7 Ekim 2023’te yayımlanan 551 Sıra No.lu tebliğ ile elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi zorunluluğu getirildi. Bir diğer önemli değişiklik ise şarj istasyonlarında gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgiler ile bu hizmet karşılığında düzenlenen faturada yer alan bilgilerin, anlık olarak, elektronik ortamda GİB Teknoloji sistemlerine bildirilmesi zorunluluğu oldu. Konuyla ilgili ilk tebliğ ve yeni güncellemeler hakkındaki bilgileri yazının devamında okuyabilirsiniz…

2 Ocak 2024’e kadar e-Faturaya Geçiş Zorunluluğu

Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Buna göre:

Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri için e-Fatura kullanımı zorunlu hale geldi.

Geçmiş örneklerin aksine bu kez herhangi bir hasılat limiti getirilmeden, tüm işletmelerin e-Faturaya geçişi söz konusudur. Belirtilen alanda halihazırda faaliyette olan işletmelerin 2 Ocak 2024 tarihine kadar e-Faturaya geçiş yapması gerekiyordu. Bu süreçte faaliyete yeni başlayacak işletmeler ise doğrudan e-Fatura kullanmak durumundadır.

Söz konusu işletmeler için e-Fatura kullanma zorunluluğunun başlamasına sayılı gün kala, Gelir İdaresi Başkanlığı konuyla ilgili önemli güncellemeler paylaştı.

e-Arşiv Fatura ve e-Fatura Güncellemeleri:

GİB, 28 Aralık 2023 tarihli duyurusu ile şarj ağı işletmecisi mükellefler ile şarj istasyonu işletmecilerini ilgilendiren Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Fatura Teknik Kılavuzu’nu ve güncellenmiş e-Arşiv Teknik Kılavuzu’nu yayımladı. Aynı zamanda, yeni teknik düzenlemeler ışığında e-Fatura ve e-Arşiv paketleri güncellendi ve duyuruyla birlikte güncel paketler paylaşıldı.

Söz konusu kılavuz ve e-Fatura paket değişiklikleri, 2 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

**e-Arşiv teknik kılavuzu 3 Ocak 2024 tarihinde tekrar güncellenmiştir.

Elektrikli Şarj Ünitelerinin (EŞÜ) Paketleriyle İlgili Güncelleme

28 Aralık 2023’te yayımlanan, yeni Şarj Ağı İşletmelerinin Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik Kılavuzu ile birlikte:

551 Sıra No.lu tebliğ kapsamında, Şarj Ağı İşletmecilerinin hizmet vermek üzere şarj ağına ekledikleri veya çıkardıkları EŞÜ’lere ilişkin bilgileri ve bu bilgiler ait formatı, içeriği, XML şema yapısı, GİB Teknoloji’ye bildirilme usulü ve bildirim zamanına ilişkin hususlar açıklandı:

Kılavuzun 1.1 numaralı bölümüne göre, Şarj Ağı İşletmecisi tarafından, hizmet vermek üzere EŞÜ’lerin şarj ağına eklenmesi veya şarj ağından çıkarılması durumunda EŞÜ sahibi/kullanan mükellefe ait bilgiler, elektronik ortamda GİB Teknoloji’ye gönderilecektir.

Yayınlanan tabloda yer alan günlük bilgiler, her günün sonunda saat 23:59:59’a kadar bir defada toplu olarak elektronik ortamda GİB Teknoloji’ye gönderilecektir.

Bu kılavuzun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde sahada şarj hizmeti veren tüm EŞÜ’lerin sisteme kaydolması gerekmektedir.

GİB Teknoloji’ye Bilgi Bildirme Yöntemleri ve Zamanları

551 Sıra No.lu tebliğin dördüncü maddesinde, elektrikli araçlara sunulan şarj hizmetine ilişkin faturanın teslim anında düzenlenmesi öngörülmüştür.

Bununla birlikte, şarj hizmeti verilecek kişilerle asgari altı aylık sözleşme düzenlenmesi, verilen her bir şarj hizmetine ilişkin bilgileri içerecek şekilde bir icmal hazırlanması ve bu icmallerin düzenlenecek faturaya eklenmesi ile bu kapsamda verilen şarj hizmetine ilişkin bilgilerin anlık olarak Başkanlık ile paylaşılması şartlarının sağlanmasına bağlı olarak, verilen şarj hizmetlerine ilişkin olarak yedi günde bir fatura (katma değer vergisi açısından vergilendirme dönemi aşılmamak şartıyla) düzenlenebilmesi mümkündür.

Söz konusu teknik kılavuz ile, şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgilerin, fatura düzenleme tarihlerine göre formatı, içeriği, XML şema yapısı, GİB Teknoloji’ye bildirilme usul ve zamanına ilişkin hususlar şöyle açıklandı:

 • 551 Sıra No.lu tebliğ uyarınca yedi günde bir fatura düzenlenmesi halinde; her bir şarj hizmetine ilişkin aşağıda yer alan bilgilerin GİB Teknoloji’ye anlık olarak bildirilmesi gerekmektedir:
  • Şarj ünitesinin seri numarası,
  • Aracın plakası,
  • Şarj işleminin başlama-bitiş tarihi ve saati,
  • Hizmet birim fiyatı,
  • Hizmet miktarının kw/h cinsi,
  • Birim enerji fiyatı,
  • Şarj hizmeti toplam tutarı,
  • Şarj ünitesinin araç kimlik numarasını okuyabilmesi durumunda araç kimlik numarası,
  • Yedi günlük oluşturulacak ID (Her bir sözleşme yapılan mükellef için yedi günde bir fatura düzenlenecek şarj hizmetine ilişkin anlık olarak iletilecek bilgilerde kullanılmak üzere UUID formatında Evrensel Tekil Tanımlama Numarası (ETTN) üretilecektir. Takip eden her bir yedi günlük periyot için de sözleşmesi bulunan mükellef bazında aynı şekilde yeni bir ETTN üretilecektir. Üretilen her bir ETTN sadece bir mükellefe ait bir yedi günlük periyot için kullanılacaktır.)
  • Söz konusu verilerin ekte yer alan XSD örneğine uygun olarak hazırlanması ve XAdES-BES ile imzalanarak GİB Teknolojiye anlık olarak gönderilmesi gerekiyor.
 • 551 Sıra No.lu tebliğ uyarınca teslim anında fatura düzenlenmesi durumunda her bir şarj hizmetine ilişkin aşağıda yer alan bilgilerin GİB Teknolojiye takip eden ayın on beşinci günü sonuna kadar aylık olarak bildirilmesi gerekmektedir:
  • Aracın plakası,
  • Şarj işleminin dönem bilgisi,
  • Hizmet miktarının toplam kw/h cinsi,
  • Şarj hizmeti toplam tutarı,
  • Şarj ünitesinin araç kimlik numarasını okuyabilmesi durumunda araç kimlik numarası.
 • Bu veriler aylık olarak plaka bazında tek bir satır olarak alınacaktır. Söz konusu verilerin tebliğin ekinde yer alan XSD örneğine uygun olarak hazırlanması ve XAdES-BES ile imzalanarak GİB Teknoloji’ye aylık olarak gönderilmesi gereklidir.

Şarj istasyonlarından gerçekleştirilen şarj hizmetlerine ilişkin bilgilerinin anlık ve aylık bildirilmesine ilişkin yükümlülükler 1 Mart 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Şarj Ağı İşletmecileri e-Fatura Kapsamına Dahil Oldu

Vergi Usul Kanunu (VUK) genel tebliğinde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan son tebliğin e-Fatura uygulamasına etkilerini bu yazıda okuyabilirsiniz.
Resmî Gazete’de 7 Ekim 2023 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren, ‘Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 550), e-Fatura uygulamasının kapsamını genişletti. Kapsam değişikliğindeki ilk düzenleme şarj ağı işletmecilerine yönelik oldu. Buna göre:

 • Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan şarj ağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri de artık e-Fatura kullanmak zorunda.
 • Geçmiş örneklerin aksine bu kez herhangi bir hasılat limiti getirilmeden bu kapsamdaki tüm işletmelerin e-Faturaya geçişi söz konusu.
 • Belirtilen alanda hali hazırda faaliyette olan işletmelerin 2 Ocak 2024 tarihine kadar e-Faturaya geçiş yapması gerekiyor. Bu süreçte yeni açılacak işletmelerin ise faaliyetlerine doğrudan e-Fatura kullanarak başlaması zorunlu hale getirildi.

Tebliğ’deki bir diğer düzenleme ise ihracat işlemlerine yönelik olarak gerçekleşti:

 • IV.1.7.1. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu’nun birinci fıkrasında yer alan “1/7/2020 tarihinden” ibaresi, “Başkanlık tarafından ebelge.gib.gov.tr adresinde yapılan duyuruda belirtilecek tarihten” şeklinde değiştirildi.

Söz konusu Tebliğ ile bir değişiklik de ‘V.2. Belgelerin Elektronik Ortamda Oluşturulması’ bölümünde yapıldı:

 • Ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) kullanımından muafiyeti bulunan mükellefler ile Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yararlanan mükelleflerce, vergiler dahil toplam satış tutarı 500 TL’ye kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarına ait düzenlenen e-Arşiv Fatura’daki “500 TL” ibaresi de değiştirildi. Bu ibare yerine, “Kanunun 232’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara” ifadesi getirildi. Söz konusu değişiklik, tebliğin yayınlanmasını izleyen ay başından itibaren gerçekleştirilen teslim ve hizmetlerle uygulanmaya başlayacak.
 • Ayrıca VUK’un 232’nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutara kadar olan perakende mal ve hizmet satışlarında e-Arşiv Faturanın “müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası” bilgileri yerine, müşterinin adı bölümünde “Nihai Tüketici” açıklamasına yer verilerek düzenlenebilmesine de imkân verildi.

SOVOS | https://sovos.com/tr/blog/kdv/sarj-agi-isletmecileri-e-fatura-kapsamina-dahil-oldu/