GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ VERİLMEYEN HALLER   2023 İÇİN
GELİRİN TÜRÜ İLGİLİ
MADDE
BEYAN DURUMU
Kurumlardan elde edilen kar payları (Karın sermayeye ilavesi suretiyle elde edilenler hariç) 3, Md.22, Md.86 Kar payının yarısı düşüldükten sonra toplam 2023 Gelirleri 150.000,-TLyi aşıyorsa tamamı beyan edilecektir.
Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri Md.75/7,M
d.86/1-d
2023 için 8.400,- TL yi   aşarsa, tamamı beyan edilecektir.
Adi komandit şirketlerin, komanditer ortağının elde ettiği kar payı Md.75/2 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi gelmemiş kuponlarının satışından elde edilen bedeller Md.75/8 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir ve temliki karşılığında alınan para ve ayınlar Md.75/9 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
Her çeşit senetlerin iskonto edilmesi karşılığında alınan iskonto bedelleri Md.75/10 Tutarı ne olursa olsun beyan edilecektir.
kurumların, indirim ve kazancından hesaplanan kurumlar vergisi ve fon payı düşüldükten sonra kalan kısım Md.75/4 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Kesintiye tabi tutulmuş mevduat faizleri Md.75/7 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
karşılığı ödenen kar payları ve özel finans kurumlarınca kar ve zarara katılma hesabı
karşılığında ödenen kar payları
Md.75/12 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Repo gelirleri Md.75/14 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Menkul kıymet yatırım fonlarının katılma belgelerine ödenen kar payı Md.75/1 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Tüzel kişiliği haiz emekli sandıkları, yardım sandıkları ile emeklilik ve sigorta
şirketleri tarafından ayrılanlara yapılan ödemeler
Md.75/15 Hiçbir şekilde beyana tabi değil
Telif kazancı Md.18 Gelir vergisi tarifesinin 4 üncü gelir diliminde yer alan tutarın (2023 Yılı için 1.900.000) (2024 yılı için 3.000.000  TL
üzerinde telif kazancı elde edenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 18 nci maddesinde düzenlenen istisnadan faydalanamayacak ve kazançlarının tamamın için beyanname vermeleri gerekecektir. %17 oranında tevkif suretiyle ödenen vergiler Yıllık Beyannamede hesaplanan vergiden  mahsup edilecektir.
Gayri Menkullerin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde satılanlar Mük.Md.
80
Yİ-ÜFE  oranında  yükseltilmiş  maliyet  ile  kıyaslanacak,  kazancın  2023  için  55.000.TL'yi aşması durumunda beyan edilecek (55.000 TL istisna edilecek)