Sevgili okurlar, değerli meslektaşlar, 2023 yılının bitme­sine 2,5 ay kalmış iken bir tebliğ taslağı yayımlandı. Bu tebliğ taslağı 47 sayfa ve konusu da enflasyon düzelt­mesi. Bu tebliğ taslağının yayımlanması bana göre ne demek biliyor musunuz? Bu sene enflasyon düzeltmesi ya­pılacak. O kadar.

Meslektaşlar ve firmalar, artık kaçacak bir durum kal­madı. Enflasyon düzeltmesine hazırlanın. Enflasyon düzelt­mesi muhakkak ki bir programla yapılacak. Enflasyon düzeltmesi programlarını inceleyin ve en iyisini seçip kul­lanmaya hazır olun.

Biz de bu yazımızda genel esasları belirtmeye çalışacağız.

Enflasyon düzeltmesi yapacak olanlar

Enflasyon düzeltmesi, kolektif, adî komandit ve adî şir­ketler dâhil kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri

Yani bir işletmenin enflasyon düzeltmesi yapması için iki şart öngörülmüştür:

a) Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmak,

b) Bilanço esasına göre defter tutmak.

(2.) Özel hesap dönemi tayin edilenler (2024 yılında biten özel hesap dönemi sonuna ait) bilançonun, izleyen geçici vergi ve hesap dönemlerinde ise düzeltme şartları­nın gerçekleşmesine/varlığına bağlı olarak aynı Kanunun mükerrer 298’inci maddesinin (A) 13 / 47 fıkrası gere­ğince geçici vergi ve hesap dönem­leri sonuna ait bi­lançolarını da enflasyon düzelt­mesine tabi tutu­lacaktır. Mükelleflerin her­hangi bir seçimlik hakkı yoktur, en­flasyon düzeltmesi zorunluluktur.

(3) İktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunların bünyesindeki işletmeler ve imtiyazlı işletmele­rin, bilanço esasına göre defter tutuyorlar ve kurumlar ver­gisi mükellefiyetleri bulunuyorsa enflasyon düzeltmesi yapmaları zorunludur.

(4) Yeni işe başlayan mükelleflerde enflasyon düzeltmesi hükümlerinin uygulanmasında işe başlanılan tarihin bir önemi bulunmamaktadır. 1/1/2024 tarihinden sonraki dö­nemlerde enflasyon düzeltmesi yapma zorunluluğu bakı­mından, son üç ve son bir hesap dönemi, bu mükelleflerin işe başladıkları tarihten önceki dönemleri kapsıyor olsa dahi şartların gerçekleşip gerçekleşmediğinin hesabında dikkate alınır.

(5) Gelir/kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmakla bir­likte kazançları gelir veya kurumlar vergisinden istisna olan, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler de en­flasyon düzeltmesi hükümlerine göre düzeltme yapmak zorundadırlar.

Enflasyon düzeltmesi yapamayacak olanlar:

a) Kayıtlarını Türk para birimi dışında bir para ile tutmala­rına izin verilen mükellefler,

b) Kayıtlarını Türk para birimi dışında başka bir para biri­miyle tutmalarına izin verilen, ancak Türk para birimiyle kayıt yapmaya dönen mükelleflerden, Türk para birimiyle kayıt yapmaya başlanılan hesap döneminden itibaren üç hesap dönemi geçmemiş olanlar.

c) Bilanço esasına göre defter tutmayan gelir veya ku­rumlar vergisi mükellefleri

d) Kazançlarını işletme hesabı esasına (zirai işletme he­sabı dâhil) göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler en­flasyon düzeltmesi yapamazlar. Ancak, amortismana tâbi iktisadi kıymetlerini bu Tebliğe göre düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tâbi tutabilirler

Bilançoda düzeltme işlemine tabi tutulacak kıymetler

Mali Tablolarda yer alan kıymetler iki gruba ayrılır.

1. Parasal Kıymetler

2. Parasal olmayan kıymetler

KURUM BİLANÇOSU

Aktif Pasif

Parasal Varlıklar Parasal Kaynaklar

Parasal Olmayan Varlıklar Parasal Olmayan Kaynaklar

Bu durum bilanço açısından aşağıdaki gibi şematize edi­lebilir. Parasal varlıklar ve parasal kaynaklar enflasyon dü­zeltmesine tabi değildir.

Parasal olmayan kıymetler ise enflasyon düzeltmesine tabi tutulur. Öz sermaye kalemleri de parasal olmayan kıy­met olarak kabul edilecektir.

Bu yazımızda enflasyon düzeltmesi ile ilgili genel şartla­rın bulunduğu maddeleri açıklamaya çalıştık. Mükelleflerin ve meslektaşların taslak halinde olan bu tebliği, özellikle çıktıktan sonra çok dikkatle inceleyip uygulamaları gerekir.

Sonuç olarak, enflasyon düzeltmesi yapılacak.

Kaynak: www.bdTurkey.com
(Bu makale kaynak göstermeden yayınlanamaz. Kaynak gösterilse dahi, makale aktif link verilerek yayınlanabilir. Kaynak göstermeden ve aktif link vermeden yayınlayanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.)