemi kullanan kişiler istemeleri halinde, Sosyal Güvelik Kurumuna kayıtlı çalışanlarını Sistemin belirli fonksiyonlarını kullanmak üzere alt kullanıcı olarak tanımlayabilecek ve yetki­lendirebileceklerdir.

(5) Başkanlık, alt kullanıcılara verilebilecek yetkinin kapsamı, süresi ile tanımlanabilecek alt kullanıcı sayısını dijital.gib.gov.tr adresinde yapacağı duyurular ile belir­lemeye yetkilidir.

(6) Dijital Vergi Dairesi üzerinden kişiler, vergi dairesi sistem­lerinde kayıtlı olan ve Başkanlıkça belirlenen bilgilerini elektro­nik ortamda görüntüleyebilecektir.

(7)Kanunun 107/A maddesinin Bakanlığa verdiği yetkiye isti­naden, ivd.gib.gov.tr ve intvrg.gib.gov.tr adresleri ile birlikte dijital.gib.gov.tr adresi de tebliğe elverişli elektronik teb­ligat adresi olarak kabul edilecektir.

Dijital Vergi Dairesinde yer alan hizmetler

Aşağıda yer alan işlemleri, Kanunun mükerrer 257 inci mad­desinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinin Hazine ve Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, dileyen kişilerin Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirmesine imkân tanınmıştır:

a) Borç ödeme.

b) Mükellefiyet durum yazısı alınması.

c) Borç durum yazısı talebinde bulunulması.

ç) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi verilmeyeceğine dair dilekçe verilmesi.

d) Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi dönem değişiklik bildiriminde bulunulması.

e) Vergi kimlik numarası doğrulama.

f) Vergi kimlik numarası sorgulama.

g) e-Vergi levhası sorgulama.

ğ) Re’sen terk sorgulama.

h) ÖTV2A ödeme belgesi sorgulama.

ı) Gümrük çıkış beyannamesi sorgulama.

i) Yabancılar için vergi kimlik numarası doğrulama.

j) Yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası sorgulama.

k) e-Devlet alındı numarası ile sorgulama.

l) Özelge talep edilmesi.

m) Emanet hesaplarında bekleyen tutarlara ilişkin dilekçeler.

n) Başkanlıkça uygun görülen diğer iş ve işlemler.

Tebliğin tamamını dikkatle okuduğumuz zaman şunu görü­yoruz, Gelir İdaresi Başkanlığı yapay zeka uygulamaları dahil en son elektronik uygulamaları mevzuatına almıştır.

Mükelleflerin bahsettiğim tebliği dikkatle inceleyerek özel­likle muhasebe işlerini yürüten SMMM’lerin mevzuata hakim olması, firmanın YMM sinin ise bu sistem oturuncaya kadar fir­manın muhasebe ve mali konularına biraz daha fazla eğilmesi gerekecektir. Özellikle YMM’lerin daha da dikkatli olması ge­rekmektedir. Çünkü haber aldığımıza göre tam tasdik ve yeni raporlar gibi uygulamalar daha da artacak ve YMM’lerin sorum­lulukları da daha da artacaktır. Uygulamaların başlangıcı bu­rada bahsettiğimiz 552 sayılı tebliğ olmuştur. Muhasebe mesleğindeki meslektaşlarımız, lütfen bu konudaki mevzuatı çok dikkatle inceleyiniz, uygulamayı çok iyi öğrenip tatbik edi­niz diyor veee eskiden beri alışılmış olan bildirimlerin son gün­lere bırakılması alışkanlığından vazgeçmelerini şiddetle tavsiye ediyorum. İnşallah faydalı olacaktır diyorum.