Bu kapsamda, Cumhurbaşkanımızın müjdelemiş olduğu Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasına dair "Aile ve Gençlik Fonu Kurulması Hakkında Kanun"29.11.2023 tarihinde 32384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Aile müessesesinin desteklenmesi, güçlendirilmesi, gençlerin sosyal risklere karşı korunması ve gelişimleri ile girişimlerine destek sağlanmasına yönelik kaynağın oluşturulması, yönetilmesi ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılması için Aile ve Gençlik Fonu kurulması amaçlanmaktadır.

Bu amaçların gerçekleştirilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı, kamu tüzel kişiliğini haiz Aile ve Gençlik Fonu kuruldu.

Yönetim Kurulu; Hazine ve Maliye Bakan yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan yardımcısı, Gençlik ve Spor Bakan yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan yardımcısı ile Sanayi ve Teknoloji Bakan yardımcısı olmak üzere beş kişiden oluşacak.

Aynı zamanda Yönetim Kurulu kararları oy çokluğu ile alınacaktır.

İlgili Kanunun 3'üncü maddesinde fonun kaynakları ve giderleri ile 4'üncü maddesinde fondan yapılacak kaynak aktarımına ilişkin hükümler yer almaktadır. Buna göre;

Fonun kaynakları, Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının yüzde 20'sinden, kanun ve kararnamelerle kurulu bulunan ve kurulacak olan fonların gelirlerinden Cumhurbaşkanı kararıyla yüzde 10'una kadar aktarılacak tutarlardan, geri ödeme öngörülen projeler kapsamında geri ödemelerden oluşan tutarlardan, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı her nevi nakdi bağış, yardım ve hibelerden, diğer gelirlerden oluşacaktır.

Türk Petrol Kanunu kapsamında tahsil edilen devlet hissesinin ve Maden Kanunu çerçevesinde tahsil edilen devlet hakkının oranını sıfıra kadar indirmeye veya bu oranı iki katına kadar artırmaya Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Fonun amacına uygun olarak yönetim kurulu tarafından onaylanan projeler için, harcama programı çerçevesinde ödenmek üzere, yönetim kurulu kararı ile ilgili fondan kamu kurum ve kuruluşlarına kaynak aktarılacak.

Fonun çalışma usul ve esasları ile 3'üncü ve 4'üncü maddelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Cumhurbaşkanı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek.

6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren ödeme hizmeti sağlayıcılar, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren finansman şirketleri ile kredi garanti kurumlarıyla protokol imzalanabilecek.

Kanunun uygulanması kapsamında Fon tarafından veri ve bilgi talep edilmesi durumunda, ilgili kurum ve kuruluşlar protokol imzalanan kuruluşlar, Yönetim Kuruluna sunulan projelere ilişkin talep edilen her türlü veri ve bilgiyi Fonun belirleyeceği şekil ve süreler içinde vermekle yükümlü olacak.

Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin mali veriler en geç 6 aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak.

Aynı zamanda ilgili Fon, kurumlar vergisi, gelir vergisi, damga vergisi ve harçlardan muaftır.

Aile ve Gençlik Fonu'na yapılacak bağış ve yardımlar, gelir vergisi veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden, ayrıca gösterilmek şartıyla, beyan edilen gelirden veya kurum kazancından indirilebilecek.

Kaynak: Star | Resul KURT