Gider Türü Kısıt Diğer Olasılıklar
Kiralama
GVK 40/1 ve 68/5
Her birine ait aylık (KDV Hariç) 26.000-TL kira gider yazılabiliyor. (Kabul edilen kira gideri her yıl Yeniden Değerleme Oranında günccllcniyor). Günlük kiralamalarda (26.000-TL/İlgili aydaki gün sayısı) oranlaması ile bulunan tutar kadar gider yapılabilecektir.
Satın Alma
GVK 40/1,7 vc 68/4,5
KDV + ÖTV toplamı en fazla 690.000 -TL gider yazılabilir. KDV 1 ÖTV gider yazılmayıp maliyete de eklenebilir.
Cari Giderler
GVK 40/5 ve 68/5
Yakıt, sigorta, tamir, bakım otopark, köprü geçiş ücretleri vb. cari giderlerin en fazla % 70 lik kısmı gider yazılabilir. Kalan %30’ luk kısım gider yazılamaz Her ne kadar cari gider olmasa da kredi faizleri bu kapsamda değerlendirilmiş. Kredi faiz ödemelerinin en fazla %70’ i gider yazılabiliyor. (311 Nolu Gelir Vergisi Tebliği)
Amortisman
GVK 40/7 ve 68/4
Sıfır oto KDV+ÖTV hariç ilk iktisap bedeli 790.000-TL,
Sıfır oto KDV+ÖTV dahil amortismana esas değeri 1.500.000-TL,
İkinci el otomobilde amortismana esas değeri 1.500.000-tl,
üzerinden ayrılan amortisman gider kabul edilir. Hali hazırda zaten KİST amortisman uygulanır.
İktisap tarihi 07.12.2019 tarihinden önce olan binek otolarda amortisman gideri kıstı bulunmamaktadır. (Önemli olan İKTİSAP TARİHİ)
Amortisman gider kıstında dikkate alınacak tutar, söz konusu otomobilin iktisap yılında geçerli olan tutardır. Sonraki yıllardaki değişmeler hesaplamalarda dikkate alınmayacaktır.

Binek otomobiller dışındaki diğer taşıtlarda (kamyon, minibüs, vb.) bu kısıtlar bulunmamaktadır. Belgelendirilen giderler CıVK 40 ve 68. maddeler kapsamında tutar sınırı olmadan gider yazılabilecektir. 

Binek otomobillerin alış belgelerinde yer alan KDV tutarları indirilemez (KDV 30/1 -b).

Ancak gider yapılabilir veya maliyete eklenebilir (KDV 58. Md.). Tercih olarak KDV gider yapılmışsa GVK 40/1,7 ve 68/4,5 de yer alan tutarlar dahilinde gider yazılabileceği tabidir. Aşan kısımlar gider de yazılamaz.

Binek otolara yapılan giderlere ilişkin olup gider kısıtları kapsamında yer alan % 30’ luk gider kısmına ait belgelerde yer alan KDV indirilemez. Gider yazılmaz, maliyete de eklenemez (KDV 30/1-d). Kalan %70 lik kısma ait KDV’ nin indirileceği tabidir.

Binek otomobillere ait MTV tutarının tamamı gider yazılamaz, %30'luk gider kıstı kapsamında değildir. (MTV 14. Md.)

Binek otomobillerde KİST amortisman yöntemi kullanılmak şartıyla, azalan bakiyeler veya normal amortisman yöntemlerinden herhangi biriyle amortisman ayrılabilir. Ancak gün usulü ile amortisman ayrılamaz. (VUK 320. Md.). (Özü itibariyle mükellefin lehinedir.)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu maksatla kullandıkları binek otomobillerde gider kıstı YOKTUR. Sayılan kurumlar binek otomobillerin alış belgelerindeki KDV’ yi indirebilirler. KİST amortisman kullanmazlar.

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerin kiralanması olanlar MTV’ yi gider yazabilirler.

*Finansal kiralama yoluyla edinilen binek otomobiller için mevzuatta ayrı usuller yer aldığından çalışmamızda yer verilmemiştir.
Tabloda yer alan tutarlar 2024 yılına ilişkin tutarlar olup, bu tutarlar her yıl için güncellenmektedir.

Editör: Hakan UYSAL