E-Defter Beratlarının Aylık Veya Geçici Vergi Dönemlerinde

Verilmesine İlişkin Tercih 31 Ocak 2024 Tarihine Kadar Yapılabilir

ÖZET

e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi ile ilgili tercihler, 31 Ocak 2024 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden yapılabilir.

Bu tarihten sonra yapılan seçimin 2025 yılına kadar değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Tercihlerini 31/01/2024 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2024 hesap dönemi berat dosyaları için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilirler.

19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliğinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulması zorunlu olan defterlerin elektronik ortamda oluşturulması, kaydedilmesi, muhafazası ve ibrazına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş, bu Tebliğde değişiklik yapan 3 Sıra No.lu Elektronik Defter Tebliğin “4.3.4” bölümünde aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkanı getirilmişti. Düzenleme aşağıdaki hususları içermekteydi.
 

1. Dileyen mükellefler, her hesap dönemine ilişkin ilk ayda (hesap dönemi içinde işe başlayanlarda işe başlanılan ayda), tercihlerini e-Defter uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda bildirmeleri şartıyla, her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e- Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar (son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar) oluşturma, NES veya Mali Mühürle imzalama/onaylama ve berat dosyalarını e-Defter uygulamasına yükleyerek Başkanlıkça onaylı halini alma imkânından da yararlanabilmektedirler.

2. Tercihlerini bu bentte belirtilen süre içinde bildirmeyen mükellefler aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş Kabul edilmektedirler.

3. Yapılan tercih, tercih bildirim süresi içinde yapılan değişiklikler hariç olmak üzere, müteakip hesap dönemlerine ait tüm aylar için geçerlidir. Tercihini geçici vergi dönemi bazında yapan mükelleflerden, defter ve berat dosyalarına ilişkin işlemlerini belirtilen sürede gerçekleştirmeyenler hakkında cezai müeyyidelerin tayininde her bir ay, ayrı ayrı dikkate alınmaktadır.

Buna göre 2024 yılında e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi ile ilgili tercihler, 31 Ocak 2024 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden yapılabilir.

Bu tarihten sonra yapılan seçimin 2025 yılına kadar değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Tercihlerini 31/01/2024 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2024 hesap dönemi berat dosyaları için aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirileceklerdir.

Saygılarımızla…