KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFAT LİSTESİ
TEVKİFATA TABİ MAL VEYA HİZMET TEVKİFAT ORANI TEVKİFAT YAPACAK OLANLAR
İKAMETGÂHI,   İŞYERİ,   KANUNİ   MERKEZİ   VE   İŞ   MERKEZİ   TÜRKİYEDE BULUNMAYANLAR TARAFINDAN YAPILAN İŞLEMLER İşlem üzerinden Hesaplanan                KDV'nin Tamamı (TAM TEVKİFAT) Hizmetten  faydalanan  yurt  içindeki  muhatap   tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilip ödenecektir.
SERBEST    MESLEK    FAALİYETİ    ÇERÇEVESİNDE    YAPILAN    TESLİM    VE
HİZMETLER  (GVK 18.Maddesi Kapsamındaki S.Meslek Kazancı)
İşlem üzerinden Hesaplanan                KDV'nin Tamamı (TAM TEVKİFAT) GVK18.Md kapsamına giren teslim ve hizmetleri alan kişi, kurum ve kuruluşlar
KİRALAMA İŞLEMLERİ İşlem üzerinden Hesaplanan      KDV'nin Tamamı (TAM TEVKİFAT) Kiraya  verenin  başka  faaliyetleri nedeniyle gerçek  usulde KDV   mükellefiyetinin   bulunmaması,   kiracının   gerçek usulde KDV mükellefi olması,şartlarının birlikte varolması halinde, kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.
YAPIM   İŞLERİ   İLE   BU   İŞLERLE   BİRLİKTE   İFA   EDİLEN   MÜHENDİSLİK- MİMARLIK VE ETÜT-PROJE HİZMETLERİ
Yapım işleri; bina, karayolu, demiryolu, otoyol, havalimanı, rıhtım, liman, tersane, köprü, tünel, metro, viyadük, spor tesisi, alt yapı, boru iletim hattı, haberleşme ve enerji nakil hattı, baraj, enerji santrali, rafineri tesisi,  sulama tesisi, toprak ıslahı, taşkın koruma ve dekapaj gibi her türlü
inşaat işleri ve bu işlerle ilgili tesisat, imalat, ihrazat, nakliye,
ısıtma-soğutma sistemleri, ses sistemi, görüntü sistemi, ışık sistemi, tamamlama, (boya badana dahil) her türlü bakım-onarım, dekorasyon, restorasyon, çevre düzenlemesi, dekapaj, sondaj, yıkma, güçlendirme, montaj, demontaj ve benzeri işler. (Bu işler, yukarıda belirtilen yapılarla ilgili olmakla birlikte inşaat işinden sonra veya inşaat işinden
bağımsız olarak yapılmaları halinde de bu kapsamda tevkifata tabi tutulur.) Ayrıca, yapım işleri ile birlikte ifa edilen; mimarlık, mühendislik,
etüt, plan, proje, harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler. Bu hizmetler yapım işlerinden ayrı ve bağımsız olarak verildiği takdirde Tebliğin 3.2.2. bölümü Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler
kapsamında değerlendirilecektir.  Öte yandan, yüklenicileri tarafından
tamamen veya  kısmen alt yüklenicilere (taşeronlara) veya daha  alt yüklenicilere devredilen yapımişlerinde,  işi devreden her yüklenici tarafından, kendisine
ifa edilen hizmete  ait katma değer vergisi üzerinden  tevkifat yapılması gerekmektedir. TÜM  KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve  KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile yapım işiyle birlikte ifa edilen
mühendislik-mimarlık  ve etüt-proje hizmetleri,  Projenin genişlemesi, sözleşme bedelinin güncellenmesi  ve benzeri nedenlerle iş bedelinin daha sonra
5 milyon TL’yi aşması halinde,  bu durumun  ortaya çıktığı tarihten itibaren tevkifat uygulanacaktır.  KDV mükellefine yapılan yapım işi bedelinin
5 milyon TL’nin altında olmasıhalinde,  ilk yüklenicinin ve alt yüklenicilerin bu kapsamdaki hizmetlerinin  tevkifata tabi tutulmayacaktı.r.
4/10 BELİRLENMİŞ ALICILAR  ve TÜM KDV
MÜKELLEFLERİNE   karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5 milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt-proje hizmetlerinde, alıcılar tarafından (4/10) oranın
ETÜT, PLAN-PROJE, DANIŞMANLIK, DENETİM VE BENZERİ HİZMETLER
Piyasa  etüt-araştırma,   Ekspertiz,   Plan-proje,  Teknik,  ekonomik,  mali  ve  hukuki  alanda  sunulan danışmanlık, müşavirlik, denetim ve benzeri hizmetler girmektedir.
Yapım  işlerinden  bağımsız  ve  ayrı  olarak  verilen  mimarlık,  mühendislik,  etüt,  plan,  proje,  harita (kadastral harita dahil), kadastro, imar uygulama, her ölçekte imar planı hazırlama ve benzeri hizmetler bu bölüm kapsamında değerlendirilecektir. Herhangi bir teslim ya da hizmet kapsamında veya bu teslim ya  da  hizmetin  devamı  niteliğinde verilmek ve  bedeli  ayrıca  belirlenmek kaydıyla eğitim  hizmetleri danışmanlık hizmeti kapsamında değerlendirilecektir.
Avukatların hukuki ihtilaflarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde veya yargı kararlarının sonuçları ile ilgili olarak vekâlet akdi çerçevesinde (icra vb.) verdikleri hizmetler prensip olarak tevkifat kapsamına girmemektedir. Avukatların verdikleri danışmanlık hizmetleri ise tevkifata tabidir. Avukatlarla yapılan sözleşmede   avukatlık   ve   danışmanlık   hizmetleri   birlikte   yer   alıyorsa,   bu   iki   unsur   ayrı   ayrı ücretlendirilmediği takdirde, toplam sözleşme bedeli üzerinden tevkifat uygulanacaktır.
Uluslararası gözetim şirketleri tarafından ifa edilen gözetim hizmetleri ile araç, makine, teçhizat ve benzerlerinin kalite kontrol ve test edilmesine ilişkin hizmet alımları da tevkifata tabidir Ancak, yazılı ve görsel medya takip hizmetleri ile ilan, reklâm ve benzeri hizmetler danışmanlık ve denetim hizmetleri kapsamında değerlendirilmeyecektir.
9/10 BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR)
MAKİNE,   TEÇHİZAT,   DEMİRBAŞ   VE   TAŞITLARA   AİT   TADİL,   BAKIM   VE ONARIM HİZMETLERİ
AŞAĞIDA  sayılan  BELİRLENMİŞ ALICILARA  (Tebliğin  I-C  -2.1.3.1/b  bölümnde  sayılanlar) ait veya bunlara  tahsis  edilen ve  faaliyetlerinin yürütülmesinde kullanılan makine, teçhizat,  demirbaş ve taşıtlara ait tadil, bakım ve onarım hizmetleri tevkifat kapsam 7/10
YEMEK SERVİS VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR)
Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetlerinin, belirlenmiş alıcılar ile yapılması durumunda kdv tevkifatı uygulanacaktır.Aşağıda  sayılan idare, kurum ve kuruluşların personel, öğrenci, hasta, müşteri, misafir, yolcu sıfatı taşıyan kişilerin yemek ihtiyaçlar 5/10
İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİ
Temin edilen elemanların, hizmeti alana ücretli statüsünde hizmet akdiyle bağlı olmaması gerekmektedir
Temin edilen elemanların, hizmeti alanın sevk,  idare ve  kontrolü altında  çalıştırılması gerekmektedir. Elemanlarınişletmenin mal ve hizmet üretimi safhalarından herhangi birinde çalıştırılması halinde, sevk, idare ve kontrolün hizmeti alan işletmede old
Dolayısıyla  işgücü  temin  hizmetinin  varlığının  tespitinde;  hizmetin  ifasında  kullanılan  elemanların işgücü temin hizmetini veren firmanın bünyesinde bulunması ve ona hizmet akdiyle bağlı olması, hizmeti alanın sevk, idare ve kontrolü altında çalıştırılmas
İşgücü temin hizmeti veren mükellefin, söz konusu hizmeti bir başka mükelleften temin ettiği elemanları kullanarak sunması halinde sadece kendisine verilen işgücü temin hizmetinde tevkifat uygulanacaktır. Özel güvenlik ve koruma hizmetleri de işgücü temin
.
9/10
TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
“PTT  A.Ş.nin posta  işlerinin yerine getirilmesine yönelik olarak; gönderilerin toplanması, yüklenmesi, ayrımı,  sevki  ve  işlenmesi,  gönderilerin  adresten  kabulü,  ambalajlanması,  ölçüm,  tartım  ve  kayıt işlemleri, dağıtılacak tüm kayıtlı/kayıtsız gönderileri
YAPI DENETİM HİZMETLERİ
Tevkifatın  kapsamını,  yapı  denetim firmalarınca verilen yapı  denetim hizmetleri oluşturmaktadır. Su yapıları denetim hizmeti ve benzeri hizmetler de bu kapsamda değerlendirilecektir. Tevkifat yapmakla sorumlu tutulanlara  verilen yapı denetim hizmetlerinde bedelin kamu kurumları aracılığıyla ödenmesi halinde  tevkifat,  hizmeti  satın  alan  ve  adına  yapı  denetim  hizmeti  faturası  düzenlenen  tarafından uygulanacaktır.  Kamu kurumları tarafından  bizzat  satın  alınmayan yapı  denetim hizmetlerine ilişkin bedellerin,  bunlar  adına  açılan  hesaplardan  ödenmesi  nedeniyle  sorumlu  sıfatıyla  KDV  tevkifatı yapmaları söz konusu değildir.
Arsa  karşılığı  inşaat  işlerinde,  hizmet  bedeli  müteahhit  tarafından  ödenmekle birlikte  yapı  denetim hizmetine ait fatura ilgili mevzuatı gereğince inşaat ruhsat sahibi (arsa sahibi) adına düzenlendiğinden, inşaat ruhsat sahibinin mükellefiyet durumuna göre hareket edilecektir. Ruhsat sahibinin  (Tebliğin I/C- 2.1.3.1/a   ve   b   bölümünde   sayılanlar)  bölümü   kapsamında   olması   halinde,  tevkifat   uygulaması kapsamında işlem tesis edilecektir.
9/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
FASON OLARAK YAPTIRILAN TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ
Genel  Tebliğin,  (  I/C-2.1.3.1/a  ve  b  bölümünde  sayılanlar) bölümünde  Belirtilen ve   Fason  Olarak Yaptırılan  TEKSTİL VE KONFEKSİYON İŞLERİ, ÇANTA VE AYAKKABI DİKİM İŞLERİ VE BU İŞLERE ARACILIK HİZMETLERİ 7/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
TURİSTİK    MAĞAZALARA    VERİLEN     MÜŞTERİ    BULMA     /    GÖTÜRME HİZMETLERİ
Turizm  acentesi,  rehber  ve  benzerlerinin turist  kafilelerini alışveriş  etmeleri için  belirli  dükkânlara/ mağazalara  götürmeleri  karşılığında  bu  işletmelerden  aldıkları  komisyonlar   genel  oranda  KDV’ye tabidir. Bu kapsamdaki komisyon ve benzeri ödemeleri yapan işletmeler tarafından komisyon  tutarına ait KDV üzerinden tevkifat uygulanacaktır. 9/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
SPOR KULÜPLERİNİN YAYIN, REKLÂM VE İSİM HAKKI GELİRLERİNE KONU
İŞLEMLERİ
Profesyonel spor kulüpleri (şirketleşenler dahil)
- sponsorluk yoluyla veya reklâm almak (reklam alanları ve panolarının kiralanması dahil) suretiyle reklâm gelirleri,
- spor müsabakalarının veya kulüple ilgili faaliyetlerin yayınlanması suretiyle yayın geliri,
- toplumsal şans oyunları ve diğer faaliyetlerde kulüp isminin kullanılmasına izin verilmesinden dolayı isim hakkı geliri elde etmektedirler.
9/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
TEMİZLİK, ÇEVRE VE BAHÇE BAKIM HİZMETLERİ
Bina temizliği, sokak temizliği, sağlık kuruluşlarının hijyenik temizliği ve  hastane atıklarının toplanması ve imhası, çöp toplama ve toplanan çöplerin imhası,  park ve bahçeler ile mezarlık alanlarının temizliği, haşere mücadelesi, demiryolu ve kara nakil vasıtalarının temizliği ve benzeri işlerden oluşmakta olup, bu işler tevkifat uygulaması kapsamındadır.
Bina temizliğine; binaların müştemilat ve  eklentileri dahil iç  ve  dış  cephesinin temizliği ile her türlü mefruşatının (halı, perde, koltuk, süs eşyası vb.) bina içinde veya dışında yaptırılan temizliği dahildir.
Ayrıca havlu, çarşaf, elbise, çamaşır gibi eşyaların temizlettirilmesi veya yıkattırılması da temizlik hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır.
Ancak, temizlik işlerinde kullanılacak deterjan, süpürge  gibi  alet-edevat ve sarf  malzemelerinin satın alınması sırasında tevkifat uygulanmayacaktır.Sorumlu tayin edilenlerin park, bahçe ve mezarlık alanları ile bulvar, refüj, göbek, rekreasyon alanları ve  havuzların bakımı, bitkilendirilmesi, sulanması, haşere mücadelesi, sokak hayvanlarının toplanması-ıslahı ve benzerlerine ilişkin hizmet alımları, çevre ve bahçe bakım hizmetleri kapsamında tevkifata tabi olacaktır. 9/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ
ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
YÜK TAŞIMACILIĞI
mükellefler tarafından yapılan kargo taşıma işleri HARİÇ )  yük taşımacılığı hizmeti alımları TEVKİFAT kapsamına  girmektedir.
Buna göre, TÜM KDV mükelleflerine ve KDV mükellefi olup olmamalarına bakılmaksızın belirlenmiş alıcılara karayolu ile yapılan yük taşımacılığı hizmeti alımlarında hesaplanan KDV için alıcılar 2/10 oranında tevkifat uygulayacaktır.
Söz konusu hizmetlerin, tahsis edilmiş özel plakalı araçlar ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın öz mal ya da sözleşmeli taşıt olup olmaması tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesisine engel değildir.
Taşımacılık hizmetini yüklenen firmanın, bu işi bizzat ifa etmeyip bir başka firmaya devretmes
(Kargo hizmeti  hariç)  2/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
HER TÜRLÜ BASKI VE BASIM HİZMETLERİ
Sorumlu tayin edilenlere verilen; kitap,  ansiklopedi, risale,  dergi, broşür,  gazete, bülten,  basılı  kağıt, katalog, afiş, poster, dosya, klasör, matbu evrak, makbuz, kartvizit, antetli kağıt, zarf, bloknot, defter, ajanda, takvim, her çeşit belge ve sertifika, davetiye, mesaj ve tebrik kartı, etiket, ambalaj, test gibi süreli veya süresiz  yayınlar ile diğer ürünlerin her  türlü  (cd,  vcd, dvd  gibi  baskılar  dahil) baskı  ve  basımı hizmeti ile bunların veya sorumlu tayin edilenler tarafından kullanılan her çeşit  evrakın ciltlenmesine ilişkin hizmetler bu bölüm kapsamında tevkifata tabi tutulacaktır. Üretimde kullanılacak kağıt, boya ve benzeri  ham  ve  yardımcı maddelerin siparişi  veren  alıcı  tarafından  temin  edilmesi  veya  edilmemesi tevkifat uygulamasına engel değildir. Ayrıca, söz konusu işlemler hizmet niteliğinde olduğundan, baskısı yapılmış   ve   piyasada   satışa    sunulmuş   hazır   haldeki   ürünlerin   doğrudan   alımında   tevkifat uygulanmayacaktır. Bu kapsamda, hizmetin veya faaliyetin gerektirdiği kırtasiye, basılı kağıt, defter ve benzeri malların alımı bu bölüm kapsamında değerlendirilmeyecektir. 7/10 BELİRLENMİŞ  ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.
SERVİS TAŞIMACILIĞI
Bu  bölüm  kapsamına,  personel,  öğrenci,  müşteri  ve  benzerlerinin belirli bir  güzergah  dahilinde taşınması amacıyla ihdas ettikleri servis hizmetlerine ilişkin olarak yaptıkları taşımacılık hizmeti alımları girmektedir.
Söz  konusu hizmetlerin, tahsis  edilmiş özel plakalı  araçlar  ile yapılıp yapılmaması, ilgili birimlerden taşımacılıkla ilgili zorunlu belge ve sertifikaların alınıp alınmaması veya taşıma işinde kullanılan aracın özmal  ya  da  sözleşmeli  taşıt  olup  olmaması  tevkifat  uygulaması  kapsamında  işlem  tesisine  engel değildir.
Servis  hizmetinin,  personel  veya  öğrencilerin  (veya  velilerin)  kendi  aralarında  anlaşmak  suretiyle doğrudan taşımacı ile sözleşme yapılması/anlaşılması suretiyle sağlanması halinde, esas olarak hizmete ait   faturaların  servis  hizmetinden  yararlanan  personel,  öğrenci  (veya  velisi)  adına  düzenlenmesi gerektiğinden,  tevkifat  uygulanmaz.  Ancak,  faturanın  tevkifat  yapmakla  sorumlu  tutulanlar  adına düzenlenmesi halinde tevkifat uygulaması kapsamında işlem tesis edilir.
5/10 BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
KÜLÇE METAL TESLİMLERİ TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
Hurda metallerdenelde edilenler dışındaki bakır, çinko, alüminyum ve kurşun külçelerinin  ithalatçılar ve ilk üreticiler (cevherden üretim yapanlar) tarafından yapılan teslimlerinde tevkifat uygulanmayacak, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanacaktır. Hurda metalden elde edilen külçelerin ithalatçıları  ve  üreticileri  tarafından  tesliminde  de  tevkifat  uygulanacaktır.  İthalatçılar  tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada  “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenecek faturada “Teslim  edilen mal  firmamızca cevherden üretildiğinden tevkifat  uygulanmamıştır.” açıklamasına yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapabileceklerdir.
Tevkifat kapsamına, her türlü hurda metallerden elde edilen külçeler ile hurda metallerden elde edilenler dışındaki bakır, çinko,demir -çelik  ve alüminyum külçelerinin teslimi girmektedir. Slab, billet (biyet), kütük ve ingot teslimleri de bu uygulama bakımından külçe olarak değerlendirilecektir.
Yukarıda belirtilen metallerin, alışlarında tevkifat uygulanıp uygulanmadığına ve silisyum, magnezyum, mangan, nikel, titan gibi maddeler ihtiva edip etmediklerine bakılmaksızın, külçe, slab, biyet, kütük ve ingot haline getirilmiş şekilde satışında KDV tevkifatı uygulanacaktır.
7/10
BAKIR, ÇİNKO, ALÜMİNYUM ve KURŞUN ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
Bakır   ve   alaşımlarından    çinko   ve   alaşımlarından    alüminyum   ve   alaşımlarından    kurşun   ve
alaşımlarından mamul, Tebliğin (3.3.2.2.)  bölümünde belirtilen ürünlerin Tebliğin (3.1.2.) bölümünde sayılanlara tesliminde, (7/10) oranında KDV tevkifatı uygulanacaktır. Bunların, ilk üreticileri (cevherden üretim  yapanlar)  ile  ithalatçıları  tarafından   tesliminde  tevkifat  uygulanmayacak, sonraki  safhaların teslimleri  ise  tevkifata  tabi  olacaktır.  İthalatçılar  tarafından  yapılacak  teslimlerde,  satıcı  (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğindentevkifat uygulanmamıştır.”  açıklamasına  ve  ithalata  ilişkin  fatura  ve  gümrük  beyannamesi  bilgilerine  yer verilecektir.  Cevherden  üretim  yapanlar  ise  düzenlenecek  faturada  “Teslim  edilen  mal  firmamızca cevherden  üretildiğinden  tevkifat   uygulanmamıştır.”  açıklamasına   yer   vermek   suretiyle   tevkifat uygulanmaksızın  işlem  yapabileceklerdir.  Tevkifat  kapsamına,  bakır  ve  alaşımlarından,  çinko  ve alaşımlarından, alüminyum ve  alaşımlarından, kurşun  ve  alaşımlarından mamul;  anot,  katot,  granül, filmaşin, profil, levha, tabaka, rulo, şerit, panel, sac, boru, pirinç çubuk, lama, her türlü tel ve benzerleri ile kurşun ve alaşımlarından mamul, tuğla, mühür, yaprak, plaka, folyo, pul, saçma, ızgara, toz, kurşun oksit,  kurşun  monoksit,  kırmızı  oksit  ve  benzerleri  girmektedir.  Profilin  boyanmış  veya  kaplanmış olması, bunların tesliminde tevkifat uygulanmasına engel değildir. Bu durumda, profilin boyanması veya kaplanmasına ilişkin fason eloksal işçiliği tevkifat kapsamında olmayacaktır. Bakır, çinko, alüminyum v kurşun telin; plastik, cam, kâğıt, emaye, vernik ve benzeri izolasyon malzemeleriile kaplanması suretiyle elde edilen "izoleli iletken" teslimleri tevkifata tabi tutulmayacaktır  Ayrıca  söz konusu metal v
7/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
HURDA VE ATIK TESLİMİ
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (I/C- 2.1.3.3.3.2) bölümünde;
hurda kavramının, her türlü
METAL , PLASTİK,KAĞIT ve CAM HURDASINI, bunların hurda halindeki   karışımlarını, aynen veya onarılmak suretiyle üretim amaçlarına
uygun olarak kullanılamayacak haldeki METAL, PLASTİK, KAĞIT VE CAM karakterli her türlü ham, yarı mamul ve mamul maddeyi ifade ettiği açıklanmıştır
7/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ KURUM VE KURULUŞLAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.
METAL,    PLASTİK,    LASTİK,    KAUÇUK,    KÂĞIT    VE    CAM    HURDA    VE ATIKLARDAN ELDE EDİLEN HAMMADDE TESLİMİ
Söz konusu ürünlerin teslimleri, KDV Kanununun (17/4-g) maddesi kapsamında olmayıp, genel oranda (%20    )    KDV’ye   tabi    bulunmaktadır.    Bunların,    ithalatçıları    tarafından    tesliminde   tevkifat uygulanmayacak,  sonraki   safhaların  teslimleri  ise   tevkifata   tabi   olacaktır.  İthalatçılar  tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada  “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilecektir. Metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam hurda ve atıklarının  çeşitli  işlemlerden geçirilip  işlenmesi  sonucunda  elde  edilen  ve  genellikle hurda  ve  atık niteliklerini kaybederek metal, plastik, lastik, kauçuk, kâğıt ve cam esaslı malzeme imalatında hammadde olarak  kullanılan mamul  niteliğindeki kırık,  çapak,  toz,  granül  ve  benzeri  ürünlerin  teslimi  tevkifat uygulaması kapsamındadır. 9/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
PAMUK, TİFTİK, YÜN VE YAPAĞI İLE HAM POST VE DERİ TESLİMLERİ
Mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarını belirleyen 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
(II)  sayılı  listenin  (B)  bölümünün  1  ve  2  nci  sıraları  kapsamına  giren  ürünlerin  teslimi  tevkifat uygulaması kapsamındadır. Buna  göre;  kütlü  ve  elyaf pamuk,  linter  pamuk,  pamuk  lifi  döküntüleri, natürel veya tops haldeki tiftik, yün ve yapağı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 41.01  pozisyonundaki sığır   ve   atların,   41.02   pozisyonundaki  koyun  ve   kuzuların   (astragan   veya   karakul,   persaniye, breitschwanz ve benzerleri, Hint, Çin, Moğolistan ve Tibet kuzuları hariç), 41.03 pozisyonundaki keçi ve oğlakların (Yemen, Moğolistan ve  Tibet  keçi  ve  oğlakları hariç)  ham  post  ve  derilerinin, tesliminde tevkifat uygulanacaktır.
9/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ TESLİMİ
Söz konusu malların ithalatçıları tarafından tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır.İthalatçılar tarafından yapılacak teslimlerde, satıcı (ithalatçı) tarafından düzenlenecek faturada  “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük  beyannamesi bilgilerine yer  verilecektir. Ağaç  işleme endüstrisinde kullanılan ve  ilk  madde- malzeme  niteliğinde  olan  her  türlü  ağaç,  tomruk,  odun  ile  bunların  önceden  belirlenmiş  ölçülerde biçilmesiyle elde edilen inşaatlık, doğramalık, marangozluk, mobilyalık ve benzeri kereste, mobilya ve kereste imalatı sonucu ortaya çıkan kırpıntı, çıta ve benzeri imalat artıkları ile odun artığı talaş teslimleri tevkifat uygulaması kapsamındadır. Öte yandan, tomruk, odun, kereste, kırpıntı, atık  vb.  mahiyetinde olmayan;  mobilya,  kapı-pencere  doğraması,  döşeme  malzemesi,  sunta,  levha,  mdf,  rabıta,  lambri, süpürgelik ve benzeri ürünlerin tesliminde tevkifat uygulanmayacaktır. 5/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR (LİSTE AŞAĞIDADIR.)
DEMİR ÇELİK   ÜRÜNLERİNİN TESLİMİ
Demir-çeli   ve alaşımlarından mamu  ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimler  ile münhasıran
cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. Bununla birlikte, demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan,  diğer  hammaddelerden  veya  hurda,  cevher  ve  diğer  hammaddeler  birlikte  kullanılarak üretilmesi  halinde  bu  ürünlerin  ilk  üreticilerinin teslimi  dâhil  her  safhasındaki  teslimlerinde tevkifat uygulanır.
İthalatçılar tarafından yapılan teslimlere ilişkin düzenlenen faturada “Teslim edilen mal doğrudan ithalat yoluyla temin edildiğinden tevkifat uygulanmamıştır.” açıklamasına ve ithalata ilişkin fatura ve gümrük beyannamesi bilgilerine yer verilir. Cevherden üretim yapanlar ise düzenlenen faturada “Teslim edilen mal  firmamızca  münhasıran  cevherden  üretildiğinden  tevkifat  uygulanmamıştır.”  açıklamasına  yer vermek suretiyle tevkifat uygulanmaksızın işlem yapar.
Tevkifat   kapsamına;   cevherden,  hurdadan   veya   diğer   hammaddelerden  üretilen   demir-çelik  ve alaşımlarından mamul her türlü uzun (çubuk  inşaat demiri  profil  kangal demir  filmaşin  tel  hala
5/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR(LİSTE AŞAĞIDADIR.
TİCARİ REKLAM HİZMETLERİ
Tebliğin 11 inci maddesi ile aynı Tebliğe, “Ticari Reklam Hizmetleri” başlıklı (I/C-2.1.3.2.15.) bölüm eklenmiştir.
Buna göre,  KDV mükellefleri  ve belirlenmiş  alıcılar tarafından,  mal veya hizmetlerin tanıtım ve   pazarlamasına   yönelik   her   türlü   ticari   reklam   hizmeti   alımlarında   (reklama   ilişkin danışmanlık,  reklamın  planlanması,  reklam  içeriğinin  hazırlanması  ve  tasarımı,  reklamın yayımlanması   gibi   reklama   yönelik   hizmetler   dahil)   (3/10)   oranında   KDV   tevkifatı uygulanacaktır.
Yüklenicileri  tarafından  tamamen  veya  kısmen  alt  yüklenicilere  veya  daha  alt  yüklenicilere devredilen  ticari  reklam  hizmetlerinde,  işi  devreden  her  yüklenici  tarafından,  kendisine  ifa edilen hizmete  ait  KDV üzerinden  tevkifat  yapılacaktır. Reklam hizmetinin,  reklam ajansları üzerinden  alınması,  söz  konusu  ajansların  bu  kapsamda  alacakları yayın, prodüksiyon gibi reklama yönelik hizmetlerin tevkifata tabi tutulmasına engel teşkil etmeyecektir.

Profesyonel  spor   kulüplerinin  (şirketleşenler  dahil)   reklam   hizmetleri   Tebliğin   (I/C- 2.1.3.2.9.)  bölümü  kapsamında,  tasarımı  yapılmış  olan  reklamlara  ilişkin  baskı  ve  basım
hizmeti alımları Tebliğin (I/C-2.1.3.2.12.)
bölümü kapsamında 7/10 oranında tevkif
3/10 TÜM KDV MÜKELLEFLERİ  ve BELİRLENMİŞ ALICILAR(LİSTE AŞAĞIDADIR.
DİĞER HİZMETLERDE KDV TEVKİFATI
KAPSAM  KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla kurulan veya Cumhurbaşkanlıpı kararı ile kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner  sermayeli  kuruluşlar,  kamu  kurumu  niteliğindeki  meslek  kuruluşları,  bankalar,  sigorta  ve reasürans  şirketleri, Emeklilik Şirketlerine, kanunla kurulan veya tüzel  kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet
ifalarında söz konusu alıcılar tarafından
(5/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
5/10 KAPSAM da belirtilen kurum ve kuruluşlara yapılan Tebliğde belirtilmeyen  DİĞER BÜTÜN HİZMETLER İçin  hizmeti satanlar tarafından hesaplanan KDV den 5/10 oranında tevkifat yapılacaktır.
DİĞER    TESLİMLER    (DEVLET    MALZEME    OFİSİNE    YAPILAN TESLİMLERDE KDV TEVKİFATI)
KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan  ve  Tebliğde özel
olarak  belirlenmeyen diğer  bütün  teslimlerde
(su,  elektrik, gaz,  ısıtma,  soğutma ve  benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.”
2/10 KDV    mükelleflerince  Devlet   Malzeme   Ofisine   yapıan teslimler  den   hesaplanan  KDV  den  2/10  oranında  KDV tevkifatı yapılacaktır..

NOTLAR :  
"3065 Sayılı KDV nun 9. maddesine göre yapılacak KDV Tevkifatları (2) Nolu KDV Beyannamesi ile beyan edilir ve ödenir. KDV Mükellefleri tarafından (1)  nolu KDV beyannamesinden
(2)  No.lı KDV Beyannamesi sadece tevkifata tabi işlemlerin olduğu dönemlerde verilir.  Diğer bir ifadeyle, (1  ) No.lu  KDV beyannamesi gibi boş dahi olsa verilmesi zorunlu değildir. Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı AİLE  hekimliği kurumlarına düzenlenen Faturalardaki KDV si TEVKİFAT kapsamında DEĞİLDİR.
KDV mükellefiyeti bulunmayan apartman yönetimlerine verilen özel güvenlik hizmetlerindeya da KDV mükellefiyeti bulunmayan konut yapı kooperatiflerine verilen yapı denetim Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmayacaktır."            
Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli (2.000 TL) yi  aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.  Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parç            
"BELİRLENMİŞ  ALICILAR LİSTESİ  ((KDV Mükellefi olsun olmasın)
**5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareler ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
**Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla kurulan kamu kurum ve kuruluşları,"            
"**Döner sermayeli kuruluşlar,
**Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle   kurulan kamu kurum ve kuruluşlarına,
**Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ,
**Bankalar
**Sigorta  ve Reasüransa Şirketlerine , Emeklilik Şirketlerine,
**Sendikalar ve üst kuruluşları,
**Vakıf üniversiteleri,
**Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
**Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),"            
"**Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
**Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,"            
"**Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan
(tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,"            
"**Payları Borsa İstanbul (BİST)  A.Ş. de  işlem gören Şirketler
**Kalkınma ve Yatırım Ajansları"            
 

Kaynak: İSMMMO_PRATİK BİLGİLER