1.      TANIMLAR VE KAVRAMLAR

1.1 Elektronik Ticaret

İnternet, bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan elektronik iletişim ağı olarak tanımlanmaktadır. Bu ağın günümüz anlamında ticari faaliyetlere konu edilmesi ise ilk olarak 1994 yılında internet üzerinden pizza siparişi ile gerçekleştirildiği kabul edilmektedir.

Bilgisayar, mobil telefonlar, elektronik ödeme, para transfer sistemleri ve en önemlisi İnternet gibi teknolojik ürünlerin gelişimi aynı hız ve oranda elektronik ticareti de etkileyip giderek artan hacimlere ulaşmasını sağlamıştır.

Bu gelişmeler genel anlamda ülkeler arası ticaretin artmasını sağlarken yerelde de mal ve hizmet sunumunun hacim ve nitelik bakımından arttığı bir durumu beraberinde getirmiştir.

Söz konusu gelişmeler 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkan Kovid-19 salgını sonrası farklı bir ivme kazanarak hem yeni iş modelleri ortaya çıkarmış hem de var olan iş modellerinin yeni şartlara göre şekillenmesi sonucunu doğurmuştur.

Hâlihazırda yükselme eğilimi taşıyan bu durum salgınla birlikte büyük bir dönüşüme uğrayarak toplumun bütün ekonomik birimlerine etki edecek büyüklüklere ulaşmıştır. Bu etki e-ticaret hacmi rakamlarına bakıldığında da kendisini göstermektedir.

Ticaret, kazanç amacıyla yürütülen alım satım etkinliği olarak tanımlanmaktadır. Elektronik ticaret ise ticari işlemlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi olarak adlandırılabilir.

Elektronik    ticaret, ticari işlemlerden en az birinin elektronik ortamda

gerçekleştirilmesi yoluyla;

>       Pazar araştırması ve ürün seçimi

>       Pazarlama ve reklam

>       Sipariş

>       Ödeme

>       Teslimat

olmak üzere temel anlamda beş aşamadan oluşmaktadır.

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, elektronik ticareti; fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyet” olarak tanımlamıştır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre esnaf; ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına dayanan ve geliri bu Kanuna göre çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan, sanat veya ticaretle uğraşan kişi olarak tanımlanmıştır.

İşletmeler kanun veya benzeri metinlerde farklı kategorilere ayrılsalar da temel amaçları, mal ve hizmet sunumunu gerçekleştirmek ve bu faaliyetten kar elde etmektir. Günümüzde mal ve hizmet sunumunda tüm iş kollarını etkileyecek büyüklük ve hızda yaşanan gelişmeler, doğal olarak esnaf ve sanatkârların faaliyetlerini de etkilemekte ve dönüşüme uğratmaktadır.

1E Elektronik Ticarete İlişkin Temel Kavramlar

Mal ve hizmet sunumlarının günümüz ticari hayatını dönüştürdüğü bir gerçektir. Değişen şartlara uyum sağlamanın yanında yeni ortaya çıkan kavramların bilinmesi elektronik ticaret faaliyeti yapan veya yapmayı düşünen tüm kesimler için büyük önem arz etmektedir.

Elektronik ticarette mal ve hizmet ticareti farklı kesimler arasında yapılabilmektedir. Bunlar; işletmeden tüketiciye (business to consumer-B2C), işletmeden işletmeye (busines to business-B2B), tüketiciden tüketiciye (consumer to consumer-C2C) olmak üzere temel anlamda üç şekilde gerçekleştirilmektedir.

......

Kılavuzun devamını görmek için tıklayın.....