Bilindiği üzere “Konaklama Vergisi Uygulama Genel Tebliği” 14/12/2022 tarih ve 32043 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve bu Tebliğ ile 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun yeniden düzenlenen 34 üncü maddesinde ihdas edilen konaklama vergisinin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş ve açıklamalar yapılmıştır.

Bu düzenleme kapsamında 1.1.2023 tarihi itibariyle uygulamaya geçecek olan Konaklama Vergisinin e-Fatura ve e-Arşiv Faturada nasıl gösterileceğine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun bulunmuştur;

Konaklama vergisinin Vergi Türü Kodu 0059 olarak belirlenmiş olup, konaklama hizmeti dahil satış yapılması halinde; “SATIŞ” fatura Tipi seçilip Konaklama Vergisi eklenerek fatura düzenlenmeli, mezkur Tebliğin “IV- İSTİSNALAR” bölümünde sayılan istisna kapsamında satış yapılmış olması halinde ise “İSTİSNA” Fatura Tipi ile “Konaklama Vergisi İstisna/Muafiyet Sebebi” alanından “001 - Diplomatik İstisna” kodu seçilerek işlem yapılmalıdır.

Ancak mezkûr Tebliğ düzenlemesi gereği hizmet sunumundan önce, hizmet satış bedeline konaklama vergisi tutarı dahil edilmeden fatura düzenlenmesi durumunda hizmetin sunulmasını takiben sadece konaklama vergisi hesaplanarak fatura düzenlenmesi gerektiğinden bu durumlar için “KONAKLAMA VERGİSİ” Fatura Tipi seçilmeli ve fatura sadece konaklama vergisi hesaplanarak düzenlenmelidir.

Duyurulur.